มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.png
ชื่อย่อ มบส. / BSRU
คติพจน์ มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ
สถาปนา 17 มีนาคม พ.ศ. 2439 (121 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา[1]
นายกสภาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน[2]
ที่ตั้ง เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิม โรงเรียนราชวิทยาลัย
สีประจำสถาบัน ████ สีม่วง สีขาว
เพลง ช่อชงโค
ต้นไม้ ชงโค
เว็บไซต์ www.bsru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อังกฤษ: Bansomdejchaopraya Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เนื้อหา

ประวัติมหาวิทยาลัย[แก้]

ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์[แก้]

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • ดอกไม้ประจำสถาบัน ดอกชงโค
ดอกชงโค ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

คณะวิชา[แก้]

คณะครุศาสตร์[แก้]

ปรัชญา[แก้]

มุ่งสร้างครูและพัฒนาครูให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่หน้าที่ และใฝ่สร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งความรัก ความศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของคนให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วิสัยทัศน์[แก้]

คณะครุศาสตร์ในอนาคตจะนำเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาให้สูงขึ้น

พันธกิจ[แก้]

1. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู

2. ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และวิชาชีพ ผู้บริหารทางการศึกษา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5. ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์[แก้]

1. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข

2. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. พัฒนาครูประจำการและผู้บริหารทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้มีความเข้มแข็ง และสืบทอดโดยครูสู่คนรุ่นหลัง

สีประจำคณะครุศาสตร์[แก้]

สีแสด

ที่ตั้ง[แก้]

อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา

 • สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 • สาขาจิตวิทยา (ค.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 • สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 • สาขาการจัดการการศึกษา (ค.บ. 4 ปี) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

ปรัชญา[แก้]

มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม นำไปสู่การสร้างสังคมที่ดี

ปณิธาน[แก้]

มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการสังคม ผลิตบัณฑิตคุณภาพให้มีทักษะทางภาษา มีจิตสาธารณะพร้องเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์[แก้]

มุ่งมั่นความเป็นเลิศในศาสตร์ ศิลป์ และภาษา

เอกลักษณ์[แก้]

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ศิลป์ ภาษา

พันธกิจ[แก้]

๑.ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคม

๒.สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และจัดการความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓.บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่สังคม

๔.สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

๕.บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียยง

เป้าหมายและวัตถุประสงค์[แก้]

๑.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ เชี่ยวชาญเชิงภาษาและเติมเต็มคุณค่าด้านคุณธรรม

๒.เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อย่างทั่วถึง

๓.เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

๔.เป็นฐานหลักแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สีประจำคณะ[แก้]

สีเขียว

ที่ตั้ง[แก้]

อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย อาคาร ๒๗ ชั้น ๓,๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 7 สาขาวิชา
 • สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
  • ภาษาไทยทางธุรกิจ
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
  • ภาษาและวรรณกรรม
 • สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
 • สาขาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาใหม่ 2560
หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา
 • สาขาศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี)
 • สาขานาฎยศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • นาฎยศิลป์ไทย
  • นาฎยศิลป์สากล
 • สาขาออกแบบกราฟิกและอินโฟ (ศป.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2560 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาออกแบบนิเทศศิลป์)
หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขานิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา
 • สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขานาฎยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึงพัฒนามาจากหมวดวิทยาศาสตร์ เมื่อยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง)  ใช้เวลาเรียน ๒ ปี คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักศึกษา ซึ่งในขณะนั้นเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง และระดับปริญญาตรี แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาต่างๆ ดังนี้ ๑. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ๒. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์   ๓. ภาควิชาคณิตศาสตร์ ๔. ภาควิชาเคมี ๕. ภาควิชาชีววิทยา ๖. ภาควิชาฟิสิกส์ ๗. ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ๘. ภาควิชาสุขศึกษา ๙. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ ๒ จึงสามารถเปิดวิชาการอื่นอีก ๒ สาขา คือสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และมีคณะวิชาเกิดขึ้นใหม่อีก ๑ คณะวิชา คือ คณะวิชาวิทยาการจัดการ เมื่อ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็นภาควิชา แต่ละภาควิชาประกอบด้วยหลายโปรแกรม

ปรัชญา[แก้]

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคน เศรษฐกิจ เสริมสร้างชาติให้มั่นคง เจริญก้าวหน้า

วิสัยทัศน์[แก้]

ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน

พันธกิจ[แก้]

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์[แก้]

๑. พัฒนาความสามารถทางสติปัญญา และความคิดทางวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้า ทางวิชาการและองค์ความรู้

๒. สร้างนักวิทยาศาสตร์ระดับวิชาชีพขั้นสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

๓. เป็นแหล่งวิชาการและข้อมูลที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและประเทศ

๔. พัฒนาคนให้พร้อมด้วยคุณภาพ จริยธรรม อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕. พัฒนาคนให้มีความสามารถในการใช้ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

สีประจำคณะ[แก้]

สีเหลือง

ที่ตั้ง[แก้]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร ๙ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 17 สาขาวิชา
 • สาขาผู้ประกอบการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) โครงการเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่าง สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (TIFTEC) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2560 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาเกษตรศาสตร์)
 • สาขาเคมี (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเคมีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี พอลิเมอร์และสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาจุลชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาคณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรสภาวิชาชีพ (วท.บ. 4 ปี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2561 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์)
หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาการแพทย์แผนไทย (พท.บ. 4 ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา
 • สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาเคมี (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • การจัดการผลิตและคุณภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

ปรัชญา[แก้]

ความคิดกว้างไกล ใฝ่รู้คู่จริยธรรม ชี้นำพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์[แก้]

คณะวิทยาการจัดการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ มีทักษะด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคม

สีประจำคณะ[แก้]

สีฟ้า

ที่ตั้ง[แก้]

สำนักงานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 7)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา
 • สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
  • ผู้ประกาศและการแสดง
  • ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
 • สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ. 4 ปี)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 สาขาวิชา
 • สาขาาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2561 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาการเป็นผู้ประกอบการ)
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาการท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี)

วิทยาลัยการดนตรี[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา
 • สาขาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มวิชา
  • ดนตรีคลาสสิค
  • ดนตรีโยธวาฑิต
  • ดนตรีแจ๊ส
  • เทคโนโลยีดนตรี
  • ดนตรีสมัยนิยม
  • ดนตรีวิทยา
  • การสอนดนตรี
 • สาขาดนตรีไทย (ดศ.บ. 4 ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา
 • สาขาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

หลักสูตร[แก้]

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 6 สาขาวิชา
 • สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
 • สาขาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.)
 • สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (ค.ม.)
 • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.ม.)
 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ค.ม.)
 • สาขาประเมินผลทางการศึกษา (ค.ม.)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา
 • สาขาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) หรือ (ค.ด.)
 • สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปร.ด.) หรือ (ค.ด.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 2 สาขาวิชา
 • สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ (รป.ม.)
 • สาขาศิลปกรรม (ศป.ม.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 3 สาขาวิชา
 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.ม.)
 • สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (วท.ม.)
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (วท.ม.)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 1 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ปร.ด.) หรือ (วท.ด.)
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 1 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
วิทยาลัยการดนตรี
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 1 สาขาวิชา
 • สาขาดนตรีตะวันตก (ศศ.ม.) แบ่งออกเป็น แขนงวิชา 2 แขนง
  • ดนตรีศึกษา
  • การบริหารงานดนตรี

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี[แก้]

ประวัติความเป็นมา[แก้]

- พ.ศ. 2543 เปิดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

- พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น ด้วยเงิบงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2545

- พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2553

- พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 120 ล้านบาทในการพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน โดยดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนระดับปริญตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

ปรัชญา[แก้]

ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์[แก้]

พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี

พันธกิจ[แก้]

1. ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาหน่วยงาน 2. ให้บริการการใช้สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย[แก้]

1. เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี 2. สนับสนุนและให้บริการวิชาการกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และจังหวัดใกล้เคียง

ที่ตั้ง[แก้]

95 หมู่ 1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 บนเนื้อที่ 162.93 ไร่

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ. 4 ปี)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

 • สำนักอธิการบดี
    สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นส่วนงานบริหารกลางของอธิการ หน่วยงานนี้จัดระบบบริหารงานส่วนกลาง มีงานบริหารบุคคล งบประมาณ อาคารสถานที่ และพัสดุ เป็นต้น มีภารกิจหลักในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและทำงานเป็นทีม พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป      

♦ หน่วยงานภายในสำนักอธิการบดี ♦

 ** กองนโยบายและแผน 
 ** กองบริหารงานบุคคล 
 ** กองคลัง 
  *** -> งานพัสดุ 
 **กองกลาง
   *** -> งานธุรการ 
   *** -> งานเลขานุการ 
 ** กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 


    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มดำเนินงานในชื่อ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและสถาบันราชภัฏในปี พ.ศ.2538 ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญตามกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างคุณภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับสภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน และได้กำหนดปรัชญาในการทำงานทำนุบำรุง และสืบสานงานวัฒนธรรมไว้ดังนี้ “แหล่งรวมองค์ความรู้ เปิดสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญาท้องถิ่น” โครงการต่างๆ ที่สำนักได้ดำเนินการมาตลอด อาทิ โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างแกนนำคนดีศรีบ้านสมเด็จฯ , โครงการลานบ้าน...ลานวัฒนธรรม, โครงการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆตามเทศกาล และ โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ที่จะส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท 3 เดือน และประเภท 1 ปี ดำเนินการต่อเนื่องมา 14 ปีแล้ว กิจกรรมข้างต้นเป็นกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม และการทำกิจกรรมที่ทำนุบำรุงความเป็นไทยสืบไป


    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งอยู่ ณ อาคาร “บรรณราชครินทร์” (อาคาร 8) จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากซึ่งนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดยปฏิบัติตามกฏระเบียบของสำนักวิทยบริการ


 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกับด้านวิชาการ เช่น งานรับสมัครนิสิต-นักศึกษา งานทะเบียนประวัติ งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร และการประสานงานจัดการเรียนการสอนกับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการด้านวิชาการและเอกสารสำคัญทางการศึกษา ติดต่อรับบริการได้ที่อาคาร 5 ชั้นล่าง ตามวันและเวลาดังนี้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. วันเสาร์ เวลา 16.00 - 18.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


     สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรมและดูแล จัดบริการแนะแนวสำหรับนิสิต นักศึกษาทุกคน มีบริการอื่นๆดังต่อไปนี้ 
  1.บริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว มีทุนการศึกษา หลากหลายประเภท แก่นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าขอรับทุน 
  2.บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ต้องการผู้ให้คำปรึกษา
  3.บริการจัดหางานทำ เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
   การศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสม
  4.การเรียนและการฝึกวิชาทหาร นิสิต นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกฝนแต่ละปีการศึกษา
   สามารถมาดำเนินเรื่องและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาทหารได้ที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M
      สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเอกภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์สังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ ภารกิจ
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท
    การดำเนินงานรับผิดชอบด้านควบคุมดูแล ประสานงาน บำรุงรักษา วางแผนด้านระบบเครือข่าย ติดตั้ง ระบบคอมและ
    เครือข่าย ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
  ระบบสารสนเทศ
    มีการให้บริการพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข รวมถึง
    เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ ประสานงานหลักในการจัดทำ
    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
    (MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  บริการวิชาการไอซีที
    มุ่งที่จะพัฒนานิสิต นักศึกษา บุคลากร ได้ศึกษาเรียนรู้จากโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฎิบัติการเรื่องต่างๆ ส่งเสริม
    การประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบ
    ต่างๆ เช่น โครงการ Unetwork.TV และพัฒนาสื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน
  บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 8 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน 5
    ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการ 296 เครื่อง และห้องสำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 3
    ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการอีก 176 เครื่อง
  บริการซ่อมบำรุง
    สำนักคอมพิวเตอร์จัดให้มีบุคลากรที่ชำนาญการเฉพาะทางในด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ
    ปรึกษาปัญหาและซ่อมบำรุงเครื่องของมหาวิทยาลัย


     สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางไปยังองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1.เพื่อส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน และระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม
  2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
  3.เพื่อดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆด้านระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และสารสนเทศกลางของ มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยเป็นสากล รวมทั้งการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  4.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการ ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบาลที่ชัดเจนในการดำเนินงาน “ส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่สากล” เพี่อทำหน้าที่เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอื่นๆ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจภายนอก ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนต่างประเทศและงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ภาษาต่าง ประเทศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนงต่างๆ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร พัฒนานิสิต นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญที่ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง จึงได้จัดตั้ง “สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน”
      สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ ณ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย โดยจัดบริการสนับสนุนทุนวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบริการสารสนเทศผลงานวิจัย การดำเนินงานหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบไปด้วย ให้คำปรึกษาด้านวิจัย ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย บริการข้อมูลงานวิจัยต่างๆ และบริการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย


      สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ซึ่งมีพิธีเปิดสถาบันเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2549 สถาบันขงจื๊อ ฯ มีพันธกิจหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาจีน อีกทั้งกำหนดให้การฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูเป็นจุดเด่นของสถาบัน ภายใต้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากคณะผู้บริหารทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน รวมทั้งการทุ่มเท แรงกายแรงใจ ของบุคลากรของสถาบันในแต่ละสมัย ส่งผลให้สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลสถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยม ถึง 2 ครั้งในปี 2554 และ ปี 2556 จากการคัดเลือกจากสถาบันขงจื๊อ กว่า 800 แห่งทั่วโลก ซึ่งถือเป็นสถาบันขงจื๊อที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทย และในปี 2557 สำนักงานฮั่นปั้น ยังได้มอบรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมให้กับ รศ.เวิน เซี่ยงยวี่ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของสถาบันและบุคลากรอย่างเห็นได้ชัด


       บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ทัต บุนนาค อาคาร 11) เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตร      ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายสาขาวิชา และมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ นิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จนถึงระดับปริญญาเอก

สำนักโรงเรียนสาธิต[แก้]

     สำนักโรงเรียนสาธิตประกอบด้วยสามหน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนมัธยมสาธิต สำนักโรงเรียนสาธิตส่งเสริมและเร่งรัดการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น เป็นแหล่งทดลอง ค้นคว้า และวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และยังเปิดโอกาสให้นิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนและฝึกสอน ก่อนที่จะไปประกอบอาชีพจริง และเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางด้านการศึกษา        
             โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
                              โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ : http://www.bsru.ac.th/identity)[แก้]

หลักการและเหตุผล[แก้]

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล” มีพันธกิจหลักในการดำเนินงาน ๕ ประการ ได้แก่

๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงานและการผลิต และการผลิตบัณฑิต

๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน

๔. อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล และ

๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล และกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดกลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศใน ๔ ด้าน รายละเอียดดังนี้

๑. การผลิตบัณฑิตครู มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทย

๒. การผลิตบัณฑิตทางดนตรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านดนตรีไทย และ ดนตรีตะวันตก

๓. การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยเทคนิคการแพทย์สาธารณสุขศาสตร์และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

๔. การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการบัญชีการโฆษณาและธุรกิจบันเทิงการท่องเที่ยวและคหกรรมศาสตร์

นโยบายการศึกษาของประเทศที่ต้องการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคม ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ครอบคลุมผลงานทางวิชาการที่อาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ จึงได้กำหนดเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คือพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยที่ Engagement Thailand ได้กำหนดความหมายของ “University Engagement” ไว้ดังนี้ การทำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน ๔ ประการ ได้แก่

๑. ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership)

๒. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit)

๓. มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ

๔. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social Impact)ทางมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดกลยุทธ์ที่ ๔ คือการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ในด้านที ๓ คือการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และด้านที่ ๔ คือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Community Engagement) ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีจึงได้มีมติให้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยขึ้นโดยให้ครอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นด้านที่มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นอย่างยาวนานและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและอุตสาหกรรมบริการซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมและศักยภาพที่โดดเด่นในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เป็นประตูในการเชื่อมโยง ประสานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และรวบรวมองค์ความรู้ของคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตในสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมให้สมกับที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์[แก้]

๑. เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การประชุมทางวิชาการ และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกระดับชาติและนานาชาติ

๔. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้แก่สังคมผ่านทางเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรณีติดต่อเรื่อง ต่อไปนี้

 1. การเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านสำหรับนิสิตสาขาวิชาความเป็นเลิศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. การเสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาให้ นิสิต นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
 3. การเสนอขอรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการกลั่นกรองและคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสาขาวิชาความเป็นเลิศและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของคณาจารย์ และในส่วนของนิสิตนักศึกษา
 4. การส่งผลงานวิชาการ/บทความวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานการแสดง/บทเพลง/บทละคร/สารคดี/กิจกรรม/สื่อ/นวัตกรรม งานประดิษฐ์ หรืออื่นๆ ในสาขาความเป็นเลิศและหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อได้โดยตรงที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร (ผู้ช่วยอธิการบดี) Dr. Nusanee สำนักงาน : อาคาร 6 ชั้น 6 เบอร์โทร 024737000 ต่อ 1013


กรณีติดต่อสอบถามทางด้านเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ หรือ มีข้อสงสัยเรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดส่งข้อมูล

ติดต่อได้ที่ คุณวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8 เบอร์ 024737000 ต่อ 1722, 1723


BSRU News (ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย) : http://www.bsru.ac.th/news[แก้]


FACEBOOK BSRUNEWS : https://www.facebook.com/bsrunews[แก้]


BSRU Timeline (ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) : http://timeline.bsru.ac.th/[แก้]


ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นางลินดา เกณฑ์มา)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นายศิโรจน์ ผลพันธิน)