ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ชื่ออังกฤษ King Taksinmaharaj Memorial Hospital Medical Education Center
ภาพ ตราสัญลักษณ์ศูนย์แพทย์
สัญลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมแถบสี 3 สี สื่อถึงความร่วมมือในการผลิตแพทย์สู่ชนบท สีเขียว แทนกระทรวงสาธารณสุข สีเทา แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร และสีแสด แทน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วารสาร เวชสารโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ที่อยู่ 295 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร (055) 541632 โทรสาร (055) 541632

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ห้องเรียน Tele-Medicine

ประวัติ[แก้]

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เห็นชอบให้โรงพยาบาลดำเนินงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถรับนิสิตแพทย์ ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษว่า Medical Education Center มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาล มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้กับนิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในโครงการแพทย์แนวใหม่ (New Track) โดยได้เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีนิสิตแพทย์ระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 จำนวนปีละประมาณ 10 คน

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาร่วมพัฒนาในด้านการจัดทำหลักสูตรรายวิชาและการพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรร่วมกัน รวมทั้งการชี้แจงนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นรองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาจนถึงปัจจุบัน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 5 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 2 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)
  • หมายเหตุ นิสิตแพทย์กลุ่มนี้ไม่ต้องศีกษาในระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ (ชั้นปี 1) เนื่องจากเป็นบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิทยาศาสตร์มาแล้ว

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการแพทย์แนวใหม่ (New tract) เป็นโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) เช่นเดียวกัน รับสมัครเข้าศึกษาเฉพาะข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 2 ปี และอายุนับถึงวันสมัครไม่เกิน 30 ปี โดยนิสิตแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องทำงานใช้ทุนในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองเป็นเวลา 3 ปี โครงการนี้จะดำเนินการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ตามประกาศรับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม[แก้]

พิธีไหว้ครูประจำปีของนิสิตแพทย์ >>> เป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตแพทย์ทุกชั้นปีได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์แพทย์ ซึ่งนอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีพิธีการมอบรางวัลแก่อาจารย์ในดวงใจที่นิสิตโหวตให้คะแนนสูงสุด

วันมหิดล >>> ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังมีพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตแพทย์ที่มีการเรียนดีเด่นในแต่ละชั้นปี

พิธีรับน้องและสู่ขวัญบายศรี >>> เป็นการรับขวัญน้องใหม่ที่ข้ามฟากจากชั้นปรีคลินิกที่เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาสู่ชั้นคลินิกของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม >>> นำนิสิตแพทย์ทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันช่วงปิดกลางภาคการศึกษาช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

5 ส เพื่อพ่อหลวง >>> เป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะของนิสิตแพทย์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีการเปิดหอพัก ประกวดห้องพัก พร้อมมอบรางวัลแก่ห้องพักดีเด่นของนิสิตแพทย์

โครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในชนบทที่ห่างไกล >>> เป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของนิสิตแพทย์ไปยังชนบทที่ห่างไกล เพื่อรักษาพยาบาลผู้ด้อยโอกาส เป็นการสร้างจิตสำนึกแก่นิสิตแพทย์เห็นอกเห็นใจผู้ยากไร้ในชนบท

วันคืนสู่เหย้า >>> เป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ในช่วงรับพระราชทานปริญญา และถือโอกาสกลับมาเยี่ยมเยือนนิสิตแพทย์รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน

ปัจฉิมนิเทศน์ >>> เป็นการให้โอวาทของคณาจารย์แก่ว่าที่บัณฑิตก่อนที่จะจบการศึกษา มีการอบรมและให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตหลังปริญญา

ดูเพิ่ม[แก้]

อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.jpg

อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

1.^ การประชุม และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2537
2.^ ประวัติความเป็นมา "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
3.^ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
4.^ 4.0 4.1 4.2 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท. การดำเนินการโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
    สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 28 มีนาคม 2554. นนทบุรี: สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD, พ.ศ. 2554.
5.^ ประวัติความเป็นมา "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
6.^ การประชุม และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2542
7.^ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
8.^ การประชุม และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
9.^ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
10.^ ประวัติความเป็นมา "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท"
11.^ การประชุม และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548
12.^ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช