คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่ออังกฤษ Faculty of Physical Therapy
Srinakharinwirot university
ที่อยู่ 63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2534
ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร. รัมภา บุญสินสุข
สีประจำคณะ สีชมพู
สถานปฏิบัติการ คลินิกกายภาพบำบัด
เว็บไซต์ healthsci.swu.ac.th

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่องครักษ์ จังหวัดนครนายก ปัจจุบัน เปิดสอนในสาขากายภาพบำบัด และ การส่งเสริมสุขภาพ

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสนอโครงการจัดตั้ง "คณะกายภาพบำบัด" ต่อทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยให้เป็นคณะหนึ่งในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยในระยะแรก ให้ผลิตบัณฑิตในหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการรับนิสิตสาขากายภาพบำบัด มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 จนถึง ปัจจุบัน

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2543 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีมติเห็นชอบจัดตั้ง "คณะสหเวชศาสตร์" ขึ้น โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก คณะกายภาพบำบัด เป็นคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาอื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาชน

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน คณะฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก รวม 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
  4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด


สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ( Health Promotion )[แก้]

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดหลักสูตร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้เพื่อรองรับหลักการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีอนามัย สถาบัน/ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของงานสาธารณสุขเนื่องจากเป็นกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน ในการควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพและพัฒนาสุขภาพของตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป ในส่วนของการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อได้ในทุกหลักสูตรที่เปิดรับบัณฑิตจากสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทั้งในและนอกประเทศ

ปรัชญาของหลักสูตร " มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างเจตคติที่ดี ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของประชาชน"


คลินิกกายภาพบำบัด[แก้]

นอกจากนี้ ทางคณะยังได้เปิดคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นิสิต และบุคลากรทั่วไป โดยเปิดบริการ 2 แห่ง คือ

  • คลินิกกายภาพบำบัด มศว องครักษ์ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ โทร 0-2664-1000 ต่อ 2252-4
  • คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ณ ชั้น 6 โทร 02-261-5759, 085-685-6276 (เปิดให้บริการ จ - ศ เวลา 08.30 - 16.30 น. ปิดรับผู้ป่วยเวลา 16.00 น.)
  • http://healthsci.swu.ac.th

การบริการวิชาการ[แก้]

คณะสหเวชศาสตร์ มศว ให้บริการทางวิชาการโดยผ่านโครงการศูนย์กายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหว และโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งในระดับนักวิชาการ นักกายภาพบำบัด นักส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัครสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]