สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Bunditpatanasilpa Institute
Logo-BPI.png
สถาปนา พ.ศ. 2541
ประเภท รัฐ
อธิการบดี อ.นิภา โสภาสัมฤทธิ์[1]
นายกสภาฯ ศ.(กิตติคุณ) ดร.วิษณุ เครืองาม
ที่ตั้ง ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สีประจำสถาบัน      สีเขียว
เว็บไซต์ www.bpi.ac.th
Logo88.png

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นผู้พระราชทานนามสถาบัน ซึ่งหมายถึง สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมด้วย [2]

ประวัติ[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางในด้านนาฏดุริยางค์ และช่างศิลป ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2541[3] ในสังกัดกรมศิลปากร เพื่อดูแลด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น

 • สถานศึกษาทางด้านนาฏดุริยางค์ ได้แก่ โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเป็น โรงเรียนสังคีตศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลป และวิทยาลัยนาฏศิลป์ ในปัจจุบัน
 • สถานศึกษาทางด้านช่างศิลป ได้แก่ โรงเรียนศิลปศึกษา และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยช่างศิลป

ต่อมา พ.ศ. 2545 จึงมีการจัดตั้ง "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์" ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาทางด้านศิลปและวัฒนธรรมโดยตรง ในสังกัดกรมศิลปากร และปัจจุบันแยกออกมาเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม[4] และในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษานิติบุคคล[5]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

การพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • ตราประจำสถาบัน ได้แก่ พระพิฆเณศวร์ประทับนั่งในกรอบวงกลม ด้านบนมีลวดลายไทยยกสูง ด้านล่างกรอบเป็นแถบริบบิ้น ภายในมีชื่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ [6]
 • สีประจำสถาบัน ได้แก่ สีเขียว

หน่วยงาน[แก้]

คณะ[แก้]

วิทยาลัยนาฏศิลป[แก้]

วิทยาลัยช่างศิลป[แก้]

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
คณะศิลปวิจิตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

คณะศิลปนาฎดุริยางค์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

คณะศิลปศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสถาบัน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/220/22.PDF
 2. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
 3. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ (กำหนดให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นส่วนราชการในกรมศิลปากร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันศิลปกรรมเสียใหม่)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 78 ก วันที่ 30 ตุลาคม 2541
 4. ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 5. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 32ก วันที่ 9 กรกฎาคม 2550
 6. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเครื่องหมายสถาบัน เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
 7. http://cfasp.bpi.ac.th/
 8. http://cfans.bpi.ac.th/

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]