คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Architecture and Fine Art, University of Phayao
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
คณบดีรศ.จันทนี เพชรานนท์
ที่อยู่
วารสารจุลสาร Rhythm :จังหวะ
สี███ สีเงิน
มาสคอต
ไม่มี
เว็บไซต์safa.up.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Architecture and Fine Art, University of Phayao) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประวัติ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เดิมเป็นสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จึงได้แยกตัวเป็นส่วนงานวิชาการใหม่ในชื่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบ 2 ภาคการศึกษา ณ อาคาร ที่ทำการชั่วคราวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์อาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) และต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานคณะจากอาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) มาเป็นอาคารหลังปัจจุบัน ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรและเปิดรับหลักสูตรเพิ่ม ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา

1.1 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (เดิมหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์) เปิดรับนิสิตในปี 2555

1.2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง เปิดรับนิสิตในปี 2558 (ปัจจุบันเป็นหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ โดยควบรวมกับหลักสูตรดุริยางคศาสตรสากลบัณฑิต)

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา

2.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เปิดรับนิสิตในปี 2555

2.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เปิดรับนิสิตในปี 2558

3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา

3.1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เปิดรับนิสิตในปี 2555 (ปัจจุบันเป็นหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ โดยควบรวมกับหลักสูตรดุริยางคศาสตรสากลบัณฑิต) ในปี 2563 ได้เปิดหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์) , จุลสาร Rhythm :จังหวะ ฉบับที่ 1, หน้า 20</ref>

สีและสัญลักษณ์[แก้]

 • สีประจาคณะ คือ สีเงิน
 • ตราสัญลักษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เป็นการออกแบบโดยใช้อักษร ส - ศ ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อออกแบบให้ผสานอยู่ในตัวเดียวกัน เป็นการผสานความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเข้ากับชุมชนพื้นถิ่น[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่


ปริญญาตรี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 1 เมษายน พ.ศ. 2554 - 30 เมษายน พ.ศ. 2554 (รักษาการแทน) [2]
2
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 - 29 เมษายน พ.ศ. 2558 [3]
30 เมษายน พ.ศ. 2558 - 29 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)[4]
3
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (รักษาการแทน)[5]
4
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566[6]
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์[แก้]

บุคคลที่คณะมอบปริญญากิตติมศักดิ์
2558
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
2562
1. ปปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์[แก้]

นายพงษ์ธรณ์ ปะเมโท (เจา) นักร้องนำ วง YENTED ศิษย์เก่าหลักสูตรดุริยางคศาสตรสากลบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

นายวิชญะ แสนภูวา (แซ็ก) มือคีย์บอร์ด วง YENTED ศิษย์เก่าหลักสูตรดุริยางคศาสตรสากลบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, จุลสาร Rhythm :จังหวะ ฉบับที่ 1, หน้า 2
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์), สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 5. [http://www.council.up.ac.th/FileUpload/คำสั่งมหาวิทยาลัย%20เรื่อง%20แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์%20มหาวิทยาลัยพะเยา_636923313251868903.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ , สืบค้นเมื่อ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 6. [http://www.council.up.ac.th/FileUpload//คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์_637049125923987862.pdf[ลิงก์เสีย] คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ , สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

[1]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. http://www.council.up.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AF.pdf48.คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 31 ตุลาคม 2566