คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Pharmacy MSU LOGO.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Pharmaceutical Sciences,
Mahasarakham University
อักษรย่อ
ที่อยู่อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร เลขที่ 41 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (22 ปี)
คณบดีภญ.ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
วารสารวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
สีประจําคณะ     สีเขียวมะกอก
สัญลักษณ์ถ้วยยาของเทพีไฮเกีย, โกร่งบดยา, เรซิพี (℞)
สถานปฏิบัติร้านยามหาวิทยาลัย
เว็บไซต์pharmacy.msu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสภามหาวิทยาลัย มีมติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ลำดับที่ 12 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติ[แก้]

อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร

เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ การดำเนินงานในระยะแรกเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทและเอก

ปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ทำให้พันธกิจของโครงการมีขอบเขตความรับผิดชอบ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงมีการเปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจที่เพิ่มขึ้น เป็น โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้จัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัย นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ลำดับที่ 12 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศาสตราจารย์อาร์เอ็มอี ริชาร์ด(Prof. RME Richards, OBE) ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนแรก ในช่วงปีการศึกษา 2541-2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี รับนิสิตรุ่นแรกในปี 2541
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (PharmD) ต่อเนื่อง 2 ปี รับนิสิตรุ่นแรกในปี 2542
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (PharmD) รับนิสิตรุ่นแรกในปี 2543

ปีการศึกษา 2545 ได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต่อเนื่อง 2 ปี ระดับปริญญาโทได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะจึงมีขอบเขตความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในเดือนสิงหาคม 2546 มีการแยกสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกไปจัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในเดือนมกราคม 2547 มีการย้ายสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ส่งผลให้ในวันที่ 9 มภาพันธ์ 2548 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปรับปรุงระเบียบและเปลี่ยนชื่อคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็น "คณะเภสัชศาสตร์" เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Pharmaceutical Sciences"

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. Prof. RME Richards, O.B.E. 13 ก.พ. 2542 - 17 เม.ย. 2545
2. รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม 18 เม.ย. 2545 - 17 เม.ย. 2547
3. รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ 18 เม.ย. 2547 - 4 มิ.ย. 2551
4. ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 5 มิ.ย. 2551 - ปัจจุบัน
5. ผศ.ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

กลุ่มวิชา[แก้]

  1. เภสัชศาสตร์สังคม
  2. วิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์
  3. เภสัชกรรมคลินิกและวิจัย

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนใน 4 ระดับการศึกษา คือ ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหมด 5 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[1]
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]