มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Sisaket Rajabhat University
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.png
ชื่อย่อมรภ.ศก. / SSKRU
คติพจน์ความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาไทย
สถาปนา12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (18 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร
(รักษาราชการแทนฯ)
นายกสภาฯดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
ที่ตั้งเลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สีประจำสถาบัน████ สีขาว สีทอง
เพลงลำดวนงามตา
ขาว-ทอง ผ่องพรรณ
เว็บไซต์www.sskru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง [1]

ประวัติ[แก้]

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษเริ่มดำเนินการตั้งแต่ใน พ.ศ. 2537 ตามข้อเสนอของจังหวัดศรีสะเกษและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรจำนวนมาก ในแต่ละปีจึงมีนักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับเป็นจังหวัดทีมีศักยภาพสูงสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม โดยมีความพร้อมทั้งที่ดินและงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 นายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง "สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" ขึ้น และในปี พ.ศ. 2542 "โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" ได้เริ่มรับนักศึกษาเป็นปีแรก โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนในระยะแรกจาก สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ต่อมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" [2] ขึ้น และได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่9 มิถุนายน พ.ศ. 2547[3]

ตารางการแข่งขัน"พนมรุ้งเกมส์" กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครองแชมป์เจ้าเหรียญทอง

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ รูปตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นตรางา รูปไข่ ประกอบด้วยวงกงจักร กลางวงกงจักรมีอักขระเป็นตัว อุ หรือเลข ประดิษฐานอยู่ร่วมกับรูปพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้เศวตฉัตร ๗ ชั้น องค์ประกอบดังกล่าวรายล้อมด้วยรัศมี อันมีความหมายว่า "มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน" ตราพระราชลัญจกร อยู่ภายในวงล้อมของกรอบรูปทรงรี 2 วง พื้นที่ด้านบนของกรอบมีอักษรภาษาไทยข้อความว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษข้อความว่า "SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY" [4] ตราสัญลักษ์ดังกล่าวประกอบด้วยสี 5 สี แต่ละสีสื่อความหมายดังนี้
 • ██ สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อันแปลว่า นักปราชญ์แห่งพระราชา
 • ██ สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • ██ สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • ██ สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล
 • ██ สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สอดคล้องกับคำว่า ราชภัฏ ซึ่งมีความหมายว่า ปราชญ์ของพระราชา
 • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ ขาว - ทอง หมายถึง มหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น มีระเบียบและสมานสามัคคี สมกับเป็นสถานศึกษา แหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม
 • พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย คือ พระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ "ต้นลำดวนและดอกลำดวน"
บรรยากาศบริเวณประตูทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจำคณะ/วิทยาลัย[แก้]

ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร ตำแหน่งรักษาราชการอธิการแทนบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

หลักสูตรการศึกษา/คณะวิทยาลัยและสาขาวิชา[แก้]

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ครอบคลุมสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย และ 42 สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ [5][6]

 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 5. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
ปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ป.บัณฑิต
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (ลำดับที่ 53. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (จำนวน180 คน) คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62))
ประวัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต รุ่นที่ 15 )
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) (ลำดับที่ 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (จำนวน180 คน) คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 จำนวน 61 แห่ง 62 หลักสูตร (คณะกรรมกากรคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติให้รับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ))
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
2. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ)
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาศิลปะการและออกแบบ
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขานาฏศิลป์และการละคร(ปีการศึกษา2563)
4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี
5. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • สาขานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์


โครงสร้างการบริหารและหน่วยงานภายใน[แก้]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สำนัก/สถาบัน/กองงาน
  • สำนักงานอธิการบดี
  • กองกลาง
  • กองนโยบายและแผน
  • กองวิทยบริการ
  • กองวิเทศสัมพันธ์
  • งานอำนวยการ
  • งานบริการการศึกษา
  • งานพัฒนานักศึกษา
  • งานนโยบายและแผน
  • งานวิจัยและพัฒนา
  • งานศิลปวัฒนธรรม [7]
 • ฝ่าย
  • ธุรการและสารบัญ
  • บริหารงานบุคคล
  • การคลัง
  • พัสดุ
  • อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  • ประชุมและพิธีการ
  • ประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรและแผนการเรียน
  • มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
  • ส่งเสริมวิชาการ
  • วิทยบริการและสารสนเทศ
  • เทคโนโลยรสารสนเทศและเครือข่าย
  • หอพักนักศึกษา[7]
 • ศูนย์
  • ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา
  • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมศรีพฤทธาลัย และสัมมนาคาร)
  • ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
  • ศูนย์นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนา (CMID) [8]
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 91.0 MHz)[9]
 • คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • คณะครุศาสตร์
   • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
    • แผนกอนุบาลและปฐมวัย
    • แผนกประถมศึกษา
    • แผนกมัธยมศึกษา
  • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
  • (โครงการจัดตั้ง)คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2564
  • (โครงการจัดตั้ง)คณะสาธารณสุขศาสตตร์
  • (โครงการจัดตั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (โครงการจัดตั้ง) คณะเกษตรศาสตร์

[7]

 • สาขาวิชา/โปรแกรม
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติประยุกต์
  • ปฐมวัย
  • ประถมศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • พัฒนาชุมชน
  • การบัญชี
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การตลาด[7]
 • สาขาวิชา/โปรแกรม(ต่อ)
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาธารณสุขชุมชน
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ[7]

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ตำแหน่ง สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
1 บุญชง วีสมหมาย.jpg นายบุญชง วีสมหมาย นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547
2 นายจิโรจน์ โชติพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555
3 รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2555- พ.ศ. 2558
4 ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
รายนามอธิการบดี
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ตำแหน่ง สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ รักษาการแทน อธิการบดี สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ รักษาการแทน อธิการบดี สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 - 24 มกราคม พ.ศ. 2548
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 - 22 มกราคม พ.ศ. 2555
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).รายงานการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้ทาง http://www.ku.sskru.ac.th/songserm/book/report_s.pdf
 2. ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).ประวัติมหาวิทยาลัย. [ออนไลน์] เข้าถึงได้ทาง http://www.sskru.ac.th/2010/history/history.php
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553). สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/history/Symbol.php
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.graduate.sskru.ac.th/?name=page&file=page&op=curr
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).คณะและหน่วยงานภายใน.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).ศูนย์นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนา.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.cmid.sskru.ac.th/
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.radio.sskru.ac.th/radio/

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]