คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU edu Symbol Thai.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Education,
Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
คณบดีรศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
วารสารวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
(Kasetsart Educational Review)
สีประจําคณะ███ สีม่วง
เว็บไซต์www.edu.ku.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในวิทยาเขตบางเขน และมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานปฏิบัติการฝึกหัดนิสิตของคณะ

ประวัติ[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ในระยะแรกนั้น เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา และรับโอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาคุรุศาสตร์เกษตร และสาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตร มาจากคณะเกษตร และในปี พ.ศ. 2527 ได้มีโอนสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร กลับไปยังคณะเกษตรอีกครั้ง

เมื่อธนาคารโลกได้อนุมัติให้เงินกู้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจนได้ใช้พื้นที่เต็มเกษตรกลางบางเขนแล้ว จึงได้มีการขยายการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยให้นิสิตหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เกษตร (บางปีเป็น ศิกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์)โดยเริ่มย้ายชั้นปีที่ 3 และ 4 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2522 เป็นต้นมา ภายหลังปี พ.ศ. 2546 จึงได้มีโครงการปรับเปลี่ยน ในส่วนของการขยายงาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)[1]

 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  • วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ
  • วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์
  • วิชาเอกการสอนภาษาไทย
  • วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
  • วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  • วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาสุขศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) [2]

 • สาขาวิชานันทนาการ (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) [3]

 • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด)

 • สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 • นับแต่คณะศึกษาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้
ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2514
2. ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2519
3. ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง เจนจิต พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา วีระไวทยะ พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2535
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2543
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2551
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • ศ.ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ (บุคลากร) อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ที่จบการศึกษาด้านกิจการนิสิตนักศึกษาคนแรกของประเทศไทย
 • ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ (บุคลากร) รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548 สาขาสังคมศาสตร์จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 • รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต (บุคลากร) คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสตรีกับกีฬา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน (Oregon State University)
 • ดร.สุริยะใส กตะศิลา (ศิษย์เก่า) รองคณบดีฯวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต,ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย,อดีตเลขาธิการพรรคการเมืองใหม่
 • เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (ศิษย์เก่า) โค้ชกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ
 • ดาวน้อย สุทธิพันธ์ (ศิษย์เก่า) โค้ชกีฬาบาสเก็ตบอลทีมชาติ
 • โชคชัย พิสิฐวุฒินันท์ (ศิษย์เก่า) อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติ, เทรนเนอร์มวยสากลอาชีพ
 • สิปป์บวร แก้วงาม (ศิษย์เก่า) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]