มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.png
ชื่อย่อ มบส. / BSRU
คติพจน์ มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ
สถาปนา 17 มีนาคม พ.ศ. 2439 (122 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา[1]
นายกสภาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน[2]
ที่ตั้ง เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิม โรงเรียนราชวิทยาลัย
สีประจำสถาบัน ████ สีม่วง สีขาว
เพลง ช่อชงโค
เว็บไซต์

www.bsru.ac.th

ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อังกฤษ: Bansomdejchaopraya Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เนื้อหา

ประวัติมหาวิทยาลัย[แก้]

แผนผังอาคารภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

แผนผังอาคารภายใน

อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งหน้า

ตึก 1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ตึก 2 อาคารเรียนรวม

ตึก 3 อาคารเรียนรวม

ตึก 4 อาคารเรียนรวม

ตึก 5

ตึก 6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

ตึก 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาการจัดการ

ตึก 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตึก 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตึก 10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ทัต บุนนาค)

ตึก 11 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)

ตึก 12 อาคารเรียนรวม

นอกเหนืออาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งโรงเรียนสาธิต

ตึก 15

ตึก 16 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ตึก 17 (อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตั้งแต่ พ.ศ.2561)

ตึก 18 อาคารฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 19 อาคารสุริยาคาร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 20 อาคารเรียนรวม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 21 หอพักศีตลาคาร

ตึก 22 อาคารช่อชงโค

ตึก 24 อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (นวม)

ตึก 26 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นธนบุรี

ตึก 27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย

ตึก 28 โรงซ่อมบำรุง

ตึก 29 อาคารวิเศษศุภวัฒน์ ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

ตึก 30 คณะครุศาสตร์

ตึก 31 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นอกเหนืออาคาร

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครุศาสตร์[แก้]

อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปรัชญา[แก้]

มุ่งสร้างครูและพัฒนาครูให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่หน้าที่ และใฝ่สร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งความรัก ความศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของคนให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วิสัยทัศน์[แก้]

คณะครุศาสตร์ในอนาคตจะนำเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาให้สูงขึ้น

พันธกิจ[แก้]

1. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู

2. ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และวิชาชีพ ผู้บริหารทางการศึกษา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5. ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์[แก้]

1. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข

2. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. พัฒนาครูประจำการและผู้บริหารทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้มีความเข้มแข็ง และสืบทอดโดยครูสู่คนรุ่นหลัง

สีประจำคณะครุศาสตร์[แก้]

สีแสด

ที่ตั้ง[แก้]

อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา
 • สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาจิตวิทยา (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย อาคาร 27 ที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา[แก้]

มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม นำไปสู่การสร้างสังคมที่ดี

ปณิธาน[แก้]

มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการสังคม ผลิตบัณฑิตคุณภาพให้มีทักษะทางภาษา มีจิตสาธารณะพร้องเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์[แก้]

มุ่งมั่นความเป็นเลิศในศาสตร์ ศิลป์ และภาษา

เอกลักษณ์[แก้]

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ศิลป์ ภาษา

พันธกิจ[แก้]

๑.ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคม

๒.สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และจัดการความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓.บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่สังคม

๔.สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

๕.บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียยง

เป้าหมายและวัตถุประสงค์[แก้]

๑.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ เชี่ยวชาญเชิงภาษาและเติมเต็มคุณค่าด้านคุณธรรม

๒.เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อย่างทั่วถึง

๓.เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

๔.เป็นฐานหลักแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สีประจำคณะ[แก้]

สีเขียว

ที่ตั้ง[แก้]

อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย อาคาร 27 ชั้น 3,4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 7 สาขาวิชา
 • สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
  • ภาษาไทยทางธุรกิจ
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
  • ภาษาและวรรณกรรม
 • สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
 • สาขาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาใหม่ 2560
หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา
 • สาขาศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี)
 • สาขานาฎยศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • นาฎยศิลป์ไทย
  • นาฎยศิลป์สากล
 • สาขาออกแบบกราฟิกและอินโฟ (ศป.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2560 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาออกแบบนิเทศศิลป์)
หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขานิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา
 • สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขานาฎยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา[แก้]

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคน เศรษฐกิจ เสริมสร้างชาติให้มั่นคง เจริญก้าวหน้า

วิสัยทัศน์[แก้]

ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน

พันธกิจ[แก้]

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์[แก้]

๑. พัฒนาความสามารถทางสติปัญญา และความคิดทางวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้า ทางวิชาการและองค์ความรู้

๒. สร้างนักวิทยาศาสตร์ระดับวิชาชีพขั้นสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

๓. เป็นแหล่งวิชาการและข้อมูลที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและประเทศ

๔. พัฒนาคนให้พร้อมด้วยคุณภาพ จริยธรรม อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕. พัฒนาคนให้มีความสามารถในการใช้ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

สีประจำคณะ[แก้]

สีเหลือง

ที่ตั้ง[แก้]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร ๙ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 17 สาขาวิชา
 • สาขาผู้ประกอบการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) โครงการเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่าง สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (TIFTEC) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2560 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาเกษตรศาสตร์)
 • สาขาเคมี (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมี พอลิเมอร์และสิ่งแวดล้อม) (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาจุลชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาคณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรสภาวิชาชีพ (วท.บ. 4 ปี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2561 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์)
หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาการแพทย์แผนไทย (พท.บ. 4 ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา
 • สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาเคมี (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • การจัดการผลิตและคุณภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปรัชญา[แก้]

ความคิดกว้างไกล ใฝ่รู้คู่จริยธรรม ชี้นำพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์[แก้]

คณะวิทยาการจัดการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ มีทักษะด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคม

สีประจำคณะ[แก้]

สีฟ้า

ที่ตั้ง[แก้]

สำนักงานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 7)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา
 • สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
  • ผู้ประกาศและการแสดง
  • ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
 • สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ. 4 ปี)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 สาขาวิชา
 • สาขาาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2561 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาการเป็นผู้ประกอบการ)
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาการท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี)

วิทยาลัยการดนตรี[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา
 • สาขาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มวิชา
  • ดนตรีคลาสสิค
  • ดนตรีโยธวาฑิต
  • ดนตรีแจ๊ส
  • เทคโนโลยีดนตรี
  • ดนตรีสมัยนิยม
  • ดนตรีวิทยา
  • การสอนดนตรี
 • สาขาดนตรีไทย (ดศ.บ. 4 ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา
 • สาขาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

หลักสูตร[แก้]

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 6 สาขาวิชา
 • สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
 • สาขาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.)
 • สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (ค.ม.)
 • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.ม.)
 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ค.ม.)
 • สาขาประเมินผลทางการศึกษา (ค.ม.)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา
 • สาขาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) หรือ (ค.ด.)
 • สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปร.ด.) หรือ (ค.ด.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 2 สาขาวิชา
 • สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ (รป.ม.)
 • สาขาศิลปกรรม (ศป.ม.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 3 สาขาวิชา
 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.ม.)
 • สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (วท.ม.)
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (วท.ม.)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 1 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ปร.ด.) หรือ (วท.ด.)
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 1 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
วิทยาลัยการดนตรี
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 1 สาขาวิชา
 • สาขาดนตรีตะวันตก (ศศ.ม.) แบ่งออกเป็น แขนงวิชา 2 แขนง
  • ดนตรีศึกษา
  • การบริหารงานดนตรี

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี[แก้]

ไฟล์:บ้านสมเด็จ วิทยาเขตสระยายโสม.jpg
ป้ายมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม
ไฟล์:ลานเจ้าพ่อสุริยะ มบส.วิทยาเขตสระยายโสม.png
อนุสาวรีย์พ่อช่วง บุนนาค มบส.วิทยาเขตสระยายโสม
ไฟล์:แผนผังภายในศูนย์การศึกษาทวาราวดี.jpg
แผนผังภายในศูนย์การศึกษาทวาราวดี

ประวัติความเป็นมา[แก้]

- พ.ศ. 2543 เปิดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

- พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น ด้วยเงิบงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2545

- พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2553

- พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 120 ล้านบาทในการพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน โดยดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนระดับปริญตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

ปรัชญา[แก้]

ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์[แก้]

พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี

พันธกิจ[แก้]

1. ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาหน่วยงาน 2. ให้บริการการใช้สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย[แก้]

1. เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี 2. สนับสนุนและให้บริการวิชาการกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และจังหวัดใกล้เคียง

ที่ตั้ง[แก้]

95 หมู่ 1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 บนเนื้อที่ 162.93 ไร่

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ. 4 ปี)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

 • สำนักอธิการบดี
    สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นส่วนงานบริหารกลางของอธิการ หน่วยงานนี้จัดระบบบริหารงานส่วนกลาง มีงานบริหารบุคคล งบประมาณ อาคารสถานที่ และพัสดุ เป็นต้น มีภารกิจหลักในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและทำงานเป็นทีม พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป      

♦ หน่วยงานภายในสำนักอธิการบดี ♦

 ** กองนโยบายและแผน 
 ** กองบริหารงานบุคคล 
 ** กองคลัง 
  *** -> งานพัสดุ 
 **กองกลาง
   *** -> งานธุรการ 
   *** -> งานเลขานุการ 
 ** กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 


    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มดำเนินงานในชื่อ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและสถาบันราชภัฏในปี พ.ศ.2538 ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญตามกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างคุณภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับสภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน และได้กำหนดปรัชญาในการทำงานทำนุบำรุง และสืบสานงานวัฒนธรรมไว้ดังนี้ “แหล่งรวมองค์ความรู้ เปิดสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญาท้องถิ่น” โครงการต่างๆ ที่สำนักได้ดำเนินการมาตลอด อาทิ โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างแกนนำคนดีศรีบ้านสมเด็จฯ , โครงการลานบ้าน...ลานวัฒนธรรม, โครงการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆตามเทศกาล และ โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ที่จะส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท 3 เดือน และประเภท 1 ปี ดำเนินการต่อเนื่องมา 14 ปีแล้ว กิจกรรมข้างต้นเป็นกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม และการทำกิจกรรมที่ทำนุบำรุงความเป็นไทยสืบไป


    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งอยู่ ณ อาคาร “บรรณราชครินทร์” (อาคาร 8) จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากซึ่งนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดยปฏิบัติตามกฏระเบียบของสำนักวิทยบริการ


 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกับด้านวิชาการ เช่น งานรับสมัครนิสิต-นักศึกษา งานทะเบียนประวัติ งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร และการประสานงานจัดการเรียนการสอนกับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการด้านวิชาการและเอกสารสำคัญทางการศึกษา ติดต่อรับบริการได้ที่อาคาร 5 ชั้นล่าง ตามวันและเวลาดังนี้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. วันเสาร์ เวลา 16.00 - 18.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


     สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรมและดูแล จัดบริการแนะแนวสำหรับนิสิต นักศึกษาทุกคน มีบริการอื่นๆดังต่อไปนี้ 
  1.บริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว มีทุนการศึกษา หลากหลายประเภท แก่นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าขอรับทุน 
  2.บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ต้องการผู้ให้คำปรึกษา
  3.บริการจัดหางานทำ เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
   การศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม
  4.การเรียนและการฝึกวิชาทหาร นิสิต นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกฝนแต่ละปีการศึกษา
   สามารถมาดำเนินเรื่องและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาทหารได้ที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M
      สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเอกภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์สังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ ภารกิจ
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท
    การดำเนินงานรับผิดชอบด้านควบคุมดูแล ประสานงาน บำรุงรักษา วางแผนด้านระบบเครือข่าย ติดตั้ง ระบบคอมและ
    เครือข่าย ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
  ระบบสารสนเทศ
    มีการให้บริการพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข รวมถึง
    เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ ประสานงานหลักในการจัดทำ
    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
    (MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  บริการวิชาการไอซีที
    มุ่งที่จะพัฒนานิสิต นักศึกษา บุคลากร ได้ศึกษาเรียนรู้จากโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฎิบัติการเรื่องต่างๆ ส่งเสริม
    การประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบ
    ต่างๆ เช่น โครงการ Unetwork.TV และพัฒนาสื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน
  บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 8 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน 5
    ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการ 296 เครื่อง และห้องสำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 3
    ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการอีก 176 เครื่อง
  บริการซ่อมบำรุง
    สำนักคอมพิวเตอร์จัดให้มีบุคลากรที่ชำนาญการเฉพาะทางในด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ
    ปรึกษาปัญหาและซ่อมบำรุงเครื่องของมหาวิทยาลัย


     สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางไปยังองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1.เพื่อส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน และระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม
  2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
  3.เพื่อดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆด้านระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และสารสนเทศกลางของ มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยเป็นสากล รวมทั้งการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  4.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการ ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบาลที่ชัดเจนในการดำเนินงาน “ส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่สากล” เพี่อทำหน้าที่เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอื่นๆ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจภายนอก ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนต่างประเทศและงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ภาษาต่าง ประเทศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนงต่างๆ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร พัฒนานิสิต นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญที่ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง จึงได้จัดตั้ง “สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน”
      สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ ณ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย โดยจัดบริการสนับสนุนทุนวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบริการสารสนเทศผลงานวิจัย การดำเนินงานหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบไปด้วย ให้คำปรึกษาด้านวิจัย ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย บริการข้อมูลงานวิจัยต่างๆ และบริการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย


      สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ซึ่งมีพิธีเปิดสถาบันเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2549 สถาบันขงจื๊อ ฯ มีพันธกิจหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาจีน อีกทั้งกำหนดให้การฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูเป็นจุดเด่นของสถาบัน ภายใต้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากคณะผู้บริหารทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน รวมทั้งการทุ่มเท แรงกายแรงใจ ของบุคลากรของสถาบันในแต่ละสมัย ส่งผลให้สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลสถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยม ถึง 2 ครั้งในปี 2554 และ ปี 2556 จากการคัดเลือกจากสถาบันขงจื๊อ กว่า 800 แห่งทั่วโลก ซึ่งถือเป็นสถาบันขงจื๊อที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทย และในปี 2557 สำนักงานฮั่นปั้น ยังได้มอบรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมให้กับ รศ.เวิน เซี่ยงยวี่ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของสถาบันและบุคลากรอย่างเห็นได้ชัด


       บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ทัต บุนนาค อาคาร 11) เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตร      ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายสาขาวิชา และมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ นิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จนถึงระดับปริญญาเอก

สำนักโรงเรียนสาธิต[แก้]

     สำนักโรงเรียนสาธิตประกอบด้วยสามหน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนมัธยมสาธิต สำนักโรงเรียนสาธิตส่งเสริมและเร่งรัดการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น เป็นแหล่งทดลอง ค้นคว้า และวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และยังเปิดโอกาสให้นิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนและฝึกสอน ก่อนที่จะไปประกอบอาชีพจริง และเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางด้านการศึกษา        
ไฟล์:โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.jpg
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
             โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
                              โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
             สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย[แก้]

หลักการและเหตุผล[แก้]

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล” มีพันธกิจหลักในการดำเนินงาน ๕ ประการ ได้แก่

๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงานและการผลิต และการผลิตบัณฑิต

๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน

๔. อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล และ

๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล และกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดกลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศใน ๔ ด้าน รายละเอียดดังนี้

๑. การผลิตบัณฑิตครู มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทย

๒. การผลิตบัณฑิตทางดนตรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านดนตรีไทย และ ดนตรีตะวันตก

๓. การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยเทคนิคการแพทย์สาธารณสุขศาสตร์และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

๔. การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการบัญชีการโฆษณาและธุรกิจบันเทิงการท่องเที่ยวและคหกรรมศาสตร์

นโยบายการศึกษาของประเทศที่ต้องการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคม ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ครอบคลุมผลงานทางวิชาการที่อาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ จึงได้กำหนดเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คือพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยที่ Engagement Thailand ได้กำหนดความหมายของ “University Engagement” ไว้ดังนี้ การทำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน ๔ ประการ ได้แก่

๑. ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership)

๒. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit)

๓. มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ

๔. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social Impact)ทางมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดกลยุทธ์ที่ ๔ คือการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ในด้านที ๓ คือการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และด้านที่ ๔ คือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Community Engagement) ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีจึงได้มีมติให้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยขึ้นโดยให้ครอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นด้านที่มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นอย่างยาวนานและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและอุตสาหกรรมบริการซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมและศักยภาพที่โดดเด่นในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เป็นประตูในการเชื่อมโยง ประสานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และรวบรวมองค์ความรู้ของคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตในสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมให้สมกับที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์[แก้]

๑. เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การประชุมทางวิชาการ และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกระดับชาติและนานาชาติ

๔. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้แก่สังคมผ่านทางเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรณีติดต่อเรื่อง ต่อไปนี้

 1. การเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านสำหรับนิสิตสาขาวิชาความเป็นเลิศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. การเสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาให้ นิสิต นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
 3. การเสนอขอรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการกลั่นกรองและคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสาขาวิชาความเป็นเลิศและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของคณาจารย์ และในส่วนของนิสิตนักศึกษา
 4. การส่งผลงานวิชาการ/บทความวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานการแสดง/บทเพลง/บทละคร/สารคดี/กิจกรรม/สื่อ/นวัตกรรม งานประดิษฐ์ หรืออื่นๆ ในสาขาความเป็นเลิศและหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อได้โดยตรงที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร (ผู้ช่วยอธิการบดี) Dr. Nusanee สำนักงาน : อาคาร 6 ชั้น 6 เบอร์โทร 024737000 ต่อ 1013


กรณีติดต่อสอบถามทางด้านเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ หรือ มีข้อสงสัยเรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดส่งข้อมูล

ติดต่อได้ที่ คุณวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8 เบอร์ 024737000 ต่อ 1722, 1723


=BSRU News (ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย)[แก้]


=FACEBOOK BSRUNEWS[แก้]


=BSRU Timeline (ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)[แก้]


ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นางลินดา เกณฑ์มา)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นายศิโรจน์ ผลพันธิน)