มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University
ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.png
ชื่อย่อ มวล. / WU
คติพจน์ เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล
(Gateway to Achivement)
สถาปนา 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
นายกสภา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ถนนมหาวิทยาลัย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
91/1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 8-9 ถนนกาญจนวิถี หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
979/42-46 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สีประจำสถาบัน         
แสด-ม่วง
เว็บไซต์ www.wu.ac.th
WU.jpg

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อังกฤษ: Walailak University; อักษรย่อ:มวล.) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535[1] มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[2] เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เกิดขึ้นจากชาวนครศรีธรรมราชเริ่มรณรงค์เรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2510 กระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 ให้จัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคต ซึงต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีได้ยกเลิกมติเดิม และอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ว่า “มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ทางมหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีอัญเชิญตราพระนาม “จ.ภ.”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนาม “จ.ภ.” เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2539 รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ต่อมาวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระราชทานชื่อ “อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าดำเนินงาน ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเปิดการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

สัญลักษณ์[แก้]

ตรามหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

เป็นตราสัญลักษณ์ที่อัญเชิญตราพระนามย่อ “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎซึ่งเป็นตราพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประดิษฐานที่กึ่งกลาง อักษร “” เป็นสีแสด และอักขระ “” เป็นสีขาว มีพื้นสีม่วงรองรับและมีแพรแถบพื้นสีขาวขอบสีทองรองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมอักษรสีม่วง คำว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ประดับอยู่ภายในแพรแถบ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนามของพระองค์มาเป็นตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2536

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

██สีแสด” เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

██สีม่วง” เป็นสีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสีประจำพระรัตนธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ และผู้อำนวยการการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปัตตานี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยชาวนครศรีธรรมราชนับถือและยกย่องว่าเป็นผู้จัดการศึกษาสมัยใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้นประดู่

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ “ต้นประดู่” (Pterocarpus indicus) ส่วนมากพบในป่าเบญจพรรณทางภาคใต้ เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกให้ร่มเงาในเมืองนครศรีธรรมราช เคยปลูกบริเวณศาลาหน้าจวนเจ้าเมือง ซึ่งรู้จักกันในนาม “ศาลาประดู่หก


อัตลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

อัตลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม” (Walailak graduates have practical intelligence, adversary quotient, liberal arts perspective and technology competence, all integrated with high moral.)

ความรู้คู่การปฏิบัติ” (Practical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้ที่เป็นเชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหะสู้งาน” (Adversary quotient) หมายถึง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในทุกสถานการณ์ที่บัณฑิตต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัว หรือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความอุตสาหะสู้งานเป็นคุณลักษณะที่จะนำพาบัณฑิตไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งในฐานะที่เป็นผู้นำและสมาชิกกลุ่ม

เก่งด้านศิลปศาสตร์” (Liberal arts perspective) หมายถึง การเห็นคุณค่าของมนุษย์ การมีจิตใจอ่อนโยน มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ มีความเข้าใจผู้อื่น มีทักษะการสื่อสาร เข้าใจและยอมรับในสังคมที่มีความหลากหลาย และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม

เก่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (Science and technology competence) หมายถึง ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจและรู้ทันพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่

มีคุณธรรม” (all integrated with moral) หมายถึง ความสามารถทุกด้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกับคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม บันฑิตจึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ เป็นศึกษิต แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

เอกลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ “อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน” (Education Park of ASEAN)

อุทยานการศึกษา” (Education Park) หมายถึง แหล่งรวมขององค์ความรู้ที่ผู้แสวงหาความรู้ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัย โดยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้

แห่งประชาคมอาเซียน” (of ASEAN) หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นมหาวิทยาลัยของอาเซียนได้ด้วย องค์ความรู้ใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้กับทั้งสังคมไทยและประชาคมอาเซียน ในอนาคตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คงจะได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพิ่มขึ้น และเป็นการดำเนินแนวทางตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย[แก้]

ทำเนียบนายกสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. ศ.เกษม สุวรรณกุล 8 เมษายน พ.ศ. 253520 มิถุนายน พ.ศ. 2536
2. นายสุเทพ อัตถากร 21 มิถุนายน พ.ศ. 25367 เมษายน พ.ศ. 2537
ศ.เกษม สุวรรณกุล 18 กันยายน พ.ศ. 253726 มีนาคม พ.ศ. 2541
27 มีนาคม พ.ศ. 25414 มกราคม พ.ศ. 2545
3. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา 5 มกราคม พ.ศ. 25454 มกราคม พ.ศ. 2548 [3]
5 มกราคม พ.ศ. 254827 มกราคม พ.ศ. 2551 [4]
4. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 28 มกราคม พ.ศ. 255127 มกราคม พ.ศ. 2554 [5]
28 มกราคม พ.ศ. 255412 มกราคม พ.ศ. 2558 [6]
13 มกราคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน [7]

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 11 กรกฎาคม พ.ศ. 253515 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 รักษาการ
2. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 254118 เมษายน พ.ศ. 2542 รักษาการ
3. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 19 เมษายน พ.ศ. 254222 สิงหาคม พ.ศ. 2542 รักษาการ
4. ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 23 สิงหาคม พ.ศ. 254230 กันยายน พ.ศ. 2545 [8]
5. ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา 1 ตุลาคม พ.ศ. 254531 ธันวาคม พ.ศ. 2549 [9]
6. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 1 มกราคม พ.ศ. 255027 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 รักษาการ
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255027 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 [10]
7. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255415 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รักษาการ
16 ธันวาคม พ.ศ. 25548 มกราคม พ.ศ. 2558 [11]
8. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 9 มกราคม พ.ศ. 255830 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รักษาการ
9. ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 25599 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รักษาการ
10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน [12]

สำนักวิชา[แก้]

สำนักวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์[แก้]

สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

สถาบัน[แก้]

สถาบันสมทบ[แก้]

อื่นๆ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ
สำนักวิชาการจัดการ
(School of Management)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
• สาขาบริหารธุรกิจ
• สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
• สาขาบัญชี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
• สาขาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
• สาขาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาบริหารธุรกิจ
WUSMS
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(School of Agricultural Technology)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
• สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
• สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
• สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
• สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
• สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
WUSAT
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
(School of Nursing)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
• สาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
• สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
• สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
WUSNS
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
(School of Medicine)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
• สาขาแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
• สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
WUSMD
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
(School of Pharmacy)
หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต (ภ.บ.)
• สาขาเภสัชศาตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
• สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง
WUSPM
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(School of Political Science and Law)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
• สาขารัฐศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
• สาขานิติศาสตร์
WUSPL
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
(School of Sciences)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
• สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
• สาขาเคมี
• สาขาฟิสิกส์
• สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาเคมี
• สาขาฟิสิกส์
• สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
WUSSC
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
(School of Engineering and Resources)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
• สาขาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์
• สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
• สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
• สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
• สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
• สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
• สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
WUSER
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
(School of Liberal Arts)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
• สาขาภาษาอังกฤษ
• สาขาภาษาจีน
• สาขาอาเซียนศึกษา
• สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
• สาขาภาษาอังกฤษ
• สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาเอเชียศึกษา
WUSLA
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
(School of Architecture and Design)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
• สาขาสถาปัตยกรรม
• สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศป.บ.)
• สาขาการออกแบบภายใน
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
• สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
WUSAD
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
(School of Allied Health Sciences)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
• สาขาเทคนิคการแพทย์
• สาขาเทคนิคการแพทย์ (BP)
• สาขากายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
• สาขาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาชีวเวชศาสตร์
WUSAH
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(School of Public Health)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
• สาขาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
• สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
• สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
• สาขาสาธารณสุขศาสตร์
WUSPH
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
(School of Informatics)
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)
• สาขานิเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
• สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
• สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
• สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
WUSIN
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
(International College of Dentistry)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)
• สาขาทันตแพทยศาสตร์ (IP)
WUICD
วิทยาลัยนานาชาติ
(International College)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
• สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (IP)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
• สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (IP)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
• สาขากิจการสาธารณะ (IP)
WUIC
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี
(Princess Chulabhorn Veterinary College)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
• สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (IP)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์
PCVC
BP = Bilingual Program (หลักสูตรทวิภาษา)
IP = International Program (หลักสูตรนานาชาติ)

โรงพยาบาล[แก้]

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โรงพยาบาล ก่อตั้ง ผู้อำนวยการ หมายเหตุ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(Walailak University Hospital)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นพ.จรัส จันทร์ตระกูล 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน (รักษาการ) WUH
โรงพยาบาลสัตว์
(Walailak University Animal Hospital)
กำลังดำเนินการ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กำลังดำเนินการ WUAH
โรงพยาบาลทันตกรรม
(Walailak University Dental Hospital)
กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ WUDH

พื้นที่มหาวิทยาลัย[แก้]

ป้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พื้นที่นครศรีธรรมราช[แก้]

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ถนนมหาวิทยาลัย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

อาณาเขต[แก้]

 • หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง
 • หมู่ที่ 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี
 • หมู่ที่ 1, 5, 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลหัวตะพาน

กลุ่มอาคาร[แก้]

 • เขตการศึกษา ได้แก่ อาคารบริหาร อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารคอมพิวเตอร์ อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารวิชาการ 1-8 อาคารเรียนรวม 1, 3-5, 7 และอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-8
 • เขตที่พักอาศัย
  • เขตหอพักนักศึกษา ได้แก่ อาคารลักษณานิเวศ 1-15 และอาคารโรงอาหาร 1-4
  • เขตที่พักอาศัยบุคลากร ได้แก่ อาคารบ้านพักรับรอง อาคารวลัยนิวาส 1-10 และอาคารสโมสรบุคลากร
 • เขตอื่นๆ ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ และกลุ่มอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ระบบถนนและจราจร[แก้]

อาคารไทยบุรี

ระบบถนนและจราจรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการออกแบบอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดชื่อถนนของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ดังนี้

 • ถนนมหาวิทยาลัย เป็นถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยสายหลักแยกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอนเลี่ยงเมืองท่าศาลา ช่วงสุราษฎร์ธานีทางทิศเหนือ ประมาณ 110 กิโลเมตร ช่วงนครศรีธรรมราชทางทิศใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เข้าสู่มหาวิทยาลัยทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่สองข้างทางได้จัดไว้เป็นที่ร่มรื่นให้ผู้ที่เข้ามาติดต่อได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่ดีในการเดินทางเข้าสู่เขตการศึกษา
 • ถนนวิทยมรรคา เป็นถนนวงแหวนรอบใน มีความยาวทั้งสิ้น 3,154 เมตร เป็นถนนที่ใช้สัญจรภายในเขตการศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยจะผ่านกลุ่มอาคารต่างๆ ได้แก่ อาคารเรียนรวม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารวิชาการ อาคารบริหาร เป็นต้น
 • ถนนวลัยลักษณา เป็นถนนวงแหวนรอบนอก มีความยาวทั้งสิ้น 5,965 เมตร เป็นถนนที่ใช้สัญจรเชื่อมต่อระหว่างเขตการศึกษาและกลุ่มหอพักนักศึกษา และบ้านพักบุคลากรตลอดจนสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และยังช่วยระบายความแออัดจากการจราจรจากถนนวงแหวนรอบใน
 • ถนนสายอื่นๆ ได้แก่ ถนนลักษณามรรคา ถนนวลัยชลเขต ถนนวลัยมรรคา ถนนวลัยตุมปัง ถนนวลัยพัฒนา

พื้นที่สุราษฎร์ธานี[แก้]

ที่ตั้ง : ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 91/1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 8-9 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

พื้นที่กรุงเทพมหานคร[แก้]

ที่ตั้ง : หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร เลขที่ 979/42-46 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กิจกรรมมหาวิทยาลัย[แก้]

WU Games[แก้]

 • ██ สีแดง : สูรย์ส่องหล้า ประกอบด้วย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 • ██ สีเหลือง : จันทราฉายแสง ประกอบด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • ██ สีน้ำเงิน : นภากาศสำแดง ประกอบด้วย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ██ สีเขียว : ไพรแผลงจำรูญ ประกอบด้วย สำนักวิชาการจัดการ
 • ██ สีชมพู : นภศูลศิริชัย ประกอบด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • ██ สีขาว : กฤษนัยเศวตศิลา ประกอบด้วย สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยงานภายใน[แก้]

หน่วยงานอื่นๆ[แก้]

โครงการจัดตั้ง[แก้]

 • สำนักวิชาเกษตรศาสตร์
 • สำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการบิน
 • สำนักวิชานิติศาสตร์
 • สำนักวิชานิเทศศาสตร์
  • ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาพาณิชยศาสตร์
 • สำนักวิชาพาณิชย์นาวี
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สำนักวิชาศิลปกรรมศาสตร์
 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  • โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • โรงแรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันพี่น้อง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
 2. ความเป็นมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายจรัส สุวรรณเวลา)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายจรัส สุวรรณเวลา)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายสุพัทธ์ พู่ผกา)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายกีร์รัตน์ สงวนไทร)
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 8°38′32″N 99°54′40″E / 8.642194°N 99.911167°E / 8.642194; 99.911167