สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Vocational Institute of Agricultural
ตรา ส.การอาชีวศึกษาเกษครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.png
ชื่อย่อสอกฉ. / NEVIA
คติพจน์สร้างการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่
ให้มีคุรภาพ ได้มาตรฐานสากล
สถาปนา4 ธันวาคม 2557
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
สังกัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อธิการบดีนายพรณรงค์ วรศิลป์
นายกสภาสถาบันดร.รอยล จิตรดอน
ที่ตั้งศูนย์กลางร้อยเอ็ด
เลขที่ 235 หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
วิทยาเขต
สีประจำสถาบัน             สีเขียว-ขาว-เหลือง
เว็บไซต์www.nevia.ac.th

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Northeastern Vocational Institute of Agricultural) เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชนด้านเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด แรกเริ่มก่อตั้งมีฐานะเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมร้อยเอ็ด   สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2520 โดยมีนายไพทูรย์   นนทลี  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมร้อยเอ็ด  เมื่อปี พ.ศ. 2524   ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยชุมชนสาเกตุนคร  ในวิทยาลัยเกษตรกรรมร้อยเอ็ด  ในปี พ.ศ. 2537   และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  ในปีพ.ศ. 2539ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ของ นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น

ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556"[1]

โดยให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรออกเป็น 4 แห่ง ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

 1. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
 4. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 

จึงมีลทำให้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยกฐานะเป็น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรวมเอา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงควบรวมด้วย เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

หลักสูตร[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมิติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนดังนี้[2]

 1. หลักสูตรระยะสั้น
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[3]
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 4. ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

ประกาศไว้  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  2559  โดย  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

 • สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
 • สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และและความร่วมมืออาชวีศึกษา
 • สำนักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • อาชีวศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชา[แก้]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ศูนย์กลางร้อยเอ็ด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์การเรียนหนองเรือ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาพณิชยการ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษต
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวรักษ์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาพณิชยการ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.isranews.orgl
 2. http://www.vec.go.th/
 3. http://www.vec.go.th/