คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Engineering MSU Logo.svg
คําขวัญสร้างสรรค์ยอดบัณฑิต สมนามสิทธิ์ตักสิลา งานวิจัยให้ก้าวหน้า ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering,
Mahasarakham University
อักษรย่อวศ. / EN
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 41 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง18 มีนาคม พ.ศ. 2542 (23 ปี)
คณบดีรศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
วารสารวารสารเทคโนโลยีวิศวกรรมนานาชาติมหาสารคาม
สีประจําคณะ███ สีเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์
เว็บไซต์https://eng.msu.ac.th/

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Engineering, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามมิติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2542[1] ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2542 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น[1] ซึ่งได้รับการโอนย้ายภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มาจากคณะวิทยาศาสตร์ มีคณบดีคนแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อินทรานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ถูกเชิญมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[2]

ในช่วงแรกเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมชนบท และหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต โดยในขณะนั้นยังไม่มีอาจารย์ผู้สอน ท่านคณบดีคนแรกของคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เชิญอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นอาจารย์ผู้สอน เดิมที่ตั้งคณะอาศัยอยู่ที่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 7 และในช่วงนั้นยังได้มีการขอใช้ห้องทดลองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอดีตนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์มีสองสำนักวิชาคือ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อมาภายหลังสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ได้แยกตัวออกเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศ[2] และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Engineering, Mahasarakham University"[1]

ในปี พ.ศ. 2544 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมชนบท แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[3]

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอกจำนวน 3 หลักสูตร 15 สาขาวิชา ในปีก่ศึกษา 2563 มีบุคลากรทั้งสิ้น 93 คนและนิสิตจำนวน 2,964 คน[4]

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ เกียร์

 • สีประจำคณะ

     สีเลือดหมู

หน่วยงานภายในคณะ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารหน่วยงานภายในดังนี้

การบริหารงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้านการบริหารงาน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนา
 • สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ
 • โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
 • โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
 • หน่วยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 15 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[5]
สำนักวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)

คณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อินทรานนท์ พ.ศ. 2542 - 2544
2. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต พ.ศ. 2544 - 2549
3. ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล พ.ศ. 2549 - 2555
4. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช พ.ศ. 2555 - 2559
5. ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง พ.ศ. 2559 - 2563
6. รองศาสตรจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป 28 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศ ตรงข้ามกับศูนย์นวัตกรรมไหม ประกอบด้วยอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 3 หลังได้แก่ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น ในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2542 – 2545 วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างจำนวนทั้งหมด 115,462,800 บาท เลขที่สัญญาจ้าง จ.10/2542 เริ่มการทำสัญญาว่าจ้างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 จำนวนงวดงาน 15 งวดงาน กำหนดวันแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ผู้ออกแบบคือ CAPE บริษัทผู้รับจ้างหจก. กำจรกิจก่อสร้าง ใช้เป็นอาคารเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยจำนวนทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2542 ต่อมาได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2548) ซึ่งได้จัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 แต่ในระยะแรกด้วยความไม่พร้อมทางด้านสถานที่ จึงได้อาศัยใช้บางส่วนของอาคารราชนครินทร์ (RN) เป็นที่ทําการชั่วคราว ภายหลังได้สร้างอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ขึ้น เริ่มดําเนินการในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 มีจุดเด่นที่สําคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ การเน้นประยุกต์องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจุบันอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ห้องสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์, ห้องเครื่องไฟฟ้า, ห้องวิจัยท่อความร้อนและออกแบบอุปกรณ์ความร้อน, ห้องสโมสรนิสิต, ห้องปฏิบัติการโยธา, ห้องปฏิบัติการเครื่องกล, ห้องปฏิบัติการแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม, ห้องปฏิบัติการเชื้อเพลิงชีวมวล, ห้องวิชาการ, ห้องพักอาจารย์, ห้องรองคณบดี, ห้องเรียน
 • ชั้น 2 ห้องสมุด, ห้องประชุมอินทรานนท์, ห้องคณบดี, ห้องวิจัยคอนกรีต, ห้องปฏิบัติการสำรวจ, ห้องพักอาจารย์, ห้องพักนักศึกษา, ห้องเรียน
 • ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการ CADD CAN & CNC, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหารและการเก็บเกี่ยว, ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง, ห้องปฏิบัติการระบบความร้อน, ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา, ห้องพักนิสิตบัณฑิตศึกษา, ห้องวิจัยคอนกรีต, ห้องวิจัยขบวนการอุณหภูมิ
 • ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับสิ่งแวดล้อม, ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหารและวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว, ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังและเครื่องกลไฟฟ้า, ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไฟฟ้าสื่อสาร, ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซอร์, ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์, ห้องเขียนแบบวิศวกรรม, ห้องวิจัยวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, ห้องโครงการงานนิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติความเป็นมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-03-29. สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง. วีดิทัศน์ครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 มีนาคม 2562 (วีดีทัศน์). คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ 11.55 นาที.
 3. "คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2019-03-29.
 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สถิติจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563 โดย กองแผนงาน สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Archived 2021-04-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2564.
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2563 หน้า 135 Archived 2021-04-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 31 มีนาคม 2564

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]