วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อย่อวสส.ขก. / SCPHKK
คติพจน์คุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชาพัฒนาสังคม
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (60 ปี)
สังกัดการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการทพ.วีระชาติ ยุทธชาวิทย์
ที่ตั้ง
สี████ สีม่วง สีเหลือง
เว็บไซต์http://www.scphkk.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (อังกฤษ: Sirindhorn College of Public Health Khon kaen : SCPHKK) เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ปริญญาตรีในด้านสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรที่วิทยาลัย ได้พระราชทานนามเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2537

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ในระยะเริ่มต้นได้ใช้สถานที่หน่วยควบคุมคุดทะราด จังหวัดราชบุรี เป็นการชั่วคราว ใช้ชื่อเมื่อแรกก่อตั้งเป็น “ศูนย์ฝึกและอบรมอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สังกัดกองการศึกษาและฝึกอบรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเมื่อการก่อสร้างอาคารสถานที่ ณ จังหวัดขอนแก่น แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2507 จึงได้ย้ายที่ทำการมายังสถานที่ในปัจจุบัน เลขที่ 90/1 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข มีบทบาทหลักในการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซึ่งนับเป็นงานสำคัญยิ่งในการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ เป็นวิทยาลัยการสาธารณสุข 1 ใน 7 แห่งทั่วประเทศ วิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งบริเวณอาคารสถานที่ ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จากแรกเริ่มที่ทำหน้าที่ในด้านการฝึกอบรมและจัดการศึกษาในหลักสูตร “พนักงานอนามัย”

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนใน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก[1]
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ปวส.ส.ศ.)

 • สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา[แก้]

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 • ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร (สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด[2]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอนใน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-10. สืบค้นเมื่อ 2017-07-25.
 2. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-10. สืบค้นเมื่อ 2017-07-25.