มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.png
ชื่อย่อ มบส. / BSRU
คติพจน์ มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ
สถาปนา 17 มีนาคม พ.ศ. 2439 (122 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา[1]
นายกสภาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน[2]
ที่ตั้ง เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิม โรงเรียนราชวิทยาลัย
สีประจำสถาบัน ████ สีม่วง สีขาว
เพลง ช่อชงโค
เว็บไซต์ www.bsru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อังกฤษ: Bansomdejchaopraya Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2439 เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษ

อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งหน้า

ตึก 1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ตึก 2 อาคารเรียนรวม

ตึก 3 อาคารเรียนรวม

ตึก 4 อาคารเรียนรวม

ตึก 5

ตึก 6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

ตึก 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาการจัดการ

ตึก 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตึก 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตึก 10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ทัต บุนนาค)

ตึก 11 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)

ตึก 12 อาคารเรียนรวม

นอกเหนืออาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งโรงเรียนสาธิต

ตึก 15

ตึก 16 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ตึก 17 (อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตั้งแต่ พ.ศ.2561)

ตึก 18 อาคารฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 19 อาคารสุริยาคาร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 20 อาคารเรียนรวม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 21 หอพักศีตลาคาร

ตึก 22 อาคารช่อชงโค

ตึก 24 อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (นวม)

ตึก 27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย

ตึก 29 อาคารวิเศษศุภวัฒน์ ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

ตึก 30 คณะครุศาสตร์

ตึก 31 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นอกเหนืออาคาร

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครุศาสตร์[แก้]

อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย อาคาร 27 ที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 7 สาขาวิชา

 • สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
  • ภาษาไทยทางธุรกิจ
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
  • ภาษาและวรรณกรรม
 • สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
 • สาขาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาใหม่ 2560

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา

 • สาขาศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี)
 • สาขานาฎยศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • นาฎยศิลป์ไทย
  • นาฎยศิลป์สากล
 • สาขาออกแบบกราฟิกและอินโฟ (ศป.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2560 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาออกแบบนิเทศศิลป์)

หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขานิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา

 • สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขานาฎยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 17 สาขาวิชา

 • สาขาผู้ประกอบการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) โครงการเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่าง สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (TIFTEC) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2560 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาเกษตรศาสตร์)
 • สาขาเคมี (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมี พอลิเมอร์และสิ่งแวดล้อม) (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาจุลชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาคณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรสภาวิชาชีพ (วท.บ. 4 ปี)

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2561 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์)

หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาการแพทย์แผนไทย (พท.บ. 4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา

 • สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาเคมี (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • การจัดการผลิตและคุณภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา

 • สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
  • ผู้ประกาศและการแสดง
  • ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
 • สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ. 4 ปี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 สาขาวิชา

 • สาขาาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2561 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาการเป็นผู้ประกอบการ)
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาบัญชี (บช.บ. 4 ปี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาการท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี)

วิทยาลัยการดนตรี[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

หลักสูตร[แก้]

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 6 สาขาวิชา
 • สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
 • สาขาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.)
 • สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (ค.ม.)
 • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.ม.)
 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ค.ม.)
 • สาขาประเมินผลทางการศึกษา (ค.ม.)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา
 • สาขาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) หรือ (ค.ด.)
 • สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปร.ด.) หรือ (ค.ด.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 2 สาขาวิชา

 • สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ (รป.ม.)
 • สาขาศิลปกรรม (ศป.ม.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 3 สาขาวิชา

 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.ม.)
 • สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (วท.ม.)
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (วท.ม.)

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 1 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ปร.ด.) หรือ (วท.ด.)

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 1 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 1 สาขาวิชา

 • สาขาดนตรีตะวันตก (ศศ.ม.) แบ่งออกเป็น แขนงวิชา 2 แขนง
  • ดนตรีศึกษา
  • การบริหารงานดนตรี

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี[แก้]

ประวัติ[แก้]

- พ.ศ. 2543 เปิดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

- พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น ด้วยเงิบงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2545

- พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2553

- พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 120 ล้านบาทในการพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน โดยดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนระดับปริญตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

ที่ตั้ง[แก้]

95 หมู่ 1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 บนเนื้อที่ 162.93 ไร่

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ. 4 ปี)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

สำนักโรงเรียนสาธิต[แก้]

สำนักโรงเรียนสาธิต ประกอบด้วย 3 หน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนมัธยมสาธิต มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นางลินดา เกณฑ์มา)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นายศิโรจน์ ผลพันธิน)