วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH KHON KAEN
Logo-ว.สาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น.png.gif
ชื่อย่อ วสส.ขก. / SCPHKK
คติพจน์ คุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชาพัฒนาสังคม
สถาปนา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (วันพระราชทานนาม 7 มกราคม 2537)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่ตั้ง 90/1 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สีประจำสถาบัน ████ สีม่วง สีเหลือง
เว็บไซต์ http://www.scphkk.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (อังกฤษ: Sirindhorn College of Public Health Khon kaen : SCPHKK) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบัณสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในด้านสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร 3 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรที่วิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

 • พ.ศ. 2506 ก่อตั้งศูนย์ฝึกและอบรมอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นที่จังหวัดราชบุรี เป็นการชั่วคราว
 • พ.ศ. 2507 ทำการย้ายศูนย์ฝึกและอบรมอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาที่ จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2517 เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น ศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็น วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนใน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก[1]
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ปวส.ส.ศ.)

 • สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา[แก้]

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 • ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร (สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด[2]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอนใน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 2. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก