วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
ประเภทเอกชน
ที่อยู่

วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2530 ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว โดยการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2540

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร ก่อตั้งในจังหวัดสกลนครในปี 2530 โดยที่ต่อมาในปี 2537 จัดตั้งวิทยาเขตเพิ่มขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อแรกก่อตั้ง ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานเพียง 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืชผล และสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ ต่อมาได้เปิดสอนสาขาวิชาที่มีความต้องการในตลาด เช่นนิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งการเปิดสอนระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และศิลปศาสตร์ แต่ทั้งหมดนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยมิได้รับรอง นอกจากนี้ยังมีการพิสูจน์ได้ว่าวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร มีการซื้อขายประกาศณียบัตรวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สอบสวนและสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2540[1]

หลักสูตร[แก้]

สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 คณะ 5 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 • สาขาการจัดการประมง
 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาบัญชี

และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่

 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขานโยบายและการวางแผนทางสังคม
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต
 • สาขาส่งเสริมการเกษตร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]