โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สัญลักษณ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
“เน้นคุณธรรม นำความรู้ ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย”
1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Naresuan University Secondary Demonstration School
อักษรย่อ สาธิต มน. / NUD
ประเภท โรงเรียนสาธิต
สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สถาปนา 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์
จำนวนนักเรียน 928 คน (โดยประมาณ ปีการศึกษา 2559)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน (เลือกเรียน)
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น (เลือกเรียน)
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี (เลือกเรียน)
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส (เลือกเรียน)
ประเทศพม่า ภาษาพม่า (เลือกเรียน)

สี ███ สีเทา - ███ สีแสด
เพลง มาร์ชมัธยมสาธิตฯ
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษา
ดอกไม้ ดอกเสลา
เว็บไซต์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจัดการเรียนการสอนตามแนวศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) มี ผศ.ดร.คงศักดิ์ พร้อมเทพ เป็นผู้อำนวยการท่านแรก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) มีพื้นที่ประมาณ 66 ไร่


ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน : รูปช้างศึกอยู่ในโล่กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธง
 • สีประจำโรงเรียน : เทา-แสด (มาจากสีประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของโรงเรียน)
 • คำขวัญ : "เน้นคุณธรรม นำความรู้ ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย"
 • ปรัชญา : "ความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
 • อัตลักษณ์ : "กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์"
 • เอกลักษณ์ : "ศิลปวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทย์-คณิตเพื่อการเรียนรู้"

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จากการเสนอนโยบายของรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ขณะนั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 119 (3/2548) วันที่ 30 กรกฎาคม 2548 โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ก่อนที่จะมีมติให้โรงเรียนมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างปัจจุบัน ในคราวประชุมครั้งที่ 145 (6/2552) วันที่ 20 มิถุนายน 2552

ความเป็นมาของโรงเรียน[แก้]

ในปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2551 รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน และมีนักเรียนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 16 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2554 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนโครงการการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ วมว. จำนวน 1 ห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปีการศึกษา 2557 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมดด้วยวิธีการสอบคัดเลือกเป็นปีการศึกษาแรก

ในปีการศึกษา 2559 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2561 จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับที่ นามของผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1 ก.ค. 2547 - 30 มี.ค. 2550
2
รองศาสตราจารย์อำนาจ จันทร์แป้น 31 มี.ค. 2550 - 26 เม.ย. 2554
3
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 27 เม.ย. 2554 - 16 มิ.ย. 2558
4
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 17 มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน


อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารภายในโรงเรียน[แก้]

อาคาร ห้องภายในอาคาร
อาคาร 3
 • ห้องสำนักงานเลขานุการ
 • ห้องประชุมขนาดใหญ่
 • ห้องประชุมขนาดเล็ก จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องเรียน จำนวน 10 ห้องเรียน
อาคาร 1
 • ห้องพักอาจารย์สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องคณะกรรมการนักเรียน
 • ห้องประชุมขนาดเล็ก
 • ห้องเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน
อาคาร 2
 • ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย
 • ห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
 • ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องเรียน จำนวน 8 ห้องเรียน
ห้องสมุด
 • ห้องพักอาจารย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องอ่านหนังสือ (บริการห้องสมุด)
 • บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า
อาคารพัฒนาความเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
(อาคาร 4)
 • ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการโครงงาน
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการภาษา
 • ห้องปฏิบัติการกลาง
 • ห้องเรียนภาษาจีน
 • ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ห้องเรียนภาษาเกาหลี
 • ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส
 • ห้องเรียน จำนวน 10 ห้องเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

 1. หอพระประดิษฐานพระพุทธศิลามงคล เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศิลามงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 2. อาคารโภชนาการ ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นที่ตั้งของร้านสาธิต มาร์ท
 3. สนามฟุตบอล
 4. สนามเปตอง
 5. สนามบาสเกตบอล
 6. สนามวอลเลย์บอล
 7. หอพักนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งเป็นหอพักนักเรียนชาย 2 อาคาร และหอพักนักเรียนหญิง 2 อาคาร แต่ละอาคารสามารถรับนักเรียนได้ 4 ชั้น ชั้นละ 8 ห้อง โดยห้องหนึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าพักได้ไม่เกิน 6 คน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

กิจกรรมหลักของโรงเรียน[แก้]

 • กล้าเสลา เทา-แสด : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่
 • กล้าเสลาเกมส์ : การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี (อังกฤษ: NUD Sport Day & Night)
 • ราตรีกล้าเสลาสัมพันธ์ : งานแสดงความสามารถนักเรียนประจำปี
 • ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก : ผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารโรงเรียนประจำภาคเรียน
 • งานปัจฉิมนิเทศ
 • คณะกรรมการนักเรียน

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]