มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พิกัดภูมิศาสตร์: 7°48′30.0″N 99°56′49.9″E / 7.808333°N 99.947194°E / 7.808333; 99.947194

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
Thaksin University Phatthalung Campus
TSU.jpg
ชื่อย่อมทษ. / TSU
คติพจน์ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา
สถาปนา1 ตุลาคม 2539
สถาปนา "มหาวิทยาลัยทักษิณ"
17 ธันวาคม 2548
สถาปนา "วิทยาเขตพัทลุง"
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล
ที่ตั้งวิทยาเขตพัทลุง

222 หมู่ 2 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เว็บไซต์www.pt.tsu.ac.th

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นวิทยาเขตแห่งที่สองของมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายหลังจากการจัดตั้งวิทยาเขตสงขลา มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการเกษตร โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการการเรียนการสอน ณ บริเวณตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม และพื้นที่ของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ บริเวณตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประวัติ[แก้]

ภายหลังจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยเริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาตรีอื่นๆ เพิ่มจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จากนั้น พ.ศ. 2532-2533 มหาวิทยาลัยได้วางแผนขยายงานไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุงเนื่องจากพื้นที่เดิมที่ตำบลเขารูปช้าง มีพื้นที่ไม่เพียงพอรองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการเติบโตในอนาคต โดยเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงต่อทบวงมหาวิทยาลัยและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยขยายงานมายังจังหวัดพัทลุง และได้รับการอนุมัติให้บรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 3535 – 2539)

เมื่อปี พ.ศ. 2532 นายเจริญ ภักดีวานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดพัทลุง โดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน “ทุ่งสระสาธารณประโยชน์” และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2534 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ที่ดิน “ทุ่งสระสาธารณประโยชน์” บางส่วนบริเวณทะเลน้อย เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ แต่เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ชะลอการก่อสร้าง เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 พฤษภาคม 2537 จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ชะลอการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลพนางตุง เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายในการเร่งขยายงานไปยังพื้นที่ป่าพะยอม โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 จังหวัดพัทลุงได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบว่าไม่ขัดข้องในการใช้พื้นที่ใหม่ คือ ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” ตำบลบ้านพร้าว กิ่งอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ ประกอบกับเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างได้

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบความคิดในการจัดทำแผนวิชาการดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2540 และเห็นชอบโครงการจัดตั้งหน่วยงานและโครงการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ เพื่อขอปรับเข้าบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2540

แต่จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 ทำให้แผนงานโครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีถูกชะลอไว้ และได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงโครงการโดยแบ่งเป็นระยะเพื่อลดการผูกพันงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงรวบรวมสาระสำคัญในเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 และโครงการที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว จัดทำเป็นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 1 พ.ศ. 2543 – 2547 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับอนุมัติ ซึ่งจากนั้นเป็นต้นมาการพัฒนามหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็ได้ดำเนินการไปตามโครงการดังกล่าว

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ได้เริ่มการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบของ 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาสถิติ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ) และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนการบริหารอีกหลายหน่วยงาน นับเป็นการขยายงานที่มุ่งหวังความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมกับภูมิภาค เสริมสร้างแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความเข้าใจวัฒนธรรมรากเหง้า และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2548 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ มีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณแบบ 2 วิทยาเขต และตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2548 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้พื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม และพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน เป็นวิทยาเขตพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในภาคใต้ที่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า โดยมีวิทยาเขตพัทลุงเป็นพื้นที่บริการหลักและมีหน่วยงานบริหารกลางของมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดการเรียนการสอนและวิจัยพื้นฐาน เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชนและสถาบันการศึกษา มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ และผลผลิตในพื้นที่โดยรอบ สร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน และสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และเรียนรู้วิถีชีวิตกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

  • วิทยาเขตพัทลุง มีพื้นที่ปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ
    • พื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 3,500 ไร่ ปัจจุบันใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
    • พื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 1,450 ไร่ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

คณะ[แก้]

โรงเรียน[แก้]

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]