คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
EN MSU logo2.png
คําขวัญสร้างสรรค์ยอดบัณฑิต สมนามสิทธิ์ตักสิลา งานวิจัยให้ก้าวหน้า ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering,
Mahasarakham University
อักษรย่อวศ. / EN
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 41 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง18 มีนาคม พ.ศ. 2542 (22 ปี)
คณบดีรศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
สีประจําคณะ     สีเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์
เว็บไซต์www.engineer.msu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Engineering, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามมิติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2542[1] ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ประวัติ[แก้]

ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2542 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น[1] ซึ่งได้รับการโอนย้ายภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มาจากคณะวิทยาศาสตร์ มีคณบดีคนแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อินทรานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ถูกเชิญมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[2]

ในช่วงแรกเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมชนบท และหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต โดยในขณะนั้นยังไม่มีอาจารย์ผู้สอน ท่านคณบดีคนแรกของคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เชิญอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นอาจารย์ผู้สอน เดิมที่ตั้งคณะอาศัยอยู่ที่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 7 และในช่วงนั้นยังได้มีการขอใช้ห้องทดลองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอดีตนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์มีสองสำนักวิชาคือ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อมาภายหลังสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ได้แยกตัวออกเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศ[2] และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Engineering, Mahasarakham University"[1]

ในปี พ.ศ. 2544 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมชนบท แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[3][4]

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอกจำนวน 3 หลักสูตร 15 สาขาวิชา ในปีก่ศึกษา 2563 มีบุคลากรทั้งสิ้น 93 คนและนิสิตจำนวน 2,964 คน[5]

สัญลักษณ์[แก้]

  • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ เกียร์

  • สีประจำคณะ

     สีเลือดหมู

หน่วยงานภายในคณะ[แก้]

  • สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 15 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[6]
สำนักวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

คณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อินทรานนท์ พ.ศ. 2542 - 2544
2. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต พ.ศ. 2544 - 2549
3. ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล พ.ศ. 2549 - 2555
4. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช พ.ศ. 2555 - 2559
5. ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (รักษาการ) พ.ศ. 2559 - 2563
6. รองศาสตรจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป 28 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

คณะวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศ ตรงข้ามกับศูนย์นวัตกรรมไหม ประกอบด้วยอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 3 หลังได้แก่ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติความเป็นมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. 2.0 2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง. วีดิทัศน์ครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 มีนาคม 2562 (วีดีทัศน์). คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. เกิดเหตุเมื่อ 11.55 นาที.
  3. รายพระนามและรายนามปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
  5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สถิติจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563 โดย กองแผนงาน สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2564.
  6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2563 หน้า 135, 31 มีนาคม 2564

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]