โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สัญลักษณ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนสาธิต
คำขวัญ“เน้นคุณธรรม นำความรู้ ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย”
ผู้ก่อตั้งรศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
จำนวนนักเรียน1,324 คน (ปีการศึกษา 2562)[1]
สี███ สีเทา - ███ สีแสด
เพลงมาร์ชมัธยมสาธิตฯ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ดอกไม้ดอกเสลา
เว็บไซต์www.satit.nu.ac.th

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจัดการเรียนการสอนตามแนวศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) มี ผศ.ดร.คงศักดิ์ พร้อมเทพ เป็นผู้อำนวยการท่านแรก[2]

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ที่ ถนนสนามบิน หมู่ที่1 ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) มีพื้นที่ 60 ไร่

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จากการเสนอนโยบายของรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ขณะนั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 119 (3/2548) วันที่ 30 กรกฎาคม 2548 โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ก่อนที่จะมีมติให้โรงเรียนมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างปัจจุบัน ในคราวประชุมครั้งที่ 145 (6/2552) วันที่ 20 มิถุนายน 2552 [2]

ความเป็นมาของโรงเรียน[แก้]

ในปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน[2]

ในปีการศึกษา 2551 รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน และมีนักเรียนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 16 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2554 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนโครงการการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ วมว. จำนวน 1 ห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[2]

ในปีการศึกษา 2557 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมดด้วยวิธีการสอบคัดเลือกเป็นปีการศึกษาแรก

ในปีการศึกษา 2559 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2561 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"[3] และมีห้องเรียนโครงการวมว.เพิ่มอีก 1 ห้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับที่ นามของผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1 ก.ค. 2547 - 30 มี.ค. 2550
2
รองศาสตราจารย์อำนาจ จันทร์แป้น 31 มี.ค. 2550 - 26 เม.ย. 2554
3
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 27 เม.ย. 2554 - 16 มิ.ย. 2558[2]
4
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 17 มิ.ย. 2558 - 16 มิ.ย. 2562[4]
5
รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร 17 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ย. 2562
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ 4 ก.ย. 2562- ปัจจุบัน


อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารภายในโรงเรียน[แก้]

อาคาร ห้องภายในอาคาร
อาคารเรียน 3
 • ห้องสำนักงานเลขานุการ
 • ห้องประชุมขนาดใหญ่
 • ห้องประชุมขนาดเล็ก จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องเรียน จำนวน 10 ห้องเรียน
อาคารเรียน 1
 • ห้องพักอาจารย์สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องคณะกรรมการนักเรียน
 • ห้องประชุมขนาดเล็ก
 • ห้องเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน
อาคารเรียน 2
 • ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย
 • ห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
 • ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องเรียน จำนวน 8 ห้องเรียน
อาคารห้องสมุด
 • ห้องพักอาจารย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องอ่านหนังสือ (บริการห้องสมุด)
 • บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า
อาคารพัฒนาความเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
(อาคาร 4)
 • ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการโครงงาน
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการภาษา
 • ห้องปฏิบัติการกลาง
 • ห้องเรียนภาษาจีน
 • ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ห้องเรียนภาษาเกาหลี
 • ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส
 • ห้องเรียน จำนวน 10 ห้องเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร[ลิงก์เสีย]

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

 1. หอพระประดิษฐานพระพุทธศิลามงคล เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศิลามงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 2. อาคารโภชนาการ ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นที่ตั้งของร้านสาธิต มาร์ท
 3. สนามฟุตบอล
 4. สนามเปตอง
 5. สนามบาสเกตบอล
 6. สนามวอลเลย์บอล
 7. สนามตะกร้อ
 8. หอพักนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งเป็นหอพักนักเรียนชาย 2 อาคาร และหอพักนักเรียนหญิง 2 อาคาร แต่ละอาคารสามารถรับนักเรียนได้ 4 ชั้น ชั้นละ 8 ห้อง โดยห้องหนึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าพักได้ไม่เกิน 6 คน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ)
 • ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
 • โครงการ วมว.

กิจกรรมหลักของโรงเรียน[แก้]

 • กล้าเสลา เทา-แสด : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่
 • กล้าเสลาเกมส์ : การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี (อังกฤษ: NUD Sport Day & Night)
 • ราตรีกล้าเสลาสัมพันธ์ : งานแสดงความสามารถนักเรียนประจำปี
 • ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก : ผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารโรงเรียนประจำภาคเรียน
 • งานปัจฉิมนิเทศ
 • คณะกรรมการนักเรียน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สถิติจำนวนนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – 2561, คู่มือนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561, หน้า 7. สืบค้นเมื่อ 24/06/2560
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ประวัติโรงเรียน, เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า บุคลากร ส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓, เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]