มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
Nakhon Phanom University
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อย่อ มนพ. / NPU
สถาปนา 2 กันยายน พ.ศ. 2548
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์[1]
นายกสภาฯ ภก.ศ. (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ที่ตั้ง 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 48000
เว็บไซต์ www.npu.ac.th
260px

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 78 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครพนม มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม เข้าด้วยกัน อันได้แก่

เป็น "มหาวิทยาลัยนครพนม" ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548[2] นับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 78 ของประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์[แก้]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
 1. วงรีรูปหยดน้ำ สื่อความหมายถึง หยดน้ำหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่น้ำแห่งการศึกษาเปรียบประดุจการรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีน้ำตาลเป็นสีประจำจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
 2. องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว สื่อความหมายถึง การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนมอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจของบุคคลทุกทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน
 3. ซุ้มประตูสู่ทิศ สื่อความหมายถึง ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสบุคคลเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้
 4. คลื่นน้ำสีฟ้าจำนวนสามเส้น สื่อความหมายถึง แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหล อย่างต่อเนื่องเปรียบประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ
 5. ลายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจำพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจำนวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม
 6. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด ความสามัคคี เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม
 7. ฐานสิงห์ สื่อความหมายถึง ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย[แก้]

ทำเนียบนายกสภา มหาวิทยาลัยนครพนม
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 15 มีนาคม 2549 - 29 กันยายน 2551
2. พลตำรวจเอก สนอง วัฒนวรางกูร 30 กันยายน 2551 - 29 เมษายน 2553
3. เภสัชกร ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน์ 30 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 27 สิงหาคม 2550 - 4 มีนาคม 2554 (สมัยที่ 1)

4 มีนาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2557 (สมัยที่ 2)
8 มกราคม 2558 - 17 พฤศจิกายน 2558 (สมัยที่ 2)
(พักการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 9 มกราคม 2558 - 9 เมษายน 2558 ครั้งที่ 1)
(พักการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 10 เมษายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 2)
(พักการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2558 - 18 กันยายน 2558 ครั้งที่ 2)
(พักการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 19 กันยายน 2558 - 18 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 3)
(พักการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 - 17 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 4)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี 22 สิงหาคม 2557 - 16 ธันวาคม 2557 ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
3. ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ 16 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 (ครั้งที่ 1)

9 มกราคม 2558 - 12 พฤศจิกายน 2558 (ครั้งที่ 2)

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
4. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 12 พฤศจิกายน 2558 - 17 พฤศจิกายน 2558 (ครั้งที่ 1)

17 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน (ครั้งที่ 2)

รักษาการแทนอธิการบดี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ - (อยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ)

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี และผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนครพนม

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม แบ่งออกเป็น[3][4]

คณะ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

สำนัก/สถาบัน[แก้]

โครงการจัดตั้งหน่วยงาน[แก้]

 • โครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แยกจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 • โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (เปลี่ยนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม)
 • โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรม

พื้นที่มหาวิทยาลัยที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง[แก้]

 • หอประชุมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
 • อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัยการโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
 • อาคารเรียนคณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะวิทยาศาสตร์
 • อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม (ฝ่ายปฐมวัย)
 • อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล
 • อาคารเรียนรวมวิทยาลัยธาตุพนม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนมในปัจจุบัน[แก้]

 • หลักสูตรระยะสั้น 18 สาขาวิชา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 16 สาขาวิชา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 30 สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาสังคมศึกษา (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  • หลักสูตนิติศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์)
  • หลักสูตนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • หลักสูตบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการ (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาการจัดการกีฬา (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาการบริหารการบิน (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
  • หลักสูตบัญชีบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบัญชี (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • หลักสูตพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม)
  • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี)
   • สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร (คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาฟิสิกส์ (คณะวิทยศาสตร์)
   • สาขาวิชาเคมี (คณะวิทยศาสตร์)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน (วิทยาลัยธาตุพนม)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (คณะศิลปศาสตร์)
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (คณะศิลปศาสตร์)
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
   • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  • หลักสูตรนานาชาติ
   • หลักสูตรนักบินพาณิชย์ชั้นตรี CLP (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
   • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์-เครื่องบิน ME (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
   • หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล-เครื่องบิน PPL (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
   • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน IR (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
   • หลักสูตรครูการบิน IP (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)


 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (คณะครุศาสตร์)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบริหารการบิน (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (คณะศิลปศาสตร์)

หลักสูตรที่จะเปิดใหม่ของมหาวิทยาลัยนครพนม[แก้]

 • คณะศิลปศาสตร์
  • ระดับปริญญาตรี
   • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาลาว
  • ระดับปริญญาเอก
   • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรและองค์การ
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ระดับปริญญาตรี
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระดับปริญญาตรี
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึก
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • ระดับปริญญาโท
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
  • ระดับปริญญาตรี
   • วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เชี่อมประสาน)
   • วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (แมคคาทรอนิกส์)
   • วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์
   • สาขาวิชาการจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีข้าว
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
  • ระดับปริญญาตรี
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายางและพอลิเมอร์
  • ระดับปริญญาโท
   • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
  • ระดับปริญญาโท
   • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
  • ระดับปริญญาตรี
  • บัญชีบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 • วิทยาลัยนาหว้า
  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • ระดับปริญญาตรี
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเครื่องจักรกลหนัก
   • สาขาวิชาไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่
   • สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • ระดับปริญญาตรี
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (นานาชาติ)
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°24′29.11″N 104°46′25.18″E / 17.4080861°N 104.7736611°E / 17.4080861; 104.7736611