สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
ชื่อย่อสอต.๑ / VEIS 1
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาปนา13 มิถุนายน พ.ศ. 2555
นายกสภาฯนายอำนาจ เต็มสงสัย
อธิการบดีว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์
อธิการบดีว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์
ที่ตั้ง
263 อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาเขต
เว็บไซต์www.veis1.ac.th

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ (อังกฤษ: Institute of Vocational Education : Southern Region 1) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชนคนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการสูง และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) โดยมีศูนย์กลางตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555[1] ให้จัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ ซึ่งรวมวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 11 วิทยาลัย ดังนี้

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ เพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา[2] จำนวน 5 ส่วนราชการ ได้แก่

 • สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน
 • สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
 • สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • อาชีวศึกษาบัณฑิต

ปัจจุบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ ได้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) โดยมีศูนย์กลางการบริหารตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

การบริหาร[แก้]

นายกสภา[แก้]

ทำเนียบนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายอำนาจ เต็มสงสัย 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 [3]
2. ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน [4]

ผู้อำนวยการ[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายพฒศ์ศิวพิศ โนรี พ.ศ. 2555–พ.ศ. 2558
2. นายภักดี ธุระเจน พ.ศ. 2558–11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
3. นายประชา ฤทธิผล 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562–16 มีนาคม พ.ศ. 2563 รักษาการ
4. ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563–ปัจจุบัน รักษาการ[5]

การศึกษา[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ ประกอบด้วย 5 ส่วนราชการ 6 สาขาวิชา และ 11 วิทยาลัย ดังนี้

ส่วนราชการ[แก้]

สาขาวิชา[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี หมายเหตุ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
(Nakhon Si Thammarat Industrial and Community Education College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
NICC
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
(Chumphon Technical College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
CPTC
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
(Thung Song Technical College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
TSTC
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
(Nakhon Si Thammarat Technical College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาโยธา
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • สาขาวิชาโยธา
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
NSTC เก็บถาวร 2020-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
(Phatthalung Technical College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาโยธา
 • สาขาวิชาโลหะการ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • สาขาวิชาโยธา
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
PTTC
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
(Sichon Technical College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
SCTC
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
(Surat Thani Technical College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาโลหะการ
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
SRTC
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
(Nakhon Si Thammarat Seaboard Industrial College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างต่อเรือ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาโลจิสติกส์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคคอล
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
NSIC
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
(Nakhon Si Thammarat Arts and Crafts College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
 • สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการออกแบบ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 • สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณ เครื่องถม และเครื่องประดับ
 • สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 • สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณ เครื่องถม และเครื่องประดับ
 • สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
 • สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ
NACC เก็บถาวร 2020-02-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
(Nakhon Si Thammarat Vocational College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาการเลขานุการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาการเลขานุการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
NVC
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
(Surat Thani Vocational College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาการเลขานุการ
 • สาขาวิชาการออกแบบ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
 • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
 • สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
SVC

พื้นที่สถาบัน[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ ประกอบด้วย 4 พื้นที่ และ 11 วิทยาลัย ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]