สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชื่อย่อสอฉ.๒ / IVENE 2
คติพจน์สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาปนา2557
นายกสภานายบุญส่ง จำปาโพธิ์
ที่ตั้ง
สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
วิทยาเขต
เว็บไซต์www.ivene2.ac.th

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ (อังกฤษ: Institute of Vocational education : Northeastern Region 2) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่ม (จังหวัดสนุก) สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชน คนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการสูง และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ)

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระทำได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง…”

ต่อมาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) (ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ) ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๓ โดยมีหลักการสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้

   ๑. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

   ๒. การกระจายอำนาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา

   ๓. ตอบสนองความต้องการการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

   ๔. การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูง จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา

   ๕. การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

จากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ทำการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้าร่วมจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติการสอน การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒[1]
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)[2]
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโลยีการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 •  เครื่องกล
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การบัญชี
 • การออกแบบ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
-
วิทยาลัยเทคนิคบ้านพง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การจัดการทั่วไป
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • ไฟฟ้ากำลัง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • คหกรรมศาสตร์
 • เครื่องกล
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • เกษตรศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อาหารและโภชนาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "หลักสูตรอาชีวศึกษา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-04. สืบค้นเมื่อ 2017-04-17.
 2. "หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2558" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-10. สืบค้นเมื่อ 2017-04-17.

แม่แบบ:สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒