มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Sisaket Rajabhat University
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.png
ชื่อย่อ มรภ.ศก. / SSKRU
คติพจน์ ความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาไทย
สถาปนา 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (17 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร
(รักษาราชการแทนฯ)
นายกสภาฯ ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
ที่ตั้ง เลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สีประจำสถาบัน ████ สีขาว สีทอง
เพลง ลำดวนงามตา
ขาว-ทอง ผ่องพรรณ
เว็บไซต์ www.sskru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง [1]

ประวัติ[แก้]

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษเริ่มดำเนินการตั้งแต่ใน พ.ศ. 2537 ตามข้อเสนอของจังหวัดศรีสะเกษและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรจำนวนมาก ในแต่ละปีจึงมีนักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับเป็นจังหวัดทีมีศักยภาพสูงสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม โดยมีความพร้อมทั้งที่ดินและงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 นายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง "สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" ขึ้น และในปี พ.ศ. 2542 "โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" ได้เริ่มรับนักศึกษาเป็นปีแรก โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนในระยะแรกจาก สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ต่อมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" [2] ขึ้น และได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่9 มิถุนายน พ.ศ. 2547[3]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ รูปตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นตรางา รูปไข่ ประกอบด้วยวงกงจักร กลางวงกงจักรมีอักขระเป็นตัว อุ หรือเลข ประดิษฐานอยู่ร่วมกับรูปพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้เศวตฉัตร ๗ ชั้น องค์ประกอบดังกล่าวรายล้อมด้วยรัศมี อันมีความหมายว่า "มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน" ตราพระราชลัญจกร อยู่ภายในวงล้อมของกรอบรูปทรงรี 2 วง พื้นที่ด้านบนของกรอบมีอักษรภาษาไทยข้อความว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษข้อความว่า "SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY" [4] ตราสัญลักษ์ดังกล่าวประกอบด้วยสี 5 สี แต่ละสีสื่อความหมายดังนี้
 • ██ สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อันแปลว่า นักปราชญ์แห่งพระราชา
 • ██ สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • ██ สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • ██ สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล
 • ██ สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สอดคล้องกับคำว่า ราชภัฏ ซึ่งมีความหมายว่า ปราชญ์ของพระราชา
 • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ ขาว - ทอง หมายถึง มหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น มีระเบียบและสมานสามัคคี สมกับเป็นสถานศึกษา แหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม
 • พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย คือ พระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ "ต้นลำดวนและดอกลำดวน"
บรรยากาศบริเวณประตูทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัย

ภาพอาคารสถานที่ ภานในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ[แก้]

หลักสูตรการศึกษา/คณะวิทยาลัยและสาขาวิชา[แก้]

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ครอบคลุมสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย และ 42 สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ [5][6]

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
2. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ)
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาศิลปะการและออกแบบ
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี
6. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • สาขานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์


โครงสร้างการบริหารและหน่วยงานภายใน[แก้]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สำนัก/สถาบัน/กองงาน
  • สำนักงานอธิการบดี
  • กองกลาง
  • กองนโยบายและแผน
  • กองวิทยบริการ
  • กองวิเทศสัมพันธ์
  • งานอำนวยการ
  • งานบริการการศึกษา
  • งานพัฒนานักศึกษา
  • งานนโยบายและแผน
  • งานวิจัยและพัฒนา
  • งานศิลปวัฒนธรรม [7]
 • ฝ่าย
  • ธุรการและสารบัญ
  • บริหารงานบุคคล
  • การคลัง
  • พัสดุ
  • อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  • ประชุมและพิธีการ
  • ประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรและแผนการเรียน
  • มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
  • ส่งเสริมวิชาการ
  • วิทยบริการและสารสนเทศ
  • เทคโนโลยรสารสนเทศและเครือข่าย
  • หอพักนักศึกษา[7]
 • ศูนย์
  • ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา
  • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมศรีพฤทธาลัย และสัมมนาคาร)
  • ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
  • ศูนย์นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนา (CMID) [8]
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 91.0 MHz)[9]
 • คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • คณะครุศาสตร์
   • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
    • แผนกอนุบาลและปฐมวัย
    • แผนกประถมศึกษา
    • แผนกมัธยมศึกษา
  • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
  • (โครงการจัดตั้ง)คณะพยาบาลศาสตร์
  • (โครงการจัดตั้ง)คณะสาธารณสุขศาสตตร์
  • (โครงการจัดตั้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (โครงการจัดตั้ง) คณะเกษตรศาสตร์

[7]

 • สาขาวิชา/โปรแกรม
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติประยุกต์
  • ปฐมวัย
  • ประถมศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • พัฒนาชุมชน
  • การบัญชี
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การตลาด[7]
 • สาขาวิชา/โปรแกรม(ต่อ)
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาธารณสุขชุมชน
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ[7]

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ตำแหน่ง สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
1 บุญชง วีสมหมาย.jpg นายบุญชง วีสมหมาย นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547
2 นายจิโรจน์ โชติพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555
3 รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2555- พ.ศ. 2558
4 ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน


|}

รายนามอธิการบดี
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ตำแหน่ง สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
1 60px ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ รักษาการแทน อธิการบดี สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
1
(2)
อธิการบดี สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
1
(3)
รักษาการแทน อธิการบดี สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 - 24 มกราคม พ.ศ. 2548
1
(4)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 - 22 มกราคม พ.ศ. 2555
2 60px ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).รายงานการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้ทาง http://www.ku.sskru.ac.th/songserm/book/report_s.pdf
 2. ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).ประวัติมหาวิทยาลัย. [ออนไลน์] เข้าถึงได้ทาง http://www.sskru.ac.th/2010/history/history.php
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553). สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/history/Symbol.php
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.graduate.sskru.ac.th/?name=page&file=page&op=curr
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2553).คณะและหน่วยงานภายใน.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.sskru.ac.th/2010/kana/index.php
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).ศูนย์นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนา.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.cmid.sskru.ac.th/
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(2552).สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.radio.sskru.ac.th/radio/

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]