มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Loei Rajabhat University
LRU-logo.gif
ชื่อย่อ LRU
สถาปนา 29 กันยายน พ.ศ. 2516
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย[1]
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ที่ตั้ง

ศูนย์หลัก
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
17°32′19″N 101°43′27″E / 17.538617°N 101.724268°E / 17.538617; 101.724268พิกัดภูมิศาสตร์: 17°32′19″N 101°43′27″E / 17.538617°N 101.724268°E / 17.538617; 101.724268

ศูนย์ขอนแก่น
234 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เว็บไซต์ lru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (อังกฤษ: Loei Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมมีฐานะเป็น "วิทยาลัยครูเลย" เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยใช้เงินงบประมาณโครงการเงินยืมจากธนาคารโลก มีพื้นที่ประมาณ 323 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งขุมทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและร่วมกับพื้นที่ของชาวบ้าน อยู่ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทาง 201 เลย-เชียงคาน เริ่มรับนักศึกษาเมื่อ ปี พ.ศ. 2519 ชั้น ปกศ. และ ปกศ.สูง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2519 เริ่มรับนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตร และ ประกาศนียบัตรชั้นสูง เมื่อ พ.ศ. 2520 ได้ยกฐานะเป็น "วิทยาลัยครู" ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 สามารถเปิดสอนได้ในระดับปริญญาตรีทางครู (คบ.) โดยเปิดสอน ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ในปี พ.ศ. 2521 และได้ขยายจำนวนมากขึ้น ในปีต่อ ๆ มาทั้งในภาคปกติและภาค อคป.
 • พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดการศึกษาในสาขาที่ไม่ใช่ครู 2 สาย คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต ถึงระดับปริญญาตรี (ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527) ได้ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา และได้เปลี่ยนการศึกษานอกเวลา จาก อคป. เป็น กศ.บป.
 • พ.ศ. 2538 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยครู" เป็น "สถาบันราชภัฏ" ซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีได้ ปี พ.ศ. 2540 ได้เริ่มเปิดสอนปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษและได้เปิดสาขาไทยศึกษา เพื่อการพัฒนา และสาขาการบริหารเพื่อการศึกษาในปีถัดมาตามลำดับ
 • พ.ศ. 2541 ได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยเป็นโครงการเพื่อการร่วมมือระหว่างสถาบันราชภัฏเลยกับจังหวัดเลย และเปิดรับนักศึกษาในโปรแกร ปี พ.ศ. 2542 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรไทยศึกษา ศึกษาเพื่อการพัฒนารุ่นที่ 1 และเปิดรับนักศึกษาใน โปรแกรมวิชาที่เปิดใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี , ระดับปริญญาตรี 2 ปี และระดับอนุปริญญา ปี พ.ศ. 2543 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารการศึกษารุ่นที่ 1 และเปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาที่เปิดใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี , ระดับปริญญา 2 ปี และระดับอนุปริญญา ปี พ.ศ. 2544 ได้เปิดศูนย์โครงการจัดการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น (กศ.อท.) สำหรับจัดการศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น โดยเปิดสอนในสาขาวิชาการศึกษา , ระดับปริญญาตรี 2 ปี , ระดับปริญญาตรี 4 ปี , และระดับปริญญา 2 ปี มวิชาที่เปิดใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี , ระดับปริญญาตรี 2 ปี และระดับอนุปริญญา
 • 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อจาก “ สถาบันราชภัฏเลย ” เป็น “ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “ ชื่อภาษาอังกฤษ “ Loei Rajabhat University ”

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

คณะ/หลักสูตร[แก้]

ศูนย์ขอนแก่น[แก้]

 • คณะครุศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคกศ.พ)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การบัญชี (ภาคกศ.พ)
  • การจัดการ (ภาคกศ.พ)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคกศ.พ)
  • นิติศาสตร์ (ภาคกศ.พ)

สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/ฝ่าย[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/168/19.PDF