มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University
ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.png
ชื่อย่อ มวล. / WU
คติพจน์ เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล
(Gateway to Achivement)
สถาปนา 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (รักษาการ)
นายกสภา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
อาคาร PC Tower ชั้น 8-9 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
979/42-46 อาคาร SM Tower ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สีประจำสถาบัน         
แสด-ม่วง
เว็บไซต์ www.wu.ac.th
WU.jpg

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อังกฤษ: Walailak University; อักษรย่อ:มวล.) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ตอนบน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” บริหารอิสระจากระบบราชการ มีระบบบริหารงานเป็นของตนเอง เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดยจัดพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ในลักษณะอุทยานการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตเดียว โดยกำหนดให้จัดระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา มีระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ที่นักศึกษาได้มีการศึกษาทั้งในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการปฏิบัติงานจริงจะทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีทั้งความรู้ทางวิชาการและมีความชำนาญในทางปฏิบัติควบคู่กันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 มีความก้าวหน้าและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนในภาคใต้และภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมทั้งดำเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสนองตอบต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2510 ชาวนครศรีธรรมราช เริ่มรณรงค์เรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 ให้จัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคต แต่ก็ได้ยกเลิกมติดังกล่าวในเวลาต่อมา และอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534[1]

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

13 มีนาคม พ.ศ. 2535 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535 ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงถือเอาวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และให้วันที่ 29 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญอักษรย่อคือพระนาม "จ.ภ." ซึ่งเป็นพระนามย่อของพระองค์ มาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

24 มิถุนายน พ.ศ. 2536 จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ณ อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยท่านแรก และมีศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

21 มกราคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อ “อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ”

29 มีนาคม พ.ศ. 2539 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่นั้นมา

17 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จัดแถลงข่าว เรื่องการเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2541 และเปิดการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย[แก้]

ทำเนียบนายกสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับ รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศ.เกษม สุวรรณกุล 8 เมษายน พ.ศ. 2535 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2536
2. นายสุเทพ อัตถากร 21 มิถุนายน พ.ศ. 2536 - 7 เมษายน พ.ศ. 2537
3. ศ.เกษม สุวรรณกุล 18 กันยายน พ.ศ. 2537 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2541
27 มีนาคม พ.ศ. 2541 - 4 มกราคม พ.ศ. 2545
4. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา 5 มกราคม พ.ศ. 2545 - 4 มกราคม พ.ศ. 2548
5 มกราคม พ.ศ. 2548 - 27 มกราคม พ.ศ. 2551
5. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 28 มกราคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับ รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 (รักษาการ)
2. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 - 18 เมษายน พ.ศ. 2542 (รักษาการ)
3. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 19 เมษายน พ.ศ. 2542 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2542 (รักษาการ)
4. ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 23 สิงหาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2545
5. ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
6. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 1 มกราคม พ.ศ. 2550 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 (รักษาการ)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
7. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (รักษาการ)
16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 8 มกราคม พ.ศ. 2558
8. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 9 มกราคม พ.ศ. 2558 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (รักษาการ)
9. ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน (รักษาการ)

ที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบล โพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 3 6 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี และหมู่ที่ 1 5 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ 9,000ไร่

ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 222 หมู่10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80161

สัญลักษณ์[แก้]

ตรา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนามของพระองค์มาเป็นตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีตราพระนามเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยชื่อของมหาวิทยาลัย ด้วยตัวอักษรเป็นสีม่วงเข้ม และพื้นเป็นสีม่วงอ่อน พระนามย่อ “จภ” นั้นเป็นสีแสดทึบตรงกลาง ตัวอักษรตัว “จ” และได้ขอพระราชทานกราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระอนุญาตตราพระนามฯ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนามของพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

สี

สีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ สีแสด - ม่วง ด้วยเหตุผลดังนี้ สีแสด เป็นสีวันประสูติของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สีม่วง เป็นสีหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสีประจำพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ และผู้อำนวยการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลปัตตานี ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ชาวนครศรีธรรมราชนับถือยกย่องว่าเป็นผู้จัดการศึกษาสมัยใหม่ของเมืองนี้

ต้นไม้

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือต้นประดู่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus indicus willd ชื่อวงศ์ FABACEAE ชื่อสามัญ Padauk ชื่ออื่น ๆ เรียกว่า Burmese Rosewood, ประดู่ ดู่บ้าน ภาคใต้เรียกว่า สะโน ต้นประดู่ส่วนมากพบในป่าเบญจพรรณทางภาคใต้ เป็นไม้ที่นิยมปลูกให้ร่มเงา ในเมืองนครศรีธรรมราช เคยปลูกบริเวณศาลาหน้าจวนเจ้าเมือง ซึ่งรู้จักกันในนาม“ศาลาประดู่หก”

สำนักวิชา[แก้]

การจัดตั้งสำนักวิชา[แก้]

การจัดตั้งสำนักวิชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ. สำนักวิชา หมายเหตุ
พ.ศ. 2541 สำนักวิชาการจัดการ
(School of Management)
พ.ศ. 2541 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(School of Agricultural Technology)
พ.ศ. 2541 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
(School of Nursing)
พ.ศ. 2541 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
(School of Sciences)
พ.ศ. 2541 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
(School of Engineering and Resources)
พ.ศ. 2541 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
(School of Liberal Arts)
พ.ศ. 2541 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
(School of Allied Health Sciences and Public Health)
พ.ศ. 2541 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
(School of Informatics)
พ.ศ. 2549 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
(School of Medicine)
พ.ศ. 2549 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
(School of Pharmacy )
พ.ศ. 2549 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
(School of Architecture and Design)

WU Games[แก้]

 • ██ สีแดง : สูรย์ส่องหล้า ประกอบด้วย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 • ██ สีเหลือง : จันทราฉายแสง ประกอบด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • ██ สีน้ำเงิน : นภากาศสำแดง ประกอบด้วย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ██ สีเขียว : ไพรแผลงจำรูญ ประกอบด้วย สำนักวิชาการจัดการ
 • ██ สีชมพู : นภศูลศิริชัย ประกอบด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • ██ สีขาว : กฤษนัยเศวตศิลา ประกอบด้วย สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ศูนย์/สำนัก/สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง[แก้]

โครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่[แก้]

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดตั้งใหม่
 • สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จัดตั้งใหม่
 • สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ จัดตั้งใหม่
 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมการบินและพาณิชย์นาวี จัดตั้งใหม่
 • วิทยาลัยนานาชาติ จัดตั้งใหม่
 • สำนักวิชานิติศาสตร์ แยกจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (สาขานิติศาสตร์)
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์ แยกจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (สาขารัฐศาสตร์)
 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ แยกจากสำนักวิชาการจัดการ (สาขาเศรษฐศาสตร์)
 • สำนักวิชานิเทศศาสตร แยกจากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร (สาขานิเทศศาสตร)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แยกจากสำนักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา