มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University
ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.png
ชื่อย่อ มวล. / WU
คติพจน์ เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล
(Gateway to Achivement)
สถาปนา 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (รักษาการ)
นายกสภา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ถนนมหาวิทยาลัย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
91/1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 8-9 ถนนกาญจนวิถี หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร
979/42-46 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สีประจำสถาบัน         
แสด-ม่วง
เว็บไซต์ www.wu.ac.th
WU.jpg

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อังกฤษ: Walailak University; อักษรย่อ:มวล.) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535[1] มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[2] เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เกิดขึ้นจากชาวนครศรีธรรมราชเริ่มรณรงค์เรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2510 กระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 ให้จัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคต ซึงต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีได้ยกเลิกมติเดิม และอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ว่า “มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ทางมหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีอัญเชิญตราพระนาม “จ.ภ.”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนาม “จ.ภ.” เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2539 รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ต่อมาวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระราชทานชื่อ “อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าดำเนินงาน ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเปิดการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

สัญลักษณ์[แก้]

ตรามหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

เป็นตราสัญลักษณ์ที่อัญเชิญตราพระนามย่อ “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎซึ่งเป็นตราพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประดิษฐานที่กึ่งกลาง อักษร “” เป็นสีแสด และอักขระ “” เป็นสีขาว มีพื้นสีม่วงรองรับและมีแพรแถบพื้นสีขาวขอบสีทองรองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมอักษรสีม่วง คำว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ประดับอยู่ภายในแพรแถบ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนามของพระองค์มาเป็นตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2536

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

██สีแสด” เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

██สีม่วง” เป็นสีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสีประจำพระรัตนธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ และผู้อำนวยการการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปัตตานี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยชาวนครศรีธรรมราชนับถือและยกย่องว่าเป็นผู้จัดการศึกษาสมัยใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้นประดู่

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ “ต้นประดู่” (Pterocarpus indicus) ส่วนมากพบในป่าเบญจพรรณทางภาคใต้ เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกให้ร่มเงาในเมืองนครศรีธรรมราช เคยปลูกบริเวณศาลาหน้าจวนเจ้าเมือง ซึ่งรู้จักกันในนาม “ศาลาประดู่หก

วิสัยทัศน์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

วิสัยทัศน์ประจำมหาวิทยาลัย คือ “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” (Gateway to Achivement)

อัตลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

อัตลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม” (Walailak graduates have practical intelligence, adversary quotient, liberal arts perspective and technology competence, all integrated with high moral.)

ความรู้คู่การปฏิบัติ” (Practical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้ที่เป็นเชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหะสู้งาน” (Adversary quotient) หมายถึง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในทุกสถานการณ์ที่บัณฑิตต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัว หรือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความอุตสาหะสู้งานเป็นคุณลักษณะที่จะนำพาบัณฑิตไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งในฐานะที่เป็นผู้นำและสมาชิกกลุ่ม

เก่งด้านศิลปศาสตร์” (Liberal arts perspective) หมายถึง การเห็นคุณค่าของมนุษย์ การมีจิตใจอ่อนโยน มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ มีความเข้าใจผู้อื่น มีทักษะการสื่อสาร เข้าใจและยอมรับในสังคมที่มีความหลากหลาย และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม

เก่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (Science and technology competence) หมายถึง ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจและรู้ทันพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่

มีคุณธรรม” (all integrated with moral) หมายถึง ความสามารถทุกด้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกับคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม บันฑิตจึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ เป็นศึกษิต แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

เอกลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ “อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน” (Education Park of ASEAN)

อุทยานการศึกษา” (Education Park) หมายถึง แหล่งรวมขององค์ความรู้ที่ผู้แสวงหาความรู้ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัย โดยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้

แห่งประชาคมอาเซียน” (of ASEAN) หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นมหาวิทยาลัยของอาเซียนได้ด้วย องค์ความรู้ใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้กับทั้งสังคมไทยและประชาคมอาเซียน ในอนาคตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คงจะได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพิ่มขึ้น และเป็นการดำเนินแนวทางตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย[แก้]

ทำเนียบนายกสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. ศ.เกษม สุวรรณกุล 8 เมษายน พ.ศ. 253520 มิถุนายน พ.ศ. 2536
2. นายสุเทพ อัตถากร 21 มิถุนายน พ.ศ. 25367 เมษายน พ.ศ. 2537
ศ.เกษม สุวรรณกุล 18 กันยายน พ.ศ. 253726 มีนาคม พ.ศ. 2541
27 มีนาคม พ.ศ. 25414 มกราคม พ.ศ. 2545
3. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา 5 มกราคม พ.ศ. 25454 มกราคม พ.ศ. 2548 [3]
5 มกราคม พ.ศ. 254827 มกราคม พ.ศ. 2551 [4]
4. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 28 มกราคม พ.ศ. 255127 มกราคม พ.ศ. 2554 [5]
28 มกราคม พ.ศ. 255412 มกราคม พ.ศ. 2558 [6]
13 มกราคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน [7]

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 11 กรกฎาคม พ.ศ. 253515 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 รักษาการ
2. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 254118 เมษายน พ.ศ. 2542 รักษาการ
3. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 19 เมษายน พ.ศ. 254222 สิงหาคม พ.ศ. 2542 รักษาการ
4. ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 23 สิงหาคม พ.ศ. 254230 กันยายน พ.ศ. 2545 [8]
5. ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา 1 ตุลาคม พ.ศ. 254531 ธันวาคม พ.ศ. 2549 [9]
6. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 1 มกราคม พ.ศ. 255027 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 รักษาการ
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255027 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 [10]
7. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255415 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รักษาการ
16 ธันวาคม พ.ศ. 25548 มกราคม พ.ศ. 2558 [11]
8. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 9 มกราคม พ.ศ. 255830 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รักษาการ
9. ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน รักษาการ

สำนักวิชา[แก้]

สำนักวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์[แก้]

สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

สถาบัน[แก้]

สถาบันสมทบ[แก้]

อื่นๆ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ
สำนักวิชาการจัดการ
(School of Management)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
• สาขาวิชาบัญชี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
• สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
• สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
SMA
สำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้
(School of Education and Learning Innovation)
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
(School of Dentistry)
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(School of Agricultural Technology)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
• สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
• สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
• สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ประมง)
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
SAT
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
(School of Nursing)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
• สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
• สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
• สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
SNU
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
(School of Medicine)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
• สาขาวิชาแพทยศาสตร์
SMD
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
(School of Pharmacy)
หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต (ภ.บ.)
• สาขาวิชาเภสัชศาตร์
SRX
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(School of Political Science and Law)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
• สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
• สาขาวิชานิติศาสตร์
SPL
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
(School of Sciences)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
• สาขาวิชาฟิสิกส์
• สาขาวิชาเคมี
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
• สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิชาฟิสิกส์
• สาขาวิชาเคมี
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
• สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
SSC
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
(School of Engineering and Resources)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
SER
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
(School of Liberal Arts)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาภาษาจีน
• สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
• สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิชาเอเชียศึกษา
SLA
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
(School of Architecture and Design)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศป.บ.)
• สาขาวิชาการออกแบบภายใน
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
• สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
SAD
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
(School of Allied Health Sciences)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
• สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
• สาขาวิชากายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
• สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
SAH
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
(School of Veterinary Medicine)
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(School of Public Health)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
• สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
• สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
• สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
SPH
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
(School of Informatics)
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)
• สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
• สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
• สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)
• สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
• สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
SIN
วิทยาลัยนานาชาติ
(International College)

พื้นที่มหาวิทยาลัย[แก้]

ป้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พื้นที่นครศรีธรรมราช[แก้]

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ถนนมหาวิทยาลัย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

อาณาเขต[แก้]

 • หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง
 • หมู่ที่ 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี
 • หมู่ที่ 1, 5, 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลหัวตะพาน

กลุ่มอาคาร[แก้]

 • เขตการศึกษา ได้แก่ อาคารบริหาร อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารคอมพิวเตอร์ อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารวิชาการ 1-8 อาคารเรียนรวม 1, 3-5, 7 และอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-8
 • เขตที่พักอาศัย
  • เขตหอพักนักศึกษา ได้แก่ อาคารลักษณานิเวศ 1-15 และอาคารโรงอาหาร 1-4
  • เขตที่พักอาศัยบุคลากร ได้แก่ อาคารบ้านพักรับรอง อาคารวลัยนิวาส 1-10 และอาคารสโมสรบุคลากร
 • เขตอื่นๆ ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ และกลุ่มอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ระบบถนนและจราจร[แก้]

อาคารไทยบุรี

ระบบถนนและจราจรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการออกแบบอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดชื่อถนนของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ดังนี้

 • ถนนมหาวิทยาลัย เป็นถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยสายหลักแยกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอนเลี่ยงเมืองท่าศาลา ช่วงสุราษฎร์ธานีทางทิศเหนือ ประมาณ 110 กิโลเมตร ช่วงนครศรีธรรมราชทางทิศใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เข้าสู่มหาวิทยาลัยทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่สองข้างทางได้จัดไว้เป็นที่ร่มรื่นให้ผู้ที่เข้ามาติดต่อได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่ดีในการเดินทางเข้าสู่เขตการศึกษา
 • ถนนวิทยมรรคา เป็นถนนวงแหวนรอบใน มีความยาวทั้งสิ้น 3,154 เมตร เป็นถนนที่ใช้สัญจรภายในเขตการศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยจะผ่านกลุ่มอาคารต่างๆ ได้แก่ อาคารเรียนรวม อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารวิชาการ อาคารบริหาร เป็นต้น
 • ถนนวลัยลักษณา เป็นถนนวงแหวนรอบนอก มีความยาวทั้งสิ้น 5,965 เมตร เป็นถนนที่ใช้สัญจรเชื่อมต่อระหว่างเขตการศึกษาและกลุ่มหอพักนักศึกษา และบ้านพักบุคลากรตลอดจนสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และยังช่วยระบายความแออัดจากการจราจรจากถนนวงแหวนรอบใน
 • ถนนสายอื่นๆ ได้แก่ ถนนลักษณามรรคา ถนนวลัยชลเขต ถนนวลัยมรรคา ถนนวลัยตุมปัง ถนนวลัยพัฒนา

พื้นที่สุราษฎร์ธานี[แก้]

ที่ตั้ง : ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 91/1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 8-9 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

พื้นที่กรุงเทพมหานคร[แก้]

ที่ตั้ง : หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร เลขที่ 979/42-46 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กิจกรรมมหาวิทยาลัย[แก้]

WU Games[แก้]

 • ██ สีแดง : สูรย์ส่องหล้า ประกอบด้วย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 • ██ สีเหลือง : จันทราฉายแสง ประกอบด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • ██ สีน้ำเงิน : นภากาศสำแดง ประกอบด้วย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ██ สีเขียว : ไพรแผลงจำรูญ ประกอบด้วย สำนักวิชาการจัดการ
 • ██ สีชมพู : นภศูลศิริชัย ประกอบด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • ██ สีขาว : กฤษนัยเศวตศิลา ประกอบด้วย สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยงานภายใน[แก้]

หน่วยงานอื่นๆ[แก้]

โครงการจัดตั้ง[แก้]

 • สำนักวิชาการจัดการ (สำนักวิชาพาณิชยศาสตร์)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาการเงิน
   • สาขาวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดตั้งสำนักวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดตั้งสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ (จัดตั้งใหม่)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • สาขาวิชาประถมศึกษา
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • สาขาวิชาภาษาไทย
   • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (จัดตั้งใหม่)
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สำนักวิชาเกษตรศาสตร์)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จัดตั้งสำนักวิชารัฐศาสตร์
   • สาขาวิชาการปกครอง
   • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
   • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์
   • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
   • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
   • สาขาวิชาศวกรรมอุตสาหการ
 • สำนักวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (จัดตั้งใหม่)
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาทัศนศิลป์
   • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
   • สาขาวิชานาฏศิลป์
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาปรัชญา
   • สาขาวิชาจิตวิทยา
   • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
   • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
   • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
   • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
   • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
   • สาขาวิชาภาษาอาหรับ
   • สาขาวิชาภาษาบาลี
   • สาขาวิชาภาษามลายู
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
   • สาขาวิชาการผังเมือง
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชารังสีเทคนิค
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (จัดตั้งใหม่)
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  • โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดตั้งสำนักวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต)
   • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
   • สาขาวิชาวารสารศาสตร์
   • สาขาวิชาการโฆษณา
   • สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
 • อื่นๆ
  • สถาบันภาษา
  • ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันพี่น้อง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
 2. ความเป็นมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายจรัส สุวรรณเวลา)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายจรัส สุวรรณเวลา)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายสุพัทธ์ พู่ผกา)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายกีร์รัตน์ สงวนไทร)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 8°38′32″N 99°54′40″E / 8.642194°N 99.911167°E / 8.642194; 99.911167