มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
The Far Eastern University
Logo-feu.png
ชื่อย่อม.ฟ.อ. / FEU
คติพจน์เลิศคุณธรรม ล้ำปัญญา สร้างคุณค่า คนสมบูรณ์
สถาปนา27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 (22 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
ที่ตั้ง120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
สีประจำสถาบัน████ สีกรมท่า สีเหลือง
เว็บไซต์http://www.feu.ac.th

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (อังกฤษ: The Far Eastern University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542[1] และได้สถาปนาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 [2] ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549[3]

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถแข่งขันทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งให้การศึกษาที่ก้าวทันต่อความก้าวหน้าเชิงธุรกิจ กอปรด้วยความรู้ทางการบริหารจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงมีปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับชนในสหัสวรรษใหม่ที่เตรียมบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมในการดำรงชีวิต การทำงาน มีจิตสำนึกแห่งความเป็นผู้ประกอบการ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น "มหาวิทยาลัยเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ (GATEWAY TO ENTREPRENEURSHIP)" คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วยการฝึกทำธุรกิจจริงที่ผนวกความเชี่ยวชาญทุกสาขาของธุรกิจพร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นนักบริหารอนาคตไกล ที่เหนือกว่า นอกจากความรู้ด้านการบริหารธุรกิจต่างๆ ยังสอนเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ หามุมมองใหม่ๆทางธุรกิจ รวมทั้งการปลูกฝังมุมมองการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมให้ฝึกฝนทำธุรกิจจริง ให้นักศึกษามีพื้นฐานพร้อมประสบการณ์นอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วยการฝึกทำธุรกิจจริงที่ผนวกความเชี่ยวชาญทุกสาขาของธุรกิจพร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นนักบริหารอนาคตไกล ที่เหนือกว่า นอกจากความรู้ด้านการบริหารธุรกิจต่างๆ ยังสอนเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ หามุมมองใหม่ๆทางธุรกิจ รวมทั้งการปลูกฝังมุมมองการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมให้ฝึกฝนทำธุรกิจจริง ให้นักศึกษามีพื้นฐานพร้อมประสบการณ์

สถานที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 อาคารหอประชุมขนาดความจุมากกว่า 700 ที่นั่ง / ห้อง Auditorium ความจุ 300 ที่นั่ง สำนักวิทยบริการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สนามกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์อาหารและลานจอดรถ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์การค้าและสถานที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และห้างสรรพสินค้าเทสโก โลตัส เชียงใหม่หางดง แอร์พอร์ทบิสสิเนสพาร์ค ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ กองบิน 41 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้เปิดวิทยาเขตแห่งใหม่อีก 1 แห่ง คือ U-FAR Campus เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษา เปิดคณะสาขาวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จึงได้เกิดแผนโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ส่วนขยายบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บนถนนวงแหวนขึ้น โดยเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะมีอาคารเรียนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สนามกีฬา หอพักนักศึกษา ฯลฯ ซึ่งการก่อสร้างจะดำเนินการเป็น 4 ระยะ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 15 ปี จึงจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ รวมงบประมาณ 1,000 ล้านบาท

คณะ[แก้]

บัณฑิตศึกษา -สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์


คณะบริหารธุรกิจ - สาขาการบัญชี - สาขาการตลาด - สาขาการประกอบการ - สาขาการท่องเที่ยว - สาขาการจัดการ - สาขาโลจิสติกส์อุตสาหกรรม https://www.feu.ac.th/business


คณะศิลปศาสตร์ - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ https://www.feu.ac.th/liberal-arts


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล) https://www.feu.ac.th/science


คณะบริหารรัฐกิจ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ https://www.feu.ac.th/public-administration


คณะนิเทศศาสตร์ - สาขาวิชาสื่อสารการตลาด https://www.feu.ac.th/communication-arts


คณะศึกษาศาสตร์ - สาขาวิชาการประถมศึกษา - สาขาวิชาชีพครู - สาขาวิชาบริหารการศึกษา(ปริญญาโท) หน้าสมัครเรียนสาขาบริหารการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

  1. สถาบันอุดมศึกษา Archived 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ สกอ.
  2. "ประวัติมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-09-15. สืบค้นเมื่อ 2010-06-19.
  3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)