คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts,
University of Phayao
ชื่อย่อBCA
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (13 ปี)
คณบดีผศ. ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
ที่อยู่
วารสาร-
สี███ สีน้ำเงิน (Sky Blue)
เว็บไซต์http://www.bca.up.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Business and Communication Arts, University of Phayao) จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2547 จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ รวมถึงด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ประวัติ[แก้]

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเป็น 2 สาขาวิชาในสังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ต่อมาวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 ให้แยกออกมาจัดตั้งเป็นกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547[1]

ต่อมา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[2] สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา[3]

​ สาขาวิชา​[แก้]

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 8 สาขาวิชา​ ​ดังนี้​

 1. ​สาขาวิชา​การจัดการธุรกิจ
 2. ​สาขาวิชา​การบัญชี
 3. ​สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
 4. สาขาวิชา​การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 5. สาขาวิชา​เศรษฐศาสตร์
 6. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 7. สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
 8. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
 • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
 • สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ปริญญาตรีคู่ขนาน
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - 14 มกราคม พ.ศ. 2558 [4]
14 มกราคม พ.ศ. 2558 - 16 เมษายน พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน) [5]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง 16 เมษายน พ.ศ. 2558 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน) [6][7]
14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[8]
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน)[9]
29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[10][11]
4
รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 4 มกราคม พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน)[12]
5
รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ รัชชุศานติ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน)[13]
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[14]
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 - 22 เมษายน พ.ศ. 2565[15]
23 เมษายน พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2)[16]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127 ตอน 44 ก หน้า 4 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 140 ง หน้า 61 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 เป็น คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 145/2558 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
 6. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 398/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 10. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1790/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ , วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 11. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2264/2559 เรื่อง ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก พ้นจากตำแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2021-01-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
 12. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2265/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
 13. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2265/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
 14. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1397/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 15. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2021-01-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 16. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๙๗๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]