คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
Medicineup.png
ชื่ออังกฤษ School of Medicine
University of Phayao
ที่อยู่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
คณบดี ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร
สีประจำคณะ สีเขียว
สัญลักษณ์ พญานาคพันคบเพลิง
สถานปฏิบัติการ

โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์ www.medicine.up.ac.th
    

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะแพทยศาสตร์ในจังหวัดพะเยา ที่จัดตั้งขึ้นในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 20 ของประเทศไทย และลำดับที่ 3 ในเขตภาคเหนือ และผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภาแล้ว

ประวัติ[แก้]

เมื่อ พ.ศ. 2550 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และน่าน ปีนั้นมีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 3 สาขาวิชา คือ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และสาธารณสุขศาสตร์

ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขต เตรียมพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ได้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พร้อมจัดตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ แยกตัวออกจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตอันได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลังจากนั้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้แยกตัวออกจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และเริ่มจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน และแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเริ่มจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในปีการศึกษา 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แพทยสภาได้มีมติเห็นชอบการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2553 โดยเปิดรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 จำนวน 15 คน การเรียนในชั้นคลินิกที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ดร. นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร 2551 - 2554
2 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี (รักษาการแทน) 2554 - 2557
3 ดร. นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร 2557 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พท.บ.)

 • ภาควิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • ภาควิชาเวชกิจฉุกเฉิน

โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • ภาควิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 • ภาควิชาการส่งเสริมสุขภาพ คู่ขนาน เศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน)
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน) คู่ขนาน นิติศาสตร์
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) คู่ขนาน นิติศาสตร์
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน) คู่ขนาน เศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) คู่ขนาน เศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่ขนาน เศรษฐศาสตร์

สถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

โรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) มีทั้งสิ้น 2 โรงพยาบาลที่ร่วมผลิตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงสาธารณสุข


ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]