มหาวิทยาลัยปทุมธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Patumthani University
ตรามหาวิทยาลับปทุมธานี.gif
สถาปนา 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ประเภท มหาวิทยาลัยเอกชน
ที่ตั้ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เว็บไซต์ www.ptu.ac.th

มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเปิดการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม “วิทยาลัยปทุมธานี” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542[1] โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อมาได้รับอนุญาตเปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยปทุมธานี" เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548[2]

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ดำเนินพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาวิชาชีพรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และกอปรด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

ประวัติมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม “วิทยาลัยปทุมธานี” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพและกอปรด้วยจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนับแต่การก่อตั้งวิทยาลัยปทุมธานีเป็นต้นมา วิทยาลัยปทุมธานีได้ปฏิบัติพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาวิชาชีพรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และกอปรด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย[แก้]

รู้วิชาการ รู้คุณธรรม นำปฏิบัติได้

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปวงกลม มีดอกบัวหลวงอยู่ตรงกลางโลกซึ่งลอยอยู่บนสายน้ำและหนังสือ ล้อมรอบด้วยริบบิ้นสีน้ำเงิน โดยมีชื่อมหาวิทยาลัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ภายในริบบิ้นนั้น
 • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดอกบัวหลวง หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความดี
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต้นปาริชาต
 • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีน้ำเงิน-ชมพู มีความหมายว่า ความมั่นคง อ่อนโยน รักในสถานศึกษาของตน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยงาน[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะนิติศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ[แก้]

 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

คณะบัญชี[แก้]

 • สาขาการบัญชี

คณะนิเทศศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
 • สาขาวิชาสื่อสารมวลชนและติจิตอล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • ผู้ช่วยพยาบาล PN

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม[แก้]

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • ระดับปริญญาเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
   • สาขาการบริหารการพัฒนาทรัพากรมนุษย์
   • สาขาการพัฒนาการบริหาร
  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาชีพครู (Grad.Dip.)
  • ทางกฎหมายมหาชน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]