คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
ที่ตั้ง
วิทยาเขตสงขลา 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
เว็บไซต์sci.tsu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มต้นจากการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่จังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2511 และได้มีพัฒนาการโดยลำดับ

ประวัติ[แก้]

 • ปี 2511 วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา ถือกำเนิดขึ้นจากการพัฒนาและการขยายงานสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
 • ปี 2512 ในระยะเริ่มต้นวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี วิชาเอกเคมี โดยคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดีจากวิทยาลัยครู ทั่วประเทศ
 • ปี 2516 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกชีววิทยา
 • ปี 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา ยกวิทยฐานะเป็น มหาวิทยาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา และเริ่มเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี
 • ปี 2520 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ได้ขยายงานและจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาชีววิทยา
 • ปี 2532 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาสถิติ
 • ปี 2535 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • ปี 2536 มหาวิทยาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒภาคใต้ คณะวิทยาศาสตรเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา
 • ปี 2538 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทครั้งแรก คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • ปี 2539 มหาวิทยาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒภาคใต้ ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปี 2543 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • ปี 2544 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ปี 2546 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ปี 2547 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • ปี 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • ปี 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปี 2550 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • ปี 2558 เมื่อวันที่ 2-8 มิถุนายน เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน "กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24" ชื่อ "ทานตะวันเกมส์"

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

 • ปรัชญา : " ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อธรรมชาติและสังคม "
 • คำขวัญ : " จิ๋วแต่แจ๋ว "
 • สีประจำคณะ ได้แก่ เหลืองทอง
 • ดอกไม้ประจำคณะ ได้แก่ " ดอกทานตะวัน "

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรปริญญาตรี
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปริญญาโท
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(พิเศษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการพลังงาน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา

ที่ตั้ง[แก้]

 • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]