สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูบทความหลักที่: สถาบันการอาชีวศึกษา
Institute of Vocational Education : Northeastern Region 2
Logoivene2.png
ชื่อย่อสอฉ.๒ / IVENE 2
คติพจน์สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม
สถาปนา2557
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกสภาพงษ์เดช ศรีวิชรประดิษฐ์
ที่ตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
วิทยาเขต
เว็บไซต์www.ivene2.ac.th

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ (อังกฤษ: Institute of Vocational education : Northeastern Region 2) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่ม (จังหวัดสนุก) สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชน คนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการสูง และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร แรกเริ่มเดิมก่อตั้งในชื่อ โรงเรียนช่างไม้สกลนคร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481 โดยเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ในปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนช่างไม้สกลนคร ได้แยกกิจการออกจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มาตั้งที่บริเวณสี่แยกมุม ถนนใสสว่างตัดกับถนนเปรมปรีดา เปิดทำการสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกช่างไม้ หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 (เฉพาะชาย)

ในปี พ.ศ. 2501 ได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณ เลขที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลนคร-อุดร ธานี) บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร บนเนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา (พื้นที่ปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้สกลนคร เป็นโรงเรียนการช่างสกลนคร

ในปี พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนการช่างสกลนครเป็นโรงเรียนเทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 มกราคม )

ในปี พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนเทคนิคสกลนครเป็นวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 เมษายน )[1]

ต่อมาปี พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศให้วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยกฐานะป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ และรวมเอาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารในกลุ่มจังหวัดสบายดี รวมเป็นจำนวน 4 แห่ง โดยอำศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ระบุว่า "สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมเข้าไว้ในสถาบันการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าด้วยกันในสถาบันอาชีวศึกษาสามารถทำได้โดยคำนึงถึงความร่วมมือที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรร่วมกันทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ... "[2]

จึงมีผลทำให้ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม (ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคนครพนม) วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รวมควบตั้งขึ้นเป็น "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีศูนย์กลางที่จังหวัดสกลนคร[3]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]


หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒[4]
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)[5]
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโลยีการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 •  เครื่องกล
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การบัญชี
 • การออกแบบ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
-
วิทยาลัยเทคนิคบ้านพง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การจัดการทั่วไป
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • ไฟฟ้ากำลัง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • คหกรรมศาสตร์
 • เครื่องกล
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • เกษตรศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อาหารและโภชนาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แม่แบบ:สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-08-14. สืบค้นเมื่อ 2017-05-09.
 2. http://www.ivene3.ac.th/index.php/history/
 3. https://sites.google.com/site/satabun2/prawati-sthaban
 4. "http://www.vec.go.th/". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-05-04. สืบค้นเมื่อ 2017-04-17. External link in |title= (help)
 5. http://ivec.vec.go.th/