คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
แพทศาสตร์
ชื่ออังกฤษ School of Medicine
University of Phayao
ที่อยู่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
คณบดี ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร
สีประจำคณะ สีเขียว
สัญลักษณ์ พญานาคพันคบเพลิง
สถานปฏิบัติการ

โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์ www.medicine.up.ac.th
    

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (School of Medicine : University of Phayao) เป็นคณะแพทยศาสตร์ในจังหวัดพะเยา ที่จัดตั้งขึ้นในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 20 ของประเทศไทย และลำดับที่ 3 ในเขตภาคเหนือ และผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภาแล้ว

ประวัติ[แก้]

เมื่อ พ.ศ. 2550 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และน่าน ปีนั้นมีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 3 สาขาวิชา คือ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และสาธารณสุขศาสตร์

ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขต เตรียมพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ได้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พร้อมจัดตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ แยกตัวออกจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตอันได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลังจากนั้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้แยกตัวออกจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และเริ่มจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน และแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเริ่มจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในปีการศึกษา 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แพทยสภาได้มีมติเห็นชอบการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2553 โดยเปิดรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 จำนวน 15 คน การเรียนในชั้นคลินิกที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ดร. นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร 2551 - 2554
2 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี (รักษาการแทน) 2554 - 2557
3 ดร. นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร (รักษาการแทน) 2557 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พท.บ.)

 • ภาควิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • ภาควิชาเวชกิจฉุกเฉิน
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)


โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • ภาควิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 • ภาควิชาการส่งเสริมสุขภาพ คู่ขนาน เศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน)
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน) คู่ขนาน นิติศาสตร์
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) คู่ขนาน นิติศาสตร์
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน) คู่ขนาน เศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) คู่ขนาน เศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่ขนาน เศรษฐศาสตร์

สถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

โรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) มีทั้งสิ้น 2 โรงพยาบาลที่ร่วมผลิตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงสาธารณสุข


ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]