คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
University of Phayao Logo.svg
คําขวัญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่สากล
ชื่ออังกฤษSchool of Information and Communication Technology
University of Phayao
อักษรย่อICT
ที่อยู่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)
พ.ศ. 2545 (สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา)
คณบดีผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ
วารสารวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID)
สีประจําคณะ███ สีทองเข้ม
สถานปฏิบัติอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์ict.up.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Information and Communication Technology, University of Phayao) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งเมื่อ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องตามเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) [1]

ประวัติ[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[1]

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เป็น "มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป[2] มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อ 4 ให้จัดตั้งส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงมีผลให้สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา[3] โดยมีโครงสร้างการบริหารงานในคณะแบ่งเป็น 7 สาขาวิชา 1 ศูนย์ และ 1 สำนักงานเลขานุการ

​สาขาวิชา[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มี 9 สาขาวิชาดังนี้ ดังนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 8. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
 9. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
 10. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 (รักษาการ) [4]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 [5]
11 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 5 เมษายน พ.ศ. 2558 (รักษาการ) [6]
5 เมษายน พ.ศ. 2558 - 21 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2) [7]
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [8]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

รายนามคณะผู้บริหารในปัจจุบัน[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี
2
อาจารย์ วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
4
ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
5
อาจารย์ สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์
7
ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-09-08. สืบค้นเมื่อ 2016-07-27.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม 127 ตอน 44 ก หน้า 4 วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 140 ง หน้า 61
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 6. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา Archived 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา Archived 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]