ข้ามไปเนื้อหา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Dentistry, University of Phayao
สถาปนา2 มิถุนายน พ.ศ. 2555
คณบดีรศ. ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
ที่อยู่
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
สี███ สีม่วงดอกรัก
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์dentistry.up.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Dentistry, University of Phayao) เป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนด้านทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และจัดเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ ลำดับที่ 12 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

เริ่มแรกเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการกระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางด้านสาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ซึ่งทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (3) และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นเป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชา เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของประเทศ และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557

สาขาวิชา[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีสาขาวิชา​ ​ดังนี้​[1]

 • สาขาวิชาชีวิวิทยาช่องปาก
 • สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
 • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
 • สาขาวิชาปริทันตวิทยา
 • สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
 • สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
 • สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 • สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
2
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อัญชลี ดุษฏีพรรณ์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 31 มกราคม พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน)[2]
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 30 เมษายน พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[2]
3
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน) [3]
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 28 เมษายน พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2) [4]
29 เมษายน พ.ศ. 2559 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 3) [5]
27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 24 เมษายน [[พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน ครั้งที่ 4) [6]
25 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รักษาการแทน ครั้งที่ 5) [7]
1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [8]
4
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 21 กันยายน พ.ศ. 2562 (รักษาการแทน)
22 กันยายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
5
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 27 กันยายน พ.ศ. 2563 (รักษาการแทน)
6
ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (รักษาการแทน)
7
ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 18 เมษายน พ.ศ. 2564 (รักษาการแทน)
19 เมษายน พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะทันตแพทยศาสตร์ : โครงสร้างคณะ เก็บถาวร 2021-08-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้น 18 สิงหาคม 2564.
 2. 2.0 2.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 631/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558
 3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 883/2558 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
 4. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2452/2558 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 770/2559 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2021-01-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
 6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2263/2559 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2021-01-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
 7. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1082/2560 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2021-01-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 8. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๒๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลลัยพะเยา เก็บถาวร 2021-01-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 23 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]