วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อย่อKMPHT
สถาปนาพ.ศ. 2536  
สังกัดการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ที่ตั้ง
เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
สี████ สีเหลือง สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.kmpht.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (อังกฤษ: Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health Technology) เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

  • ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537 เริ่มการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ โดยพัฒนาหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เป็นหลักสูตร 2 ปี สำนักงานขณะนั้นตั้งอยู่ ณ กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข วังเทวะเวสม์ กรุงเทพมหานคร
  • ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปอยู่ภายในบริเวณที่ทำการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนใน ๑๑ สาขาวิชา และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นโครงการ 5 ปีในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเช่นเดียวกัน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก และให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี บนป้ายชื่อวิทยาลัย วันที่ 2 เมษายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและ “๙” ประดิษฐานเหนือเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุขเป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย วันที่ 30 มีนาคม 2542 พระราชทานชื่อภาษาอังกฤษ เป็น “KANCHANABHISHEK INSTITUE OF

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY”

  • ระยะที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป วิทยาลัยได้ดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ของวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญในหมวดวิชาสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และได้ย้ายที่ทำการของวิทยาลัยมาตั้งอยู่ ณ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนใน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาเวชระเบียน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเวชระเบียน
  • สาขาวิชารังสีเทคนิค


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]