คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
FACS MSU Logo.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science, Mahasarakham University
อักษรย่อศปว. / FACS
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันก่อตั้ง29 มิถุนายน พ.ศ. 2523 (41 ปี)
(วิชาเอกศิลปศึกษา มศว.มค.)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 (20 ปี)
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
28 มกราคม พ.ศ. 2554 (11 ปี)
(คณะวัฒนธรรมศาสตร์)
26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (1 ปี)
(ยุบคณะวัฒนธรรมศาสตร์)
คณบดีรศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
วารสารวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม
สีประจําคณะ███ สีทอง
สัญลักษณ์พระพิฆเนศ
เว็บไซต์fineart.msu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 แต่เดิมคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และในภายหลังได้รวมกับคณะวัฒนธรรมศาสตร์ โดยคณะฯ ตั้งอยู่ทั้ง 2 วิทยาเขต ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) ปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2512 ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิมชื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในขณะนั้น) ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะกับมนุษย์เป็นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้พัฒนาสู่การเปิดสอนเป็นวิชาโทศิลปศึกษา ถัดมาได้พัฒนาเป็นวิชาเอกศิลปศึกษาในปี พ.ศ. 2523 ถึงปีการศึกษา 2541

หลังจากยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว วิชาเอกศิลปศึกษา ได้ยกฐานะเป็นภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง[1] ในปีการศึกษา 2538 ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงได้ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำเสนอโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเปิดหลักสูตรจัดการศึกษา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2541 หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ขอแยกตัวออกไปและจัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์[2]

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมติให้จัดตั้ง “คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Fine and Applied arts, Mahasarakham University ”[3] และให้ถือว่าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2549 ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาทัศนศิลป์ และดุริยางคศิลป์

ในปีการศึกษา 2550 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ได้ขอแยกตัวออกไปเพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ปี พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร และคณาจารย์  ได้ดำเนินการริเริ่มและดำเนินการขอจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ จากเดิมที่เป็นสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอจัดตั้งส่วนงานภายในจนสามารถจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ได้เป็นที่สำเร็จ ในปี พ.ศ. 2554 การจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์โดยมีบุคคลสำคัญที่ให้การสนับสนุน คือ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต และท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านอำนวย ปะติเส ซึ่งบุคคลทั้งสามถือได้ว่าเป็นบุคคลริเริ่มในการก่อตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ให้มีชื่อเรียกว่า “คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ภาษาอังกฤษคือ “Faculty of Cultural science, Mahasarakham University” และถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ นับเป็นคณะวัฒนธรรมศาสตร์คณะแรกของประเทศไทยและเป็นหน่วยงานลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัย[4]

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติให้คณะวัฒนธรรมศาสตร์ไปยุบรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์[5] พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ภาษาอังกฤษคือ “Faculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science, Mahasarakham University”[6] ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบันในปี คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และภาควิชาจำนวน 3 ภาควิชา สามารถอำนวยการสอนได้ 5 หลักสูตร 9 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในปีการศึกษา 2563 คณะมีบุคคลากรทั้งหมดรวม 79 คนและนิสิตจำนวน 1,195 คน[7] ทำการเรียนการสอนที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ขามเรียงและอาคารวัฒนธรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ในเมือง

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
  • กลุ่มงานบริหาร
  • กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
 • ภาควิชาทัศนศิลป์
 • ภาควิชาศิลปะการแสดง
 • ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • วิชาเอกจิตรกรรม
  • วิชาเอกประติมากรรม
  • วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์
  • วิชาเอกศิลปะไทย
  • วิชาเอกศิลปะสื่อประสม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์[8]
ภาควิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย
  • วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง
  • วิชาเอกนาฏยศิลปตะวันตก
  • วิชาเอกศิลปะการละคร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
-
ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 • สาชาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

สีประจำสาขา[แก้]

 • สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

     สีทอง

 • สาขาการจัดการวัฒนธรรม และสาขาวัฒนธรรมศาสตร์

     สีเทาเงิน

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้

ทำเนียบผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[9]
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายนนธิวรรธน์ จันทนะผะลิน พ.ศ. 2546 - 2554 (สองวาระ) 1. ผศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร พ.ศ. 2554 - 2558
2. ผศ.พีระพงศ์ เสนไสย พ.ศ. 2554 - 2558 2. ผศ.ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์ พ.ศ. 2558 - 2561
3. รศ.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (รักษาการแทนฯ) พ.ศ. 2558 3. ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ พ.ศ. 2561 - 2562
4. รศ.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ พ.ศ. 2558 - 2563 (รักษาการแทนฯ) 4. นายปรีชา ประเทพา (รักษาการแทนฯ) พ.ศ. 2562 - 2563
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

อาคารเรียนรวมคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
อาคารภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่ทั้ง 2 เขตพื่นที่โดยส่วนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เขตพื่นที่ขามเรียง เลขที่ 41 หมู่ 20 จำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯและคณะการบัญชีและการจัดการ และส่วนคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ในเมือง เลขที่ 269 หมู่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขึ้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544 วงเงินก่อสร้าง 97,000,000 บาท ผู้ออกแบบโดยบริษัท CAPE บริษัทผู้รับจ้าง หจก. กำจรกิจก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ใช้เป็นอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,000 ตารางเมตร

ปัจจุบันอาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์ ได้เป็นที่ทำการสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 • ชั้น 1 สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
 • ชั้น 2 ภาควิชาศิลปะการแสดง
 • ชั้น 4 ภาควิชาทัศนศิลป์

วงโปงลางศิลป์อีสาน[แก้]

วงโปงลางศิลป์อีสานเดิมชื่อวงแคนเงิน พ.ศ.2544 ก่อตั้งขึ้นจากสโมสรนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย[10] โดยการรวมกลุ่มของนิสิตสาขาดุริยางคศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาทัศนศิลป์ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2549 สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดการประกวดดนตรีพื้นบ้านขึ้น ผลการประกวดในปีนี้วงโปงลางศิลป์อีสานซึ่งเป็นการเข้าร่วมเป็นครั้งแรกได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้นวงศิลป์อีสานจึงได้ร่วมแข่งขันในทุกๆ จนปี พ.ศ.2557 วงโปงลางศิลป์อีสานก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอีกครั้งหนึ่ง[11]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กลุ่มงานประชุม. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 19 เมษายน 2565.
 2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. "ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564. Check date values in: |accessdate= (help)
 4. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติคณะวัฒนธรรมศาสตร์". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-11-29. สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การยุบเลิกคณะวัฒนธรรมศาสตร์ เพื่อรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2564.
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อ การเปลี่ยนชื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์. สื่บค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2564.
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สถิติจำนวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563 โดย กองแผนงาน สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Archived 2021-04-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2564.
 8. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2566-2570. 20 มีนาคม 2565.
 9. ทำเนียบคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์, 23 มีนาคม 2564
 10. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กระบวนการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางในภาคอีสาน Creative Process of Ponglang Folk Music Ensemb. 21 เมษายน 2565.
 11. ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วงศิลป์อีสาน มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557. 21 เมษายน 2565.
 12. ประวัติตุกกี้ ชิงร้อย สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2564.
 13. ธิติ ศรีนวล (ต้องเต) 21 เมษายน 2565.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]