ข้ามไปเนื้อหา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Medicine University of Phayao
สถาปนา1 ธันวาคม พ.ศ. 2551
คณบดีศ.นพ.สุกิจ พันธ์พิมานมาศ
ที่อยู่
19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สี  สีเขียว
มาสคอต
พญานาคพันคบเพลิง
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์www.medicine.up.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (School of Medicine, University of Phayao) เป็นคณะแพทยศาสตร์ในจังหวัดพะเยา ที่จัดตั้งขึ้นในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 19 ของประเทศไทย เป็นคณะแพทยศาสตร์ลำดับที่ 3 ในเขตภาคเหนือ ถัดจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรฯ ผ่านการรับรองจากแพทยสภาแล้ว

ประวัติ[แก้]

เมื่อ พ.ศ. 2550 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และน่าน ปีนั้นมีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 3 สาขาวิชา คือ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และสาธารณสุขศาสตร์

ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขต เตรียมพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ได้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พร้อมจัดตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ แยกตัวออกจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตอันได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลังจากนั้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้แยกตัวออกจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และเริ่มจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน และแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเริ่มจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในปีการศึกษา 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เดิมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรการแพทย์แผนจีนร่วมด้วย ต่อมาตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 มีมติมอบให้คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการจัดทำโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ โดยให้แยกหลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ออกจากหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และการดำเนินงานของหลักสูตรกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงขออนุมัติแยกสำนักงานสาธารณสุขศาสตร์ ออกจากคณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

สาขาวิชา[แก้]

 1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 2. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

สถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

โรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) มีทั้งสิ้น 3 โรงพยาบาลที่ร่วมผลิตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงสาธารณสุข

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 5 กันยายน พ.ศ. 2554 (รักษาการแทน)[1]
2
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี 5 กันยายน พ.ศ. 2554 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน)[1]
3
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[2]
27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 3)[2]
24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 4)[3]
22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน ครั้งที่ 5)[4]
20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รักษาการแทน ครั้งที่ 6)[5]
4
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 [6] [7]
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (รักษาการแทน) [8]
29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[9]
6
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - 18 เมษายน พ.ศ. 2564 (รักษาการแทน)
19 เมษายน พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1418/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี), วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554
 2. 2.0 2.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 137/2559 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 970/2559 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 4. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3095/2559 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1396/2560 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ 2561
 7. สำนักงานสภาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง พ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ 2563
 8. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2020-03-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563
 9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3754/2563 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563