ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดจันทบุรี มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดจันทบุรีมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 2 คน คือ พลเอก วิชา ศิริธรรม และ ปรีชา ปิตานนท์

  • สมาชิกวุฒิสภาสตรีคนแรกของจังหวัดจันทบุรี คือ นางพจนา กิจกาญจน์ (จากการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2557)

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 พลเอก วิชา ศิริธรรม ประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา
2 ปรีชา ปิตานนท์ ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 มงคล ศรีคำแหง พจนา กิจกาญจน์

อ้างอิง[แก้]