สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ ๓
ชื่อย่อสอต.๓ / IVES 3
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาปนา2557
ที่ตั้ง
ศูนย์กลางเทคนิคหาดใหญ่
เลขที่ 7 ถนนกาญจนวณิช
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
วิทยาเขต
เว็บไซต์https://www.facebook.com/ives3hatyai/

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ (อังกฤษ: Institute of Vocational education : Southern 3) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่ม (จังหวัดภาคใต้ชายแดน) สงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชน คนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการสูง และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีศูนย์กลางที่อยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ [1]เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2481 เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา ได้เปิดดำเนินการขึ้นในจังหวัดสงขลาพร้อมกัน 2 โรง คือ โรงเรียนช่างไม้สงขลา และโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา เมื่อเริ่มดำเนินการโรงเรียนช่างไม้สงขลา มีครู 2 คน คือ นายจาบ แสงจันทร์ เป็นครูใหญ่ และ นายเขื่อน เขมาภรณ์ เป็นครูน้อย มีนักเรียน 30 คน อาศัยอาคารหลังเล็กในบริเวณโรงเรียนประชาบาล 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (โรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน) เป็นอาคารเรียนและที่ทำการ โรงฝึกงานอาศัยร่มไม้ของต้นก้ามปูและต้นหูกวาง ทางด้านโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา เปิดสอนแผนกช่างเย็บผ้า และแผนกช่างทอผ้า แผนกช่างเย็บผ้า ได้เช่าห้องแถว 1 ห้อง ที่หน้าวัดดอนรักษ์ถนนไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา เป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้ย้ายมาเช่าห้องแถวใหม่ที่หน้าสาขาสมาคมรัฐธรรมนูญ ถ.กาญจนวนิช (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา) เป็นสถานที่เรียน พ.ศ. 2482 โรงเรียนช่างไม้สงขลา และโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา ต่างได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนช่างไม้สงขลาได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นที่บริเวณวัดนาถม ซึ่งร้างมานานแล้ว ส่วนโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นในที่ดินของราชพัสดุ กับที่ดินของการรถไฟ (ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ในปัจจุบัน) 

พ.ศ. 2501 โรงเรียนช่างไม้สงขลา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสงขลา มีนายสุธน เจริญพงศ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ 

พ.ศ. 2510 โรงเรียนการช่างสงขลา ได้ถูกจัดเป็นโรงเรียน โครงการเงินกู้พ่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2510-2514 

พ.ศ. 2514 โรงเรียนการช่างสงขลา โดยนายสุธน เจริญพงศ์ ได้ย้ายมาเรียนในที่ใหม่ที่หลักกิโลเมตรที่ 25 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนเทคนิคสงขลา" และปีต่อมาโรงเรียนการช่างสตรีสงขลาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนอาชีวศึกษาสงขลา" 

1 ตุลาคม 2519 ทั้งสองได้รับการยกฐานะรวมกันขึ้นเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โดยให้โรงเรียนเทคนิคสงขลาเป็นวิทยาเขต 1 และให้โรงเรียนเทคนิคสงขลามีพื้นที่ประมาณ เป็นวิทยาเขต2 

1 ตุลาคม 2522 โรงเรียนเทคนิคสงขลา วิทยาเขต 1 ได้แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาซึ่งมีอยู่ 2 วิทยาเขตโดยวิทยาเขต1 ได้เปลี่ยนมาเป็น วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ชึ่งตั้งอยู่เลขที่191/1 ถนนกาญจนนิชอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีพื้นที่ 80 ไร่3งาน16.6 ตารางวาเป็นวิทยาลัยที่เปิดทำการสอนทางช่างอุตสาหกรรม 

ปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้รับประกาศให้จัดการเรียนการสอนนระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการและให้รวมวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จำนวน 9 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอำศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ระบุว่า "สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมเข้าไว้ในสถาบันการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าด้วยกันในสถาบันอาชีวศึกษาสามารถทำได้โดยคำนึงถึงความร่วมมือที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรร่วมกันทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ... "[2]

จึงทำให้ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รวมควบตั้งขึ้นเป็น "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓[3]
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ศูนย์กลางเทคนิคหาดใหญ่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือวัดและควบคุม
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาชาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
 • โลหะการ 
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
 • พณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • กเทคนิคยานยนต์
 • เทคนิคการผลิต
 • ไฟฟ้ากำลัง  
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 • การบัญชี
-
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและ

ประมงปัตตานี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • เกษตรศาสตร์
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • เกษตรศาสตร์
 • ช่างกลเกษตร
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีสำนักงาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาชาวิชาเทคโนโลยีแปรูปสัตว์น้ำ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โยธา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาชาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาชาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคยะลา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาชาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • คหกรรมศาสตร์
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาชาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • คหกรรมศาสตร์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ศิลปกรรม
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • การตลาด
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • คหกรรมศาสตร์
 • พณิชยการ
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการทั่วไป
 • การตลาด
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • อาหารและโภชนาการ
-
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • คหกรรมศาสตร์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ศิลปกรรม
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • การตลาด
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีความงาม
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ธุรกิจรับจัดงาน
 • วิจิตรศิลป์
 • อาหารและโภชนาการ
 • อุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.htc.ac.th/webroot59/index.php?op
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-09. สืบค้นเมื่อ 2017-05-10.
 3. https://www.facebook.com/ives3hatyai/