คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา
Buu-logo11.png
ชื่ออังกฤษBurapha Business School, Faculty of Management and Tourism, Burapha University
อักษรย่อกจท. / BBS
ที่อยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (14 ปี)
คณบดีผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี[1]
วารสารวารสารการจัดการธุรกิจบูรพา
สีประจําคณะ     สีน้ำตาล
สัญลักษณ์เรือสำเภา
เว็บไซต์http://www.bbs.buu.ac.th

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Burapha Business School) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2521 ในฐานะภาควิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ลงมติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการจนกระทั่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาโดยพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131[3][4]

หลังจากแยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว คณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษย์ศาสตร์ ได้รวมเข้าด้วยกันเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” ภาควิชาบริหารธุรกิจ จึงได้โอนสังกัดมายังคณะใหม่นี้ด้วย

ต่อมา ภาควิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้แยกตัวเพื่อจัดตั้งเป็น“คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Burapha Business School” ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551[5]

หน่วยงานภายใน[แก้]

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งส่วนงานภายในดังนี้[6]

 • สำนักงานคณบดี
 • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการการจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา[7]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาการจัดการ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว : คณะผู้บริหาร, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 2. ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ (หน้า ๑), มาตรา เล่ม ๙๑ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ประกาศใช้เมื่อ 28 มิถุนายน 2517. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 3. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา : พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา : พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕๔๑, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 5. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว : เกี่ยวกับคณะ, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 6. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว : โครงสร้างการบริหารงาน, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 7. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว : หลักสูตรที่เปิดสอน, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]