คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Faculty of Economics and Business Adminnistration
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ.png
ที่ตั้งตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เว็บไซต์tsu.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งอยู่ที่ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประวัติ[แก้]

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

   ในปี 2533  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.)

ซึ่งเป็นการเปิดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ส่วนภาควิชาบริหารธุรกิจได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาการบัญชี และสาขาการตลาด ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ และได้รับความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะพลศึกษา โดยในระยะแรกที่เปิดสอนมีอาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 คน และสาขาบริหารธุรกิจ 2 คน ได้รับการสนับสนุนอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งวิทยากรจากหน่วยงานราชการและเอกชน

  ต่อมา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รวมภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยจัดตั้งเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ต่อมา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 วันที่ 20 กันยายน 2546 ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และแบ่งงานภายในโดยให้มีสำนักงานเลขานุการ
  ปัจจุบัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร

ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี วิชาเอกการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

  สำหรับบุคลากรประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีจำนวนทั้งสิ้น 42 คน โดยเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 30 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 12 คน

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

 • ปรัชญา จัดการดี มีคุณธรรม นำการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • สีประจำคณะ คือ ทอง

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรปริญญาตรี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   • วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาบัญชี
   • วิชาเอกการบัญชี
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
   • วิชาเอกการตลาด
   • วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ
   • วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก
   • วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา2559)
หลักสูตรปริญญาโท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]