คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Engineering
Burapha University
สถาปนา30 ธันวาคม พ.ศ. 2536
คณบดีผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
ที่อยู่
สี███ แดงเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์
สถานปฏิบัติอาคารเกมษ จาติกวานิช
เว็บไซต์www.eng.buu.ac.th

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งปี พ.ศ 2533 และในปี 2534 สภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เผยแพร่ความรู้ข้อสนเทศทางวิศวกรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และต่อมาได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ (หน้า 62 เล่มที่ 110 ตอนที่ 288) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2536 โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2537 และได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2534

ภาควิชา[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และ 1 สำนักงาน ได้แก่

 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สำนักงานคณบดี

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดทำการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


-

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร วศม. (สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม)

 • เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล
 • เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง

-

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]