คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Logistics, Burapha University
ตราคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา.png
ชื่อย่อลจ. / LOG
คติพจน์สร้างความเป็นเลิศทางด้านโลจิสติกส์
สถาปนา29 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (22 ปี)
คณบดีรศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง[1]
ที่อยู่
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
สี     สีน้ำเงิน
มาสคอต
สมอและพังงา
เว็บไซต์https://buulog.com/

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Logistics, Burapha University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ การเดินเรือ ธุรกิจทางทะเลและการขนส่งทางทะเล คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะโลจิสติกส์แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และในวันที่ 27 ธันวาคม 2531 คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค และในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ลงมติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการจนกระทั่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาโดยพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131[2][3]

หลังจากแยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ในปี 2543 สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง “วิทยาลัยพาณิชย์นาวี” ขึ้นเป็นแห่งแรกของไทยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2543

ต่อมา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์” และเปลี่ยนฐานะเป็น “คณะโลจิสติกส์” ดังปรากฎในปัจจุบันเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Logistics, Burapha University"[4]

หน่วยงานภายใน[แก้]

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งส่วนงานภายในดังนี้[5]

 • สำนักงานจัดการศึกษา
 • สำนักงานคณบดี

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา[6]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะโลจิสติกส์ : คณบดี, สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2564.
 2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา : พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.
 3. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา : พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕๔๑, สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.
 4. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะโลจิสติกส์ : ประวัติคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2564.
 5. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะโลจิสติกส์ :หน่วยงานภายใน, สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2564.
 6. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะโลจิสติกส์ : หลักสูตรที่เปิดสอน, สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]