คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
LogoPH-2017.png
คำขวัญปัญญาเพื่อสุขภาวะชุมชน
Wisdom of a Healthy Community
ชื่ออังกฤษFaculty of Public Health,
Mahasarakham University
อักษรย่อPH
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754353
โทรสาร 043-754043
วันก่อตั้ง17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (17 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร
สีประจำคณะ     สีชมพูอมส้ม
เว็บไซต์publichealth.msu.ac.th
เฟซบุ๊ก[1]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Faculty of Public Health) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ในรูปแบบโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี ภายใต้การดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้เปลี่ยนเป็น สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2542 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Public Health) [a] และประกาศใช้ “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์[b] ปัจจุบันคณะดำเนินงานการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร และมีศูนย์การศึกษานอกวิทยาเขตหลัก 3 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และอุดรธานี [1]:1,11

ประวัติ[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เริ่มก่อตั้งจากโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2543 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุข หลังจากนั้นก็ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา อาคารสถานที่ บุคคลากร การวิจัย และพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก 6 หลักสูตร (ปริญญาตรี 4, ปริญญาโท 1, และปริญญาเอก 1 หลักสูตร) ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2556 [1]:6-11

ในที่นี้ คำว่า คณะ หมายถึง คณะสาธารณสุขศาสตร์, คำว่า มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำว่า สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2540 - 2542)

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) โดยมีโครงการใหม่เป็นแผนงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และเมื่อปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในระบบบริการสาธารณสุขระดับชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น) มีการยกร่างหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ขึ้น

ปี พ.ศ. 2541 โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งได้เปลี่ยนเป็น สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2542

คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปี พ.ศ. 2543 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546)

ปี พ.ศ. 2543 มีการดำเนินการยกร่างหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

ปี พ.ศ. 2545 ได้จัดการศึกษาที่วิทยาเขตสารสนเทศนครพนม จังหวัดนครพนม โปรแกรมภาคพิเศษ (เสาร์–อาทิตย์) และเปิดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นแรก รูปแบบโปรแกรมชุดวิชา (Module System)[c] ภายในวิทยาเขตหลัก

ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการ ความร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุข มีนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) โปรแกรมภาคพิเศษ (เสาร์–อาทิตย์) รุ่นแรก และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โปรแกรมภาคพิเศษ รุ่นแรก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ( 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา)

ในปี พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Public Health) [d] และประกาศใช้ “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์[e]

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ รักษาการตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2546 และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคนแรกของคณะตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2546 [f]

ปี พ.ศ. 2547 คณะได้ขยายศูนย์การศึกษาเพิ่มอีก 2 แห่ง มีการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษารวม 5 แห่ง ได้แก่

คณะได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาใหม่อีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร) จนในปี พ.ศ. 2548 จึงเปิดรับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษารวม 8 แห่ง

ปี พ.ศ. 2549 เป็นปีแรกที่คณะได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาโภชนาการและความปลอดภัยในอาหาร) 4 ปี ระบบปกติและระบบพิเศษ และคณะยังได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (เสาร์ – อาทิตย์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสระบุรี

ปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) [g]

คณะได้เปิดรับนิสิตเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยได้ดำเนินการเปิดการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (2 สาขาวิชา 3 กลุ่มวิชาหลัก) และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2555 คณะเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 และได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น University of Community Health, Magway, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ [2] และ University of Public Health สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสถาบันในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นต้น และมีการทบทวนการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ปี พ.ศ. 2556 คณะได้ย้ายอาคารทำการมาที่อาคารใหม่ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ที่วิทยาเขตหลักและศูนย์การศึกษานอกวิทยาเขตหลัก 3 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี และนครราชสีมา [1]:11


เชิงอรรถ
 1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546
 2. มหาวิทยาลัยให้ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546
 3. รูปแบบโปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งรายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
 4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546
 5. มหาวิทยาลัยให้ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546
 6. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดี 2 วาระต่อเนื่อง คือ 19 ธันวาคม 2546 - 18 ธันวาคม 2550 และ 19 ธันวาคม 2550 – 18 ธันวาคม 2554
 7. ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 โดยประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) คนแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สืบเสาะ และหลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2556 ปรับปรุงชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

การบริหารและการจัดการ[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ [3][4]:3

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข
 • วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
 • บริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

คณะมีการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการบริหารคณะ มีคณบดีเป็นผู้นำการบริหาร และรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลฝ่ายงาน ตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้ [4][5]

โครงสร้างองค์กร - สำนัก / ฝ่าย / หลักสูตร
หลักสูตร - สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการศึกษา
 • วท.บ. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • วท.บ. สาขาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย
 • วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ [a]
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • ฝ่ายบรืหาร [b]
 • ฝ่ายบรืหารการศึกษา [b]
 • ฝ่ายพัฒนานิสิต [a]
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ [a]
เชิงอรรถ
 1. 1.0 1.1 1.2 กำกับโดยผู้ช่วยคณบดี
 2. 2.0 2.1 กำกับโดยรองคณบดี

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการเรียนการสอน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร และสำนักงาน ก.พ. รับรอง [ก] ดังนี้ [1]:11,16 [6]:7,9

  ปริญญา คำย่อ ท. คำย่อ อ. สาขาวิชา ปี พ.ศ. ระยะเวลา อ้างอิง
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science
วท.บ. B.Sc. อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 2556 4 ปี [7]
โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย (Nutritional Science, Dietetics and Food Safety) 2555 4 ปี [8]
     สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health
ส.บ. B.P.H. - 2556 4 ปี [9]
     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health
ส.ม. M.P.H. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Health) 2554 2 ปี [10]
     สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Public Health
ส.ด. Dr.P.H. - 2555 3 ปี


เชิงอรรถ
สำนักงาน ก.พ. รับรอง :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม) [11]:120
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์) [12]:3
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์) [12]:8
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์) [12]:8 [11]:120

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ที่วิทยาเขตหลักและศูนย์การศึกษานอกวิทยาเขตหลัก 3 แห่ง ดังนี้ [1]:11,16-17

ปริญญา:-      ตรี        โท        เอก, หลักสูตร และสาขาวิชา
มมส. : วิทยาเขตหลัก, ศ.นม. : ศูนย์การศึกษานครราชสีมา, ศ.อบ. : ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี, ศ.อด. : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  หลักสูตร (สาขา) มมส. ศ.นม. ศ.อบ. ศ.อด. หมายเหตุ
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและความปลอดภัยในอาหาร) Yes
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) Yes
     สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) Yes Yes Yes Yes ปกติ (4 ปี) และระบบเทียบเข้า (2 ปี)
     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) Yes Yes Yes Yes
     สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต Yes


การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสามหลักสูตร 3 วิธี ดังนี้

การวิจัยที่สำคัญ[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ นาม ระยะเวลา (ปี พ.ศ.) อ้างอิง
1 ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 2547 - 2550 [14]
2 ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 2551 - 2554 [15]
3 รองศาสตราจารย์ ดร. สงครามชัย ลีทองดี 2555 - 2558 [16]
4
รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อยู่สุข 2558 - 2563 [17]
5 รองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร 2563 - ปัจจุบัน

กิจกรรมและโครงการที่สำคัญ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (12 ตุลาาคม 2558). รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557 (รายงาน). ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. pp. 36. http://qa.msu.ac.th/e-qa/agency/uploads/019_2557_02_900_car.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. 
 2. MSU MOU - University of Community Health Magway, Mynmar ที่ยูทูบ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Community Health Magway, Mynmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
 3. "พันธกิจ". คณะสาธารณสุขศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. 4.0 4.1 "แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" (RAR). คณะสาธารณสุขศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม). มีนาคม 2559. http://www.publichealth.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2016/04/Action-Plan-2559.rar. เรียกข้อมูลเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. 
 5. "โครงสร้างหน่วยงาน". คณะสาธารณสุขศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๑ ก ประกาศใช้เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 7. "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)". Publichealth.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 8. "หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)". Publichealth.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 9. "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)". Publichealth.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 10. "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)". Publichealth.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. 11.0 11.1 คู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (PDF). สำนักงาน ก.พ. กรกฎาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 12. 12.0 12.1 12.2 คู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (PDF). สำนักงาน ก.พ. กรกฎาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 13. "เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการคณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560". คณะสาธารณสุขศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2560. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 14. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (อาจารย์สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) (ลงวันที่ 26 ธ.ค 46 )". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 26 ธันวาคม 2546. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 15. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศ.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) (ลงวันที่ 6 ธ.ค 50)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 6 ธันวาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 16. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ผศ.สงครามชัย ลีทองดี) (ลงวันที่ 20 ธ.ค 54)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 17. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รศ.วิทยา อยู่สุข) (ลงวันที่ 18 มี.ค 59)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 18 มีนาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]