บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Graduate School of Mahasarakham University
GS MSU new symbol.svg
ชื่อย่อบว. / GS
สถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตมหาสารคาม
· 8 ธันวาคม พ.ศ. 2522 (43 ปี)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
· 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (19 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล[1]
ที่อยู่
อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150[2]
สี████ สีส้ม-น้ำเงิน
มาสคอต
ตราโรจนากร
เว็บไซต์grad.msu.ac.th
MSU Grad School Symbol.svg

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Graduate School, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีฐานะเป็นคณะหรือหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเฉพาะหลักสูตรสหสาขา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่หลายคณะร่วมกันจัดการเรียนการสอน

ประวัติ[แก้]

อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
 • วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยที่วิทยาเขตมหาสารคาม ครั้งเมื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ใช้ชื่อว่า “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม”
 • วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้แยกตัวเป็นเอกเทศ จึงได้เปลี่ยนการดำเนินงานจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็น งานบริหารบัณฑิตศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
 • พ.ศ. 2540 งานบริหารบัณฑิตศึกษา จัดตั้งเป็น“สำนักงานบัณฑิตศึกษา”
 • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ยกระดับเป็นหน่วยงานระดับคณะอีกครั้งคือ “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”[3] พร้อมทั้งประกาศในระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2546 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546[4] ภายใต้การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานระดับคณะ มีรูปแบบการบริหารงานในลักษณะนอกระบบราชการ มีภารกิจในการบริหารและจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในบทบาทของการเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษา กำกับและควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบริหารการจัดการหลักสูตรของคณะ และหลักสูตรสาขาวิชาร่วมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่บริหารและจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในบทบาทของการเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษา กำกับและควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบริหารการจัดการหลักสูตรของคณะ และหลักสูตรสาขาวิชาร่วมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหลักสูตรจากคณะต่างๆ ที่บริหารโดยบัณฑิตวิทยาลัยทั้งสิ้น 108 หลักสูตร จาก 19 คณะ/วิทยาลัยและ 1 สถาบันวิจัย แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 66 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 42 หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[5]
คณะวิชา/วิทยาลัย/สถาบัน ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์[แก้]

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
 • สาขาวิชาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
 • สาขาวิชาจิตวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาพลังงาน

หลักสูตการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ

คณะเทคโนโลยี[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาสื่อนฤมิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สท.ม.)

 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาสื่อนฤมิต

คณะการบัญชีและการจัดการ[แก้]

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรการจัดการหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • สาขาวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์[แก้]

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์[แก้]

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะเภสัชศาสตร์[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักสูตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์[แก้]

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์[แก้]

หลักหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)*

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม[แก้]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

 • สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 • สาขาวิชาการผดุงครรภ์
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

-

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง[แก้]

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์[แก้]

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะสัตวแพทยศาสตร์[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

คณะนิติศาสตร์[แก้]

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ (เท่าที่มีการบันทึก)

ทำเนียบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[6]
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
รายนามรองคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ไม่ทราบข้อมูล พ.ศ. 2522 - 2546
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์ สุขศรีงาม พ.ศ. 2546 - 2550
2. นายไพฑูรย์ สุขศรีงาม (วาระที่สอง) พ.ศ. 2550 - 2555
3. รศ.ณฐนนท์ ตราชู (รักษาการ) พ.ศ. 2555 - 2555
4. ศ.ปรีชา ประเทพา (รักษาการ) พ.ศ. 2555 - 2556
5. รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส (รักษาการ) พ.ศ. 2556 - 2556
6. รศ.สุนันท์ สายกระสุน (รักษาการ) พ.ศ. 2556 - 2556
7. ศ.ประดิษฐ์ เทอดทูล พ.ศ. 2557 - 2561
8. ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-07-25. สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "CONTACT US มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-07-21. สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-22. สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2546 สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2564.
 5. จำนวนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 กรกฎาคม 2564.
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, 8 เมษายน 2564

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]