รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แบ่งตามประเภทสถานศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ[แก้]

มหาวิทยาลัยของรัฐ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / สถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
กลุ่มมหาวิทยาลัย
1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส./KSU 2482[1] 2558 กาฬสินธุ์ [2]
2 มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ./NPU 2548 2548 นครพนม [3]
3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร./PNU 2546[2] 2548 นราธิวาส [4]
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร มน./NU 2510[3] 2533 พิษณุโลก [5]
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส./MSU 2511 [4] 2537 มหาสารคาม [6]
6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร./RU 2514 2514 กรุงเทพมหานคร [7]
7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ./STOU 2521 2521 นนทบุรี [8]
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.อบ./UBU 2530 [5] 2533 อุบลราชธานี [9]
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มร.กจ./KRU 2516[6] 2547 กาญจนบุรี [10]
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ./KPRU 2516[7] 2547 กำแพงเพชร [11]
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ./CRU 2483[8] 2547 กรุงเทพมหานคร [12]
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย./CPRU 2544[9] 2547 ชัยภูมิ [13]
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ชร./CRRU 2516[10] 2547 เชียงราย [14]
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม./CMRU 2467[11] 2547 เชียงใหม่ [15]
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท./TRU 2463[12] 2547 ลพบุรี [16]
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ./DRU 2491[13] 2547 กรุงเทพมหานคร [17]
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน./NPRU 2479[14] 2547 นครปฐม [18]
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม./NRRU 2466[15] 2547 นครราชสีมา [19]
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มร.นศ./NSTRU 2500[16] 2547 นครศรีธรรมราช [20]
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มร.นว./NSRU 2465[17] 2547 นครสวรรค์ [21]
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส./BSRU 2439[18] 2547 กรุงเทพมหานคร [22]
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร. 2514[19] 2547 บุรีรัมย์ [23]
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พระนคร/PNRU 2435[20] 2547 กรุงเทพมหานคร [24]
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มร.อย./ARU 2448[21] 2547 พระนครศรีอยุธยา [25]
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มร.พส./PSRU 2464[22] 2547 พิษณุโลก [26]
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ./PBRU 2469[23] 2547 เพชรบุรี [27]
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มร.พช./PCRU 2516[24] 2547 เพชรบูรณ์ [28]
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ./PKRU 2514[25] 2547 ภูเก็ต [29]
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม./RMU 2468[26] 2547 มหาสารคาม [30]
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย. 2477[27] 2547 ยะลา [31]
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มรภ.รอ. 2544[28] 2547 ร้อยเอ็ด [32]
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร. 2483[29] 2547 ฉะเชิงเทรา [33]
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มร.รพ. 2515[30] 2547 จันทบุรี [34]
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มร.ลป. 2514[31] 2547 ลำปาง [35]
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล. 2516[32] 2547 เลย [36]
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มรว./VRU 2475[33] 2547 ปทุมธานี [37]
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก. 2540[34] 2547 ศรีสะเกษ [38]
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มร.สน./SNRU 2507 2547 สกลนคร [39]
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข. 2464[35] 2547 สงขลา [40]
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มร.สส./SSRU 2480[36] 2547 กรุงเทพมหานคร [41]
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส./SRU 2516[37] 2547 สุราษฎร์ธานี [42]
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มรภ.สร./SRRU 2516[38] 2547 สุรินทร์ [43]
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มร.มจ. 2497[39] 2547 ราชบุรี [44]
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด. 2466[40] 2547 อุดรธานี [45]
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ. 2479[41] 2547 อุตรดิตถ์ [46]
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ. 2485[42] 2547 อุบลราชธานี [47]
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มทร.ก./UTK 2495[43] 2548 กรุงเทพมหานคร [48]
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มทร.ตอ./RMUTTO 2501[44] 2548 ชลบุรี [49]
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทร.ธ./RMUTT 2518[45] 2548 ปทุมธานี [50]
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มทร.พ./RMUTP 2445[46] 2548 กรุงเทพมหานคร [51]
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.ร./RMUTR 2456[47] 2548 กรุงเทพมหานคร [52]
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล./RMUTL 2500[48] 2548 เชียงใหม่ [53]
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศ./RMUTSV 2497[49] 2548 สงขลา [54]
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มทร.ส./RUS 2476[50] 2548 พระนครศรีอยุธยา [55]
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มทร.อ./RMUTI 2499[51] 2548 นครราชสีมา [56]

สถาบันของรัฐ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
กลุ่มสถาบันของรัฐ
1 สถาบันการบินพลเรือน สบพ. 2504 2504 กรุงเทพมหานคร [57]
2 สถาบันการพลศึกษา สพล. 2479 2538 กรุงเทพมหานคร [58]
3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สปท./PIT. 2479 2541 กรุงเทพมหานคร [59]
4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ./นิด้า(NIDA) 2509 2509 กรุงเทพมหานคร [60]
5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2541 2541 กรุงเทพมหานคร [61]
6 สถาบันพระบรมราชชนก สบช. 2536 2536 นนทบุรี [62]

วิทยาลัยของรัฐ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2506 2506 กรุงเทพมหานคร [63]
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2511 2511 กรุงเทพมหานคร [64]
3 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2512 2512 กรุงเทพมหานคร [65]
4 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2501 2501 กรุงเทพมหานคร [66]
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วพม. 2518 2518 กรุงเทพมหานคร [67]
6 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี MMTC 2515 2515 สมุทรปราการ [68]

โรงเรียนนายทหารและนายตำรวจสัญญาบัตร (รัฐ)[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รร.นรต. 2444 2444 นครปฐม [69]
2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รร.จปร. 2430 2430 นครนายก [70]
3 โรงเรียนนายเรือ รร.นร. 2440 2440 สมุทรปราการ [71]
4 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รร.นนก. 2495 2496 กรุงเทพมหานคร [72]

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับหน่วยงานต่าง ๆ[แก้]

มหาวิทยาลัยในกำกับ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
กลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ/CU 2442 [52] 2460[53] กรุงเทพมหานคร [73]
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก./KU 2460 [54] 2486 กรุงเทพมหานคร [74]
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข./KKU 2505 [55] 2509 ขอนแก่น [75]
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช./CMU 2503 2507[56] เชียงใหม่ [76]
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ./TSU 2511 2539[57] สงขลา [77]
6 มหาวิทยาลัยบูรพา มบ./BUU 2498 2533[58] ชลบุรี [78]
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ./KMUTT 2503 2541[59] กรุงเทพมหานคร [79]
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ./KMUTNB 2502 2550[60] กรุงเทพมหานคร [80]
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส./SUT 2533 2533[61] นครราชสีมา [81]
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ./TU 2440 2477 กรุงเทพมหานคร [82]
11 มหาวิทยาลัยพะเยา มพ./UP 2538 2553[62] พะเยา [83]
12 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.จ.ร./MCU 2439 2540[63] กรุงเทพมหานคร,พระนครศรีอยุธยา [84]
13 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร./MBU 2436 2540[64] กรุงเทพมหานคร [85]
14 มหาวิทยาลัยมหิดล —/MU 2432 2486[65] นครปฐม [86]
15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มมจ./MJU 2477 [66] 2539 เชียงใหม่ [87]
16 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล./MFU 2541 2541[67] เชียงราย [88]
17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล./WU 2535 2535[68] นครศรีธรรมราช [89]
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มศว/SWU 2492 [69] 2517 กรุงเทพมหานคร [90]
19 มหาวิทยาลัยศิลปากร
มศก./SU 2476 [70] 2486 กรุงเทพมหานคร [91]
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ./PSU 2510 2511 สงขลา [92]
21 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มสด./SDU 2477[71] 2558 กรุงเทพมหานคร [93]
กลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร
1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมร./NMU 2497[72] 2553[73] กรุงเทพมหานคร [94]

สถาบันในกำกับ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
กลุ่มสถาบันในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
1 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2555 2555 กรุงเทพมหานคร [95]
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล./KMITL 2503 2528[74] กรุงเทพมหานคร [96]
3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2457 2560 กรุงเทพมหานคร [97]
กลุ่มสถาบันในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ สอก๑./CVEI1 2556 2556 ปทุมธานี [98]
2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ สอก๒./IVECR2 2556 2556 ลพบุรี [99]
3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สอก๓./IVEC3 2556 2556 นครนายก [100]
4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ สอก๔./IVEC4 2556 2556 นครปฐม [101]
5 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ สอก๕./VEI5 2556 2556 สมุทรสงคราม [102]
6 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ สอต๑./VEIS1 2556 2556 นครศรีธรรมราช [103]
7 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ สอต๒./VEIS2 2556 2556 ภูเก็ต [104]
8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ สอต๓./VEIS3 2556 2556 สงขลา [105]
9 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สออ./EIVT ระยอง [106]
10 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สอฉ๑./IVENE1 2556 2556 หนองคาย [107]
11 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ สอฉ๒./IVENE2 2556 2556 สกลนคร [108]
12 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ สอฉ๓./IVENE3 2556 2556 มหาสารคาม [109]
13 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ สอฉ๔./IVENE4 2556 2556 อุบลราชธานี [110]
14 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ สอฉ๕./IVENE5 2556 2556 นครราชสีมา [111]
15 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ สอน๑./IVEN1 2556 2556 เชียงใหม่ [112]
16 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ สอน๒./IVENR2 2556 2556 พะเยา [113]
17 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ สอน๓./IVEN3 2556 2556 พิษณุโลก [114]
18 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สอน๔./IVENR4 2556 2556 นครสวรรค์ [115]
19 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สอกท./IVEB 2556 2556 กรุงเทพมหานคร [116]
20 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สอกน./NVIA 2557 2557 ตาก [117]
21 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอกฉ./NEVIA 2557 2557 ร้อยเอ็ด [118]
22 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สอกก./IVACRER 2557 2557 พระนครศรีอยุธยา [119]
23 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สอกต./SVIA 2557 2557 นครศรีธรรมราช [120]

วิทยาลัยในกำกับ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
วิทยาลัยในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี
1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRAS 2559 [75] 2559 กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยในสังกัดของสถาบันพระบรมราชชนก
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2489 2537 กรุงเทพมหานคร
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น BCNKK 2505 2537 ขอนแก่น [121]
3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 2537 ราชบุรี
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 2537 นนทบุรี
5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 2537 ชลบุรี
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 2537 ชัยนาท
7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2537 เชียงใหม่
8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 2537 ตรัง
9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 2537 นครราชสีมา
10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 2537 ลำปาง
11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 2537 นครศรีธรรมราช
12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ BCNNV 2455 2537 กรุงเทพมหานคร
13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 2537 สระบุรี
14 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2537 พะเยา
15 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 2537 แพร่
16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 2537 พิษณุโลก
17 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 2537 ยะลา
18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2537 ราชบุรี
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2537 สงขลา
20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 2537 อุบลราชธานี
21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 2537 สระบุรี
22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 2537 นครสวรรค์
23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 2537 สุพรรณบุรี
24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 2537 สุราษฎร์ธานี
25 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 2537 สุรินทร์
26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี BCNUD 2518 2537 อุดรธานี
27 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 2537 อุตรดิตถ์
28 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 2537 เพชรบุรี
29 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2537 จันทบุรี
30 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วศม./SMCN 2526 2537 มหาสารคาม
31 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น SCPHKK 2506 2537 ขอนแก่น [122]
32 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี SCPHC 2494 2537 ชลบุรี
33 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 2537 ตรัง
34 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 2537 พิษณุโลก
35 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 2537 ยะลา
36 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 2537 สุพรรณบุรี
37 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2537 อุบลราชธานี
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก KMPHT 2537 นนทบุรี [123]

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน[แก้]

มหาวิทยาลัยเอกชน[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกท./BU 2505[76] 2527[77] กรุงเทพมหานคร [124]
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มกธ. 2545[78] 2552[79] กรุงเทพมหานคร [125]
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มกส/BSU 2549 2557 กรุงเทพมหานคร [126]
4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มจทอ. 2542[80] 2552[81] อุบลราชธานี [127]
5 มหาวิทยาลัยเกริก มกร. 2513[82] 2538[83] กรุงเทพมหานคร [128]
6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มกบ./KBU 2530[84] 2536[85] กรุงเทพมหานคร [129]
7 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ม.ค.ต. 2527[86] 2544[87] นครปฐม [130]
8 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มฉก./CKU 2547 2557 ศรีสะเกษ [131]
9 มหาวิทยาลัยตาปี มตป. 2542 2555[88] สุราษฎร์ธานี [132]
10 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มจพ. 2541[89] 2541[89] นครสวรรค์ [133]
11 มหาวิทยาลัยชินวัตร มชว. 2542[90] 2542[90] ปทุมธานี [134]
12 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มซจ. 2532[91] 2539[92] กรุงเทพมหานคร [135]
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มทม./MUT 2533[93] 2537[93] กรุงเทพมหานคร [136]
14 มหาวิทยาลัยธนบุรี มธร./TRU 2541[94] 2550[95] กรุงเทพมหานคร [137]
15 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ./DPU 2511[96] 2527[77] กรุงเทพมหานคร [138]
16 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มนท. 2543[97] 2553[98] กรุงเทพมหานคร [139]
17 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มนช. 2542[99] 2547[100] เชียงใหม่ [140]
18 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มนชส. 2538[101] 2546[102] เพชรบุรี [141]
19 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ม.น.อ. 2529[103] 2552[104] สระบุรี [142]
20 มหาวิทยาลัยเนชั่น NTU 2531 2549 ลำปาง [143]
21 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ม.ป.ท. 2542[105] 2548[106] ปทุมธานี [144]
22 มหาวิทยาลัยพายัพ มพย. 2517[107] 2527[108] เชียงใหม่ [145]
23 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มพล. 2545[109] 2554[110] พิษณุโลก [146]
24 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ม.ฟ.อ. 2542[111] 2549[112] เชียงใหม่ [147]
25 มหาวิทยาลัยภาคกลาง ม.ภก. 2529[113] 2545[114] นครสวรรค์ [148]
26 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มภน./NEU 2531[115] 2542[116] ขอนแก่น [149]
27 มหาวิทยาลัยรังสิต RSU 2528[117] 2533[118] ปทุมธานี [150]
28 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มรบ./RBAC 2540[119] 2546[120] กรุงเทพมหานคร [151]
29 มหาวิทยาลัยราชธานี มรธ. 2536[121] 2546[122] อุบลราชธานี [152]
30 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ RPU 2549 2557 นนทบุรี
31 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มว. 2527[123] 2537 นครราชสีมา [153]
32 มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย) ม.ว.ท. 2540[124] 2540[124] เพชรบุรี [154]
33 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มท. 2540[124] 2540[124] ปทุมธานี [155]
34 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มศป./SPU 2513[125] 2530[125] กรุงเทพมหานคร [156]
35 มหาวิทยาลัยสยาม มส. 2516[126] 2529[127] กรุงเทพมหานคร [157]
36 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกค./UTCC 2483[128] 2527[77] กรุงเทพมหานคร [158]
37 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.ฉ.ก. 2524[129] 2535[130] สมุทรปราการ [159]
38 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ม.ญ. 2540[131] 2546[132] สงขลา [160]
39 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอช./ABAC/AU 2512[133] 2533[134] กรุงเทพมหานคร [161]
40 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ม.ฟ.น. 2541[135] 2550[136] ยะลา [162]
41 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มวอ. 2539[137] 2539[137] ปทุมธานี [163]
42 มหาวิทยาลัยเอเชียน ม.เอเชียน 2540[138] 2540[138] ชลบุรี [164]
43 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ม.อ.อ. 2516[139] 2535[140] กรุงเทพมหานคร [165]

สถาบันเอกชน[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 สถาบันกันตนา 2553 2553 นครปฐม [166]
2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM. 2547 2550 นนทบุรี [167]
3 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ipacific 2558 2558 พะเยา [168]
4 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สรพ. 2553 2553 สมุทรสงคราม [169]
5 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ส.ท.ญ./ TNI 2549 2549 กรุงเทพมหานคร [170]
6 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ITA. 2550 2550 พระนครศรีอยุธยา [171]
7 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT. 2502 2502 ปทุมธานี [172]
8 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย MIAT 2555 2555 สมุทรสาคร [173]
9 สถาบันรัชต์ภาคย์ 2536 2553 กรุงเทพมหานคร [174]
10 สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC 2558 2558 ระยอง [175]
11 สถาบันอาศรมศิลป์ 2549 2549 กรุงเทพมหานคร [176]
12 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ SVIT 2558 2558 สมุทรปราการ [177]

วิทยาลัยเอกชน[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 วิทยาลัยเชียงราย 2546 2546 เชียงราย
2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2528 2528 กรุงเทพมหานคร [178]
3 วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก 2542 2542 กรุงเทพมหานคร
4 วิทยาลัยดุสิตธานี วดธ. 2536 2539 กรุงเทพมหานคร [179]
5 วิทยาลัยทองสุข 2538 2537 กรุงเทพมหานคร [180]
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา CDTC 2557 2557 กรุงเทพมหานคร
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 2550 2550 นครราชสีมา
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 2542 2542 นครศรีธรรมราช [181]
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2508 2548 กรุงเทพมหานคร [182]
10 วิทยาลัยนครราชสีมา 2547 2547 นครราชสีมา
11 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2544 2544 นครนายก [183]
12 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว.บ.อ./C.A.S. 2542 2542 ขอนแก่น
13 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต PCBC 2551 2551 หนองบัวลำภู [184]
14 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 2546 2546 สงขลา
15 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2540 2540 ตาก [185]
16 วิทยาลัยสันตพล 2541 2541 อุดรธานี [186]
17 วิทยาลัยแสงธรรม สธ. 2515 2518 นครปฐม
18 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 2515 2547 ลำปาง [187]
19 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ 2546 2560 สมุทรปราการ [188]

อดีตสถาบันอุดมศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา ก่อตั้ง ปิดตัว สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
หมายเหตุ
1 วิทยาลัยศรีโสภณ 2527 2552 นครศรีธรรมราช ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
2 มหาวิทยาลัยอีสาน 2545 2555[141] ขอนแก่น ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
4 วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร 2536 2540[142] สกลนคร ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
5 วิทยาลัยพัฒนา 2520[143]
6 วิทยาลัยรามาอโยธยา 2535 2540[144] พระนครศรีอยุธยา
7 วิทยาลัยศรีอีสาน 2522 2533[145] มหาสารคาม ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2514 2529 กรุงเทพมหานคร แยกเป็น 3 สถาบันที่อิสระต่อกัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปัจจุบัน
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2540 2558 กาฬสินธุ์ ควบรวมมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในปัจจุบัน
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 2540 2548 นครพนม ควบรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม 7 แห่ง เข้าด้วยกัน และจัดตั้งขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยนครพนม ในปัจจุบัน

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
หมายเหตุ
1 มหาวิทยาลัยอันดามัน กระบี่ มีแนวคิดที่จะรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่, สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เพื่อจะจัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอันดามัน[146]
2 มหาวิทยาลัยอุดรธานี อุดรธานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอีสานตอนบน โดยการยกฐานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยอุดรธานี ในอนาคต[147]
3 มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ มุกดาหาร โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เป็น มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ[148]
4 มหาวิทยาลัยน่าน น่าน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยน่านโดยการควบรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
5 มหาวิทยาลัยแพร่ แพร่ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่โดยการควบรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่[149]
6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทั้ง 4 แห่ง กรุงเทพมหานคร โครงการยกฐานะสถาบันการพลศึกษา ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 4 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้[150]
7 มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ขอนแก่น โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น[151]
8 มหาวิทยาลัยตากสิน ตาก โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยตากสิน[152]
9 มหาวิทยาลัยชุมพร ชุมพร โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรโดยการควบรวม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร[153]
10 มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีโดยการควบรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี[154]
11 มหาวิทยาลัยพ่อหลวง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพ่อหลวง เพิ่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์[155]
12 มหาวิทยาลัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก บุรีรัมย์ โครงการจัดตั้งเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์และการพยาบาลในบุรีรัมย์[156]
13 มหาวิทยาลัยหนองคาย หนองคาย โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยหนองคาย[157]
14 มหาวิทยาลัยสุรินทร์ สุรินทร์ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุรินทร์โดยการควบรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
15 มหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด ตาก โครงการของเทศบาลนครแม่สอด เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ[158]
16 มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน โครงการยกฐานะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน[159]
17 สถาบันนครขอนแก่น (เอกชน) ขอนแก่น โครงการจัดตั้งสถาบันนครขอนแก่น เพื่อสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและการปฏิรูปการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 ในบริเวณพื้นที่ ม.อีสาน เดิม[160]

กลุ่มสถานศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. โรงเรียนเกษตรกรรมกาฬสินธุ์ ก่อนยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 2. มหาวิทยาลัยนราธิวาส
 3. วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
 4. วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม
 5. วิทยาลัยอุบลราชธานี
 6. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 7. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 8. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 9. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 10. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 11. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 12. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 13. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 14. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 15. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 16. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 17. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 18. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 19. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 20. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 21. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 22. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 23. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 24. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 25. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 26. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 27. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 28. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 29. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 30. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 31. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 32. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 33. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 34. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 35. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 36. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 37. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 38. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 39. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 40. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 41. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 42. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 43. วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
 44. วิทยาลัยเกษตรบางพระ
 45. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 46. วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
 47. โรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข
 48. วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ
 49. วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้
 50. โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม (หันตรา)
 51. วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 52. โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน
 53. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ, เล่ม๓๔, ตอน๐ก, ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐, หน้า ๒๐
 54. โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม
 55. สถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น
 56. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗, เล่ม ๘๑, ตอน ๗ ก, ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๒๕
 57. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙, เล่ม ๑๑๓, ตอน ๕๗ ก, ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 58. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๑๓๑ ก ฉบับพิเศษ, ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ล หน้า ๓๐
 59. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑, เล่ม ๑๑๕, ตอน ๑๑ ก, ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 60. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๔, ตอน ๙๘ ก, ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑
 61. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๑๓๑ ก ฉบับพิเศษ, ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๙๓
 62. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอน ๔๔ ก, ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๔
 63. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, เล่ม ๑๑๔, ตอน ๕๑ ก, ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๒๔
 64. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, เล่ม ๑๑๔, ตอน ๕๑ ก, ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๔
 65. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖, เล่ม ๖๐, ตอน ๗ ก, ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖, หน้า ๒๑๒
 66. โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ
 67. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑, เล่ม ๑๑๕, ตอน ๖๕ ก, ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 68. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๔๐ ก, ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 69. โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
 70. โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม
 71. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, สืบค้นวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554
 72. โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล
 73. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม๑๒๗, ตอน ๖๙ ก, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๑
 74. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๒๖ ก ฉบับพิเศษ, ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
 75. ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 เล่ม 133 ตอน 7 หน้า 1 19 มกราคม 2559
 76. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: ประวัติความเป็นมา, สืบค้นวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 77. 77.0 77.1 77.2 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญทิตย์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ), เล่ม ๑๐๑, ตอน ๑๘๘ ง, ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๕๑๒๑
 78. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี), เล่ม ๑๑๙, ตอน ๑๖ ง, ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑๗
 79. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, เล่ม ๑๒๖, ตอน ๗๖ ง, ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๒
 80. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๒๒ ง, ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๒๕
 81. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, เล่ม ๑๒๖, ตอน ๙๙ ง, ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๖
 82. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สถาบันเกริก), เล่ม ๑๐๔, ตอน ๒๐๔ ง, ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๗๐๔๗
 83. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเกริก), เล่ม ๑๑๒, ตอน ๔๐ ง, ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๑๒
 84. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, เล่ม ๑๐๔, ตอน ๙๔ ก, ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑๖๗
 85. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต), เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๘ ง, ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑๐
 86. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. ๒๕๒๗, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๑๕ ก ฉบับพิเศษ, ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๑
 87. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยคริสเตียน เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยคริสเตียน), เล่ม ๑๑๘, ตอน ๗๔ ง, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๕
 88. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยตาปีเป็นมหาวิทยาลัยตาปี, เล่ม ๑๒๙, ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง, ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๑
 89. 89.0 89.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๓๗ ง, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑๐
 90. 90.0 90.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยชินวัตร), เล่ม ๑๑๗, ตอน ๖ ง, ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ล หน้า ๓๑
 91. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเซนต์จอห์น, เล่ม ๑๐๖, ตอน ๒๔ ก, ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๔๗
 92. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น), เล่ม ๑๑๓, ตอน ๓๓ ง, ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๓๗
 93. 93.0 93.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร), เล่ม ๑๑๑, ตอน ๓๙ ง, ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๖
 94. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๓๗ ง, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๙
 95. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อและประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยธนบุรี), เล่ม ๑๒๔, ตอน ๑๕ ง, ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๓๗
 96. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ประวัติความเป็นมา, สืบค้นวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 97. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ), เล่ม ๑๑๗, ตอน ๙๘ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๔๐
 98. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, เล่ม ๑๒๗, ตอนพิเศษ ๘๗ ง, ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๔๗
 99. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๘๔ ง, ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒,หน้า ๖
 100. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่), เล่ม ๑๒๑, ตอน ๕๔ ง, ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑๕
 101. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด), เล่ม ๑๑๒, ตอน ๑๐๑ ง, ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๒๖
 102. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด เป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด), เล่ม ๑๒๐, ตอน ๒๓ ง, ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 103. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยมิชชัน จัดตั้งโดยมูลนิธิคริสเตียนเมดิคอล ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ใบอนุญาตที่ ๒/๒๕๒๙ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๙, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๕๙ ก ฉบับพิเศษ, ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๓๕
 104. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยมิชชั่น เป็น มหาวิทยาลัยมิชชั่น, เล่ม ๑๒๖, ตอน ๘๗ ง, ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๕
 105. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยปทุมธานี), เล่ม ๑๑๗, ตอน ๖ ง, ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๒๙
 106. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยปทุมธานี เป็น มหาวิทยาลัยปทุมธานี), เล่ม ๑๒๒, ตอน ๕๐ ง, ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๗
 107. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน "วิทยาลัยพายัพ", เล่ม ๙๑, ตอน ๗๙ ง, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗, หน้า ๑๑๘๒
 108. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยพายัพ), เล่ม ๑๐๑, ตอน ๑๑๒ ก ฉบับพิเศษ, ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๓๒
 109. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยพิษณุโลก), เล่ม ๑๑๙ ตอน ๓๙ ง, ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑๖
 110. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๖๑ ง, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๔๓
 111. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น), เล่ม ๑๑๗, ตอน ๖ ง, ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๓๐
 112. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น), เล่ม ๑๒๓, ตอน ๕๒ ง, ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙, หน้า ๒๐
 113. ประวัติมหาวิทยาลัยภาคกลาง, สืบค้นวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 114. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยภาคกลาง เป็น มหาวิทยาลัยภาคกลาง),เล่ม ๑๑๙, ตอน ๑๐๐ ง, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕,หน้า ๒๐
 115. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เล่ม ๑๐๕, ตอน ๖๗ ง, ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๓๒๖๙
 116. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), เล่ม ๑๑๗, ตอน ๖ ง, ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๓๓
 117. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๒๘, เล่ม ๑๐๒, ตอน ๒๘ ก ฉบับพิเศษ, ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๕
 118. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยรังสิต), เล่ม ๑๐๗, ตอน ๑๖๔ ง, ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓,หน้า ๗๒๑๓
 119. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยรัตนบัณฑิต), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๒ ง, ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๗
 120. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), เล่ม ๑๒๐, ตอน ๗๑ ง, ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑๒
 121. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๗๓ ง, ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑๒
 122. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี เป็น มหาวิทยาลัยราชธานี), เล่ม ๑๒๐, ตอน ๘๙ ง, ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๒๗
 123. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. ๒๕๒๗, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๔๔ ก, ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๓๒
 124. 124.0 124.1 124.2 124.3 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๒ ง, ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๖ อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ ".E0.B9.80.E0.B8.A7.E0.B9.87.E0.B8.9A.E0.B8.AA.E0.B9.80.E0.B8.95.E0.B8.AD.E0.B8.A3.E0.B9.8C" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
 125. 125.0 125.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม), เล่ม ๑๐๔, ตอน ๒๕๙ ง, ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๘๔๑๖
 126. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน "วิทยาลัยเทคนิคสยาม", เล่ม ๙๐, ตอน ๑๓๙ ง, ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๓๕๔๗
 127. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม), เล่ม ๑๐๓, หน้า ๑๗๘ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๔๖๕๑
 128. ประวัติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สืบค้นวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 129. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยหัวเฉียว), เล่ม ๙๙, ตอน ๓ ง, ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๐๓
 130. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ), เล่ม ๑๐๙, ตอน ๙๔ ง, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๘๑๕๙
 131. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยหาดใหญ่), เล่ม ๑๑๔, ตอน ๓๐ ง, ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๔
 132. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ เป็น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่), เล่ม ๑๒๐, ตอน ๕๖ ง, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๒๒
 133. Assumption University: History and Background, สืบค้นวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 134. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ), เล่ม ๑๐๗, ตอน ๑๑๙ ก, ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๒๑๘
 135. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(วิทยาลัยอิสลามยะลา), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๓๗ ง, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑๑
 136. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็น มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖๔ ง, ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๒๓
 137. 137.0 137.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย), เล่ม ๑๑๓, ตอน ๓๔ ง, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๒๕
 138. 138.0 138.1 ราชกิจจานุเบกษา, เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย), เล่ม ๑๑๔, ตอน ๕๖ ง, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๘
 139. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน "วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์", เล่ม ๙๐, ตอน ๑๑๒ ง, ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๒๗๙๒
 140. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์), เล่ม ๑๐๙, ตอน ๔๖ ง, ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๔๐๕๒
 141. ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๗๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน, เล่ม ๑๒๙, ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง, ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๗๔
 142. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๑๑๐/๒๕๔๐ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
 143. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยพัฒนา
 144. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๒๑๕/๒๕๔๐ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยรามาอโยธยา
 145. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)
 146. http://www.krabiunited.com/index.php?app=news&fnc=detail&newsid=3141
 147. ผลักดันโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี
 148. โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ
 149. จังหวัดแพร่ เปิดโครงการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแพร่
 150. แนวทางก่อตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
 151. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมัน ขอนแก่นจัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น
 152. อดีต ส.ว.เผยเตรียมยุบรวม 2 สถาบันตั้ง ม.ตากสิน
 153. ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวมและยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา
 154. ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวมและยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา
 155. ม็อบชาวประจวบฯ หนุนสร้าง “มหาวิทยาลัยพ่อหลวง” ในพื้นที่ตำบลบ่อนอก
 156. หอการค้าบุรีรัมย์ดัน4โปรเจ็กต์(2)เสริมแกร่งเศรษฐกิจเมืองสองปราสาท
 157. “พงศ์เทพ” รับเรื่องขอยกฐานะ มหาวิทยาลัยหนองคาย
 158. แม่สอดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 159. [http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNPBH5810260010003 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทำแผนแม่บทในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนแนวใหม่]
 160. [1]

ดูเพิ่ม[แก้]