มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Hatyai University
Logo HU.png
ชื่อย่อ มหญ. / HU
สถาปนา 9 เมษายน พ.ศ. 2540 (20 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
ที่ตั้ง 125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สีประจำสถาบัน ██████ สีน้ำเงิน สีขาว สีแดง
เว็บไซต์ www.hu.ac.th

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อังกฤษ: Hatyai University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดิมชื่อ "วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่"[1] และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545[2]

ประวัติ[แก้]

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ อนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 ซึ่งถือว่าเป็นจุดกำเนิด ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนี้ เป็นแห่งแรก ในเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ประกอบด้วย สัญลักษณ์ต่าง ๆ อันได้แก่

 • ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ คุณงามความดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงธรรมะอันพึงมี ของนักศึกษาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม
 • คบเพลิง เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาและความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกาย ทางความคิดให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา
 • หนังสือ เป็นสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งความรู้ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและพลังทางความคิด
 • ต้นมะหาด เป็นสัญลักษณ์ของตำนานชื่อ อำเภอหาดใหญ่ จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ

สรุปความหมายว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ในการศึกษาระดับสูงควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้เยาวชน ได้ระลึกถึงการนำ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม

สีประจำวิทยาลัย[แก้]

 • สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญ แข็งแกร่ง
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม
 • สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี การเสียสละ
  • ความหมายโดยรวม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความสำคัญสำหรับการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นและมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความทุ่มเทด้านการเรียนรู้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการเสียสละเพื่อส่วนรวม

พันธุ์ไม้ประจำสถาบัน[แก้]

 • ชื่อพันธุ์ไม้ประจำสถาบัน “ต้นมะหาด”
 • วัตถุประสงค์ในการเลือกพันธุ์ไม้
  1. ตามประวัติของเมืองหาดใหญ่ เล่าขานกันว่ามาจากชื่อหาดทรายขาวที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ริมคลองอู่ตะเภา หรืออาจจะมาจากชื่อต้นมะหาดขนาดใหญ่ที่เป็นตำนานทำให้เรียกกันว่า หาดใหญ่
  2. เป็นไม้ประจำถิ่น
  3. เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  4. เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทย มีสรรพคุณทางยาและเครื่องสำอาง ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ รากจนถึงผลสุก

หลักสูตรเปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการ: สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
คณะนิติศาสตร์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ: สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครู 5 ปี),สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC),สาขาวิชาพัฒนาสังคม ,สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ,สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรครู 5 ปี )
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ 5 ปี), ภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)
ระดับปริญญาโท
M.B.A. 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.Ed.  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
M.Ed.  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
M.P.A. 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ระดับปริญญาเอก
Ed.D.  
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Ph.D.  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
D.P.A. 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
GD.Cl. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

รายนาม-ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]