คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
SABUUIconN.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Science & Arts
ที่อยู่57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
วันก่อตั้ง13 กันยายน พ.ศ. 2543
คณบดีดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
สีประจำคณะสีเหลืองและสีขาว
สถานปฏิบัติอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนคริทร์
เว็บไซต์http://www.chanthaburi.buu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Science & Arts) ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์[แก้]

นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2533 - 2547) โดยมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย ของอุดมศึกษาให้กว้างขวาง ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับอนุมัติให้ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ตามแผนแม่บททางวิชาการได้กำหนดให้มีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ในรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองความต้องการกำลังพลของภูมิภาคและของประเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา และในระหว่างนั้นได้ดำเนินการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติ ให้เป็นหน่วยงานภายในเมื่อปี พ.ศ. 2543

โดยเริ่มแรกได้ใช้อาคารหอประชุมทองใหญ่อนุสรน์ เป็นสำนักงานและอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 และเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 ได้ทำการย้ายที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มายัง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และมีพื้นที่ในส่วนของสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 450 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการใช้งานอีก 2 แห่งคือ ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองพง ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ 179 ไร่ และ ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งร้อยรู ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พื้นที่ 900 ไร่ อีกด้วย

หลักสูตร http://www.chanthaburi.buu.ac.th/profile/documents/610222%20th_scia.pdf[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดสอน 5 หลักสูตร ดังนี้

(1) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2559)[แก้]

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ พัฒนาระบบ พัฒนาเว็บไซต์ ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และทดสอบงานระบบสารสนเทศ การผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

(2) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีการเกษตร(2559)[แก้]

ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนทั้งประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลกในการเป็นแหล่งผลิต อาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของประชากร และยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและสาขาอื่นๆ อีกมากมาย หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

(3) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (2559) กลุ่มสาขาการตลาด (Marketing) /การเงิน (Finance)[แก้]

หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีความรู้และความสามารถด้านบริหารธุรกิจ กลุ่มการตลาด และกลุ่มการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคน

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ

(4) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (2559)[แก้]

หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนที่มีความรู้และความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านการจัดการโลจิสติกส์ การวิจัยและนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

(5)ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (2556)[แก้]

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นดังนั้นตามทำเลที่ตั้งของวิทยาเขตอยู่ในพื้นที่ซึ่งติดกับชายแดนของประเทศไทย เป็นประตูเปิดรับผู้คนและส่งออกสินค้าไปยังประเทศใกล้เคียงและต่างประเทศ จึงมีความเหมาะสมที่จะเปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และสร้างความโดดเด่นในอาเซียน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]