มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.png
ชื่อย่อมบส. / BSRU
คติพจน์มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ
สถาปนา17 มีนาคม พ.ศ. 2439 (123 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา[1]
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน[2]
ที่ตั้งเลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิมโรงเรียนราชวิทยาลัย
สีประจำสถาบัน████ สีม่วง สีขาว
เพลงช่อชงโค
เว็บไซต์www.bsru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อังกฤษ: Bansomdejchaopraya Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2439 เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษ

อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งหน้า

ตึก 1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ตึก 2 อาคารเรียนรวม

ตึก 3 อาคารเรียนรวม

ตึก 4 อาคารเรียนรวม

ตึก 5

ตึก 6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

ตึก 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาการจัดการ

ตึก 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตึก 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตึก 10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ทัต บุนนาค)

ตึก 11 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)

ตึก 12 อาคารเรียนรวม

นอกเหนืออาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งโรงเรียนสาธิต

ตึก 15

ตึก 16 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ตึก 17 (อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัญญาเริ่ม 21 มี.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญา 18 มี.ค. 2564 ผู้รับจ้าง บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด)

ตึก 18 อาคารฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 19 อาคารสุริยาคาร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 20 อาคารเรียนรวม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 21 หอพักศีตลาคาร

ตึก 22 อาคารช่อชงโค

ตึก 24 อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (นวม)

ตึก 27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย

ตึก 29 อาคารวิเศษศุภวัฒน์ ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

ตึก 30 คณะครุศาสตร์

ตึก 31 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นอกเหนืออาคาร

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครุศาสตร์[แก้]

อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา

 • สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาจิตวิทยา (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)

หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา

 • สาขาการประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย อาคาร 27 ที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 7 สาขาวิชา

 • สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาอาเซียนศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาใหม่ 2560

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา

 • สาขาศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี)
 • สาขานาฎยศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • นาฎยศิลป์ไทย
  • นาฎยศิลป์สากล
 • สาขาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2560 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาออกแบบนิเทศศิลป์)

หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขานิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา

 • สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขานาฎยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 16 สาขาวิชา

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2560 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาเกษตรศาสตร์)
 • สาขาเคมี (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมี พอลิเมอร์และสิ่งแวดล้อม) (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาจุลชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาคณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรสภาวิชาชีพ (วท.บ. 4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา

 • สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาเคมี (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560
 • สาขาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) สาขาใหม่ 2560

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2561 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์)
 • สาขาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ. 4 ปี) สาขาใหม่ 2561

หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาการแพทย์แผนไทย (พท.บ. 4 ปี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาผู้ประกอบการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) โครงการเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่าง สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (TIFTEC) สาขาใหม่ 2560

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • การจัดการผลิตและคุณภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา

 • สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
  • ผู้ประกาศและการแสดง
  • ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
 • สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ. 4 ปี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 สาขาวิชา

 • สาขาาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) สาขาปรับปรุงใหม่ 2561 (เปลี่ยนชื่อจาก สาขาการเป็นผู้ประกอบการ)
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาบัญชี (บช.บ. 4 ปี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาการท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา

 • สาขาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ. 4 ปี)

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)[แก้]

วิทยาลัยการดนตรี[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา

 • สาขาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ. 4 ปี) แบ่งออกเป็น แขนงวิชา 8 แขนง
  • การประพันธ์เพลง
  • ดนตรีคลาสสิค
  • ดนตรีโยธวาฑิต
  • ดนตรีแจ๊ส
  • เทคโนโลยีดนตรี
  • ดนตรีสมัยนิยม
  • ดนตรีวิทยา
  • การสอนดนตรี
 • สาขาดนตรีไทย (ดศ.บ. 4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา

 • สาขาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

หลักสูตร[แก้]

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 6 สาขาวิชา
 • สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
 • สาขาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.)
 • สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (ค.ม.)
 • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.ม.)
 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ค.ม.)
 • สาขาประเมินผลทางการศึกษา (ค.ม.)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา
 • สาขาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) หรือ (ค.ด.)
 • สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปร.ด.) หรือ (ค.ด.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 2 สาขาวิชา

 • สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ (รป.ม.)
 • สาขาศิลปกรรม (ศป.ม.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 3 สาขาวิชา

 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.ม.)
 • สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (วท.ม.)
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (วท.ม.)

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 1 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ปร.ด.) หรือ (วท.ด.)

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 1 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 1 สาขาวิชา

 • สาขาดนตรีตะวันตก (ศศ.ม.) แบ่งออกเป็น แขนงวิชา 2 แขนง
  • ดนตรีศึกษา
  • การบริหารงานดนตรี

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี[แก้]

ประวัติ[แก้]

- พ.ศ. 2543 เปิดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

- พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น ด้วยเงิบงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2545

- พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2553

- พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 120 ล้านบาทในการพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน โดยดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนระดับปริญตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

ที่ตั้ง[แก้]

95 หมู่ 1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 บนเนื้อที่ 162.93 ไร่

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ. 4 ปี)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียนสาธิต[แก้]

โรงเรียนสาธิต ประกอบด้วย 3 หน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนมัธยมสาธิต มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)

สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นางลินดา เกณฑ์มา)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นายศิโรจน์ ผลพันธิน)