คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Public Health MSU Logo.svg
คําขวัญปัญญาเพื่อสุขภาวะชุมชน
Wisdom of a Healthy Community
ชื่ออังกฤษFaculty of Public Health,
Mahasarakham University
อักษรย่อสธ. / PH
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และปลีคลินิก เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (22 ปี)
(สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (18 ปี)
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
คณบดีรศ.สุมัทนา กลางคาร
สีประจําคณะ     สีชมพูอมส้ม
เว็บไซต์publichealth.msu.ac.th
เฟซบุ๊กแฟนเพจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Faculty of Public Health, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2541 ในรูปแบบโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี ภายใต้การดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2542 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ [a]ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 และประกาศใช้ “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์[b]

ประวัติ[แก้]

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และปรีคลินิก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เริ่มก่อตั้งจากโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2543 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุข หลังจากนั้นก็ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา อาคารสถานที่ บุคคลากร การวิจัย และพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก 6 หลักสูตร (ปริญญาตรี 4, ปริญญาโท 1, และปริญญาเอก 1 หลักสูตร) ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2556 [1]:6-11

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2540 - 2542)

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) โดยมีโครงการใหม่เป็นแผนงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และเมื่อปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในระบบบริการสาธารณสุขระดับชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น) มีการยกร่างหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ขึ้น

ปี พ.ศ. 2541 โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งได้เปลี่ยนเป็น สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2542

คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปี พ.ศ. 2543 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546)

ปี พ.ศ. 2543 มีการดำเนินการยกร่างหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

ปี พ.ศ. 2545 ได้จัดการศึกษาที่วิทยาเขตสารสนเทศนครพนม จังหวัดนครพนม โปรแกรมภาคพิเศษ (เสาร์–อาทิตย์) และเปิดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นแรก รูปแบบโปรแกรมชุดวิชา (Module System)[c] ภายในวิทยาเขตหลัก

ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการ ความร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุข มีนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) โปรแกรมภาคพิเศษ (เสาร์–อาทิตย์) รุ่นแรก และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โปรแกรมภาคพิเศษ รุ่นแรก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ( 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา)

ในปี พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Public Health) [d] และประกาศใช้ “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์[e]

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ รักษาการตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2546 และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคนแรกของคณะตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2546 [f]

ปี พ.ศ. 2547 คณะได้ขยายศูนย์การศึกษาเพิ่มอีก 2 แห่ง มีการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษารวม 5 แห่ง ได้แก่

คณะได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาใหม่อีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร) จนในปี พ.ศ. 2548 จึงเปิดรับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษารวม 8 แห่ง

ปี พ.ศ. 2549 เป็นปีแรกที่คณะได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาโภชนาการและความปลอดภัยในอาหาร) 4 ปี ระบบปกติและระบบพิเศษ และคณะยังได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (เสาร์ – อาทิตย์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสระบุรี

ปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) [g]

คณะได้เปิดรับนิสิตเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยได้ดำเนินการเปิดการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (2 สาขาวิชา 3 กลุ่มวิชาหลัก) และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2555 คณะเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 และได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น University of Community Health, Magway, ประเทศพม่า [2] และ University of Public Health ประเทศพม่า และสถาบันในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นต้น และมีการทบทวนการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ปี พ.ศ. 2556 คณะได้ย้ายอาคารทำการมาที่อาคารใหม่ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ที่วิทยาเขตหลักและศูนย์การศึกษานอกวิทยาเขตหลัก 3 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี และนครราชสีมา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลิกรับนิสิตในศูนย์การศึกษาต่างๆ ทั้งหมด ทั้งศูนย์นครราชสีมา อุดรธานีและอุบลราชธานี โดยมีผลตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป


เชิงอรรถ
 1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546
 2. มหาวิทยาลัยให้ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546
 3. รูปแบบโปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งรายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
 4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546
 5. มหาวิทยาลัยให้ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546
 6. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดี 2 วาระต่อเนื่อง คือ 19 ธันวาคม 2546 - 18 ธันวาคม 2550 และ 19 ธันวาคม 2550 – 18 ธันวาคม 2554
 7. ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 โดยประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) คนแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สืบเสาะ และหลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2556 ปรับปรุงชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

การบริหารและการจัดการ[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ [3][4]:3

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข
 • วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
 • บริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

คณะมีการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการบริหารคณะ มีคณบดีเป็นผู้นำการบริหาร และรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลฝ่ายงาน ตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้ [4][5]

โครงสร้างองค์กร - สำนัก / ฝ่าย / หลักสูตร
หลักสูตร - สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการศึกษา
 • วท.บ. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • วท.บ. สาขาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย
 • วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วท.ม. สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปร.ด. สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • ส.ม. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ [a]
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • ฝ่ายบรืหาร [b]
 • ฝ่ายบรืหารการศึกษา [b]
 • ฝ่ายพัฒนานิสิต [a]
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ [a]
เชิงอรรถ
 1. 1.0 1.1 1.2 กำกับโดยผู้ช่วยคณบดี
 2. 2.0 2.1 กำกับโดยรองคณบดี

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการเรียนการสอน 6 หลักสูตร 8 สาขาวิชา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 4 สาขา ปริญญาโท 2 สาขา และปริญญาเอก 2 สาขา และสำนักงาน ก.พ. รับรอง [ก] ดังนี้ [1]:11,16 [6]:7,9

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[7]
สาขาวิชา/ภาควิชา/กลุ่มวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย
สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย
เชิงอรรถ
สำนักงาน ก.พ. รับรอง :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม) [8]:120
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์) [9]:3
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์) [9]:8
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์) [9]:8 [8]:120

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร

การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 7 หลักสูตร 3 วิธี ดังนี้

การวิจัยที่สำคัญ[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลา (ปี พ.ศ.) อ้างอิง
1 ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 2547 - 2550 [11]
2 ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 2551 - 2554 [12]
3 รองศาสตราจารย์ ดร. สงครามชัย ลีทองดี 2555 - 2558 [13]
4
รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อยู่สุข 2558 - 2563 [14]
5 รองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร 2563 - ปัจจุบัน

กิจกรรมและโครงการที่สำคัญ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (12 ตุลาคม 2558). รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557 (รายงาน). ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. pp. 36. http://qa.msu.ac.th/e-qa/agency/uploads/019_2557_02_900_car.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. 
 2. MSU MOU - University of Community Health Magway, Mynmar ที่ยูทูบ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Community Health Magway, Myanmar (ประเทศพม่า)
 3. "พันธกิจ". คณะสาธารณสุขศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ม.ป.ป. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-06-06. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. 4.0 4.1 "แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" (RAR). คณะสาธารณสุขศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม). มีนาคม 2559. http://www.publichealth.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2016/04/Action-Plan-2559.rar. เรียกข้อมูลเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. [ลิงก์เสีย]
 5. "โครงสร้างหน่วยงาน". คณะสาธารณสุขศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ม.ป.ป. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-06-06. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๑ ก ประกาศใช้เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2563 หน้า 133, 31 มีนาคม 2564
 8. 8.0 8.1 คู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (PDF). สำนักงาน ก.พ. กรกฎาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 9. 9.0 9.1 9.2 คู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (PDF). สำนักงาน ก.พ. กรกฎาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 10. "เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการคณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560". คณะสาธารณสุขศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2560. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-06-06. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (อาจารย์สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) (ลงวันที่ 26 ธ.ค 46 )". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 26 ธันวาคม 2546. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 12. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศ.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) (ลงวันที่ 6 ธ.ค 50)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 6 ธันวาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 13. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ผศ.สงครามชัย ลีทองดี) (ลงวันที่ 20 ธ.ค 54)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 14. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รศ.วิทยา อยู่สุข) (ลงวันที่ 18 มี.ค 59)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 18 มีนาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]