มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Sisaket Rajabhat University
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.png
ชื่อย่อ มรภ.ศก. / SSKRU
คติพจน์ ความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาไทย
สถาปนา 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
ประเภท มหาวิทยาลัยรัฐ
อธิการบดี ผศ.ดร.สหัสา พลนิล (รักษาราชการแทนฯ)
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
ที่ตั้ง เลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เว็บไซต์ www.sskru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง [1]

ประวัติ[แก้]

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษเริ่มดำเนินการตั้งแต่ใน พ.ศ. 2537 ตามข้อเสนอของจังหวัดศรีสะเกษและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรจำนวนมาก ในแต่ละปีจึงมีนักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับเป็นจังหวัดทีมีศักยภาพสูงสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม โดยมีความพร้อมทั้งที่ดินและงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 นายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง "สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" ขึ้น และในปี พ.ศ. 2542 "โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" ได้เริ่มรับนักศึกษาเป็นปีแรก โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนในระยะแรกจาก สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ต่อมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" [2] ขึ้น และได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่9 มิถุนายน พ.ศ. 2547[3]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ รูปตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นตรางา รูปไข่ ประกอบด้วยวงกงจักร กลางวงกงจักรมีอักขระเป็นตัว อุ หรือเลข ประดิษฐานอยู่ร่วมกับรูปพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้เศวตฉัตร ๗ ชั้น องค์ประกอบดังกล่าวรายล้อมด้วยรัศมี อันมีความหมายว่า "มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน" ตราพระราชลัญจกร อยู่ภายในวงล้อมของกรอบรูปทรงรี 2 วง พื้นที่ด้านบนของกรอบมีอักษรภาษาไทยข้อความว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษข้อความว่า "SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY" [4] ตราสัญลักษ์ดังกล่าวประกอบด้วยสี 5 สี แต่ละสีสื่อความหมายดังนี้
 • ██ สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อันแปลว่า นักปราชญ์แห่งพระราชา
 • ██ สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • ██ สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • ██ สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล
 • ██ สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สอดคล้องกับคำว่า ราชภัฏ ซึ่งมีความหมายว่า ปราชญ์ของพระราชา
 • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ ขาว - ทอง หมายถึง มหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น มีระเบียบและสมานสามัคคี สมกับเป็นสถานศึกษา แหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม
 • พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย คือ พระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ "ต้นลำดวนและดอกลำดวน"
บรรยากาศบริเวณประตูทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ครอบคลุมสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยสาขาวิชาในคณะและภาควิชาต่างๆ ดังนี้ [5] [6]


โครงสร้างการบริหารและหน่วยงานภายใน[แก้]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สำนัก/สถาบัน/กองงาน
  • สำนักงานอธิการบดี
  • กองกลาง
  • กองนโยบายและแผน
  • กองวิทยบริการ
  • กองวิเทศสัมพันธ์
  • งานอำนวยการ
  • งานบริการการศึกษา
  • งานพัฒนานักศึกษา
  • งานนโยบายและแผน
  • งานวิจัยและพัฒนา
  • งานศิลปวัฒนธรรม [7]
 • ฝ่าย
  • ธุรการและสารบัญ
  • บริหารงานบุคคล
  • การคลัง
  • พัสดุ
  • อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  • ประชุมและพิธีการ
  • ประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรและแผนการเรียน
  • มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
  • ส่งเสริมวิชาการ
  • วิทยบริการและสารสนเทศ
  • เทคโนโลยรสารสนเทศและเครือข่าย
  • หอพักนักศึกษา[8]
 • ศูนย์
  • ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา
  • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมศรีพฤทธาลัย และสัมมนาคาร)
  • ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
  • ศูนย์นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนา (CMID) [9]
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 91.0 MHz)[10]
 • คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • คณะครุศาสตร์
   • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
    • แผนกอนุบาลและปฐมวัย
    • แผนกประถมศึกษา
    • แผนกมัธยมศึกษา
  • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
  • (โครงการจัดตั้ง)คณะพยาบาลศาสตร์
  • (โครงการจัดตั้ง)คณะสาธารณสุขศาสตตร์
  • (โครงการจัดตั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (โครงการจัดตั้ง) คณะเกษตรศาสตร์

[11]

 • สาขาวิชา/โปรแกรม
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติประยุกต์
  • ปฐมวัย
  • ประถมศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • พัฒนาชุมชน
  • การบัญชี
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การตลาด[12]
 • สาขาวิชา/โปรแกรม(ต่อ)
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาธารณสุขชุมชน
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ[13]

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ตำแหน่ง สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
1 บุญชง วีสมหมาย.jpg นายบุญชง วีสมหมาย นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547
2 นายจิโรจน์ โชติพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

{| class="toccolours" width=100%

|- | colspan = "6" style="background: Black" align="center" |รายนามอธิการบดี |- ! style="background: Green; " align="center" |ลำดับ
(สมัย)
! style="background: Green; " align="center" |รูป ! style="background: Green; " align="center" |รายนาม ! style="background: Green; " align="center" |ตำแหน่ง ! style="background: Green; " align="center" |สถานะสถานศึกษา ! style="background: Green; " align="center" |วาระการดำรงตำแหน่ง |- | bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|1
(1)
||bgcolor="#E9E9E9" align="center"| ||rowspan=4 bgcolor="#E9E9E9" align="center"| ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"| รักษาการแทน อธิการบดี ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 |- | bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|1
(2)
||bgcolor="#E9E9E9" align="center"| || bgcolor="#E9E9E9" align="center"| อธิการบดี ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"| สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 |- | bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|1
(3)
||bgcolor="#E9E9E9" align="center"| ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"| รักษาการแทน อธิการบดี ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 - 24 มกราคม พ.ศ. 2548 |- | bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|1
(4)
||bgcolor="#E9E9E9" align="center"| || bgcolor="#E9E9E9" align="center"| อธิการบดี ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|24 มกราคม พ.ศ. 2548 - 22 มกราคม พ.ศ. 2555 |- | bgcolor = "#E9E9E9" align="center"|2 ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"| || bgcolor="#E9E9E9" align="center"| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|อธิการบดี||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ||bgcolor="#E9E9E9" align="center"|23 มกราคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน |- |}

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).รายงานการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้ทาง http://www.ku.sskru.ac.th/songserm/book/report_s.pdf
 2. ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).ประวัติมหาวิทยาลัย. [ออนไลน์] เข้าถึงได้ทาง http://www.sskru.ac.th/2010/history/history.php
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553). สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/history/Symbol.php
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.graduate.sskru.ac.th/?name=page&file=page&op=curr
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).คณะและหน่วยงานภายใน.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).คณะและหน่วยงานภายใน.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).ศูนย์นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนา.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.cmid.sskru.ac.th/
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.radio.sskru.ac.th/radio/
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).คณะและหน่วยงานภายใน.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).คณะและหน่วยงานภายใน.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).คณะและหน่วยงานภายใน.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]