วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ตรา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ชื่ออังกฤษBodhivijjalaya Collage , Srinakharinwirot University
ที่อยู่อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันก่อตั้ง28 มกราคม พ.ศ. 2551
คณบดีรศ.อำนาจ เย็นสบาย
วารสารวารสารโพธิวิจัย
สีประจําคณะสีศิลาแลง
สัญลักษณ์ตรากราฟโพธิวิชชาลัย
เว็บไซต์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 3 วิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย(ทุกวิทยาลัยมีสถานะเทียบเท่าคณะ) เปิดสอนในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม ภูมิสังคม และการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริโครงการบัณทิตคืนถิ่นของสมเด็จพระเทพ [1] [2]

ประวัติ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันเปิดสอน 2 หลักสูตรได้แก่ [3]

  • 1. สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม (ศศ.บ.)/(วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว) - ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและการจัดการป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สัมมนาทางการจัดการภูมิสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย กาสรกสิวิทย์ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร การสร้างพลังร่วมชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น (ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด)
  • 2. สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม (ศศ.บ.)/(วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก) - ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ ภูมิสารสนเทศเพื่อวัฒนธรรมและศิลปะ การศึกษาและพัฒนาอัญมณีเบื้องต้น การศึกษาชาติพันธุ์ ชนเผ่าและชุมชนชายขอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ชุมชนกับการจัดการวัฒนธรรมท่องถิ่น เป็นต้น (ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน กาญจนบุรี ราชบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร)

หน่วยงาน[แก้]

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559[ลิงก์เสีย] นั้น ได้มีการแบ่งหน่วยงานในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

  1. สำนักงานคณบดี
  2. โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม
  3. ศูนย์การจัดการหลักสูตรการจัดการภูมิสังคม ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็น ศูนย์การจัดการภูมิสังคม
  4. ศูนย์การจัดการหลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรม ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็น ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม
  5. ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

ต่อมาได้มีการจัดตั้ง ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 13/2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560[ลิงก์เสีย]

รายนามคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย[แก้]

ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวี วรกวิน พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 (รักษาการแทน)
2. รองศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1) , พ.ศ. 2558 – 2562 (วาระที่ 2)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ พ.ศ. 2562 - 2563 (รักษาการแทน)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน (รักษาการแทน)

อ้างอิง[แก้]