คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราคณะศิลปกรรม มมส.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science, Mahasarakham University
อักษรย่อศปว. / FACS
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันก่อตั้ง21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 (19 ปี)
คณบดีรศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
วารสารวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม
สีประจําคณะ     สีทอง
สัญลักษณ์พระพิฆเนศ
เว็บไซต์fineart.msu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 แต่เดิมคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และในภายหลังได้รวมกับคณะวัฒนธรรมศาสตร์ โดยคณะฯ ตั้งอยู่ทั้ง 2 วิทยาเขต ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) ปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2512 ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิมชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ในขณะนั้น) ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะกับมนุษย์เป็นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้พัฒนาสู่การเปิดสอนเป็นวิชาโทศิลปศึกษา ถัดมาได้พัฒนาเป็นวิชาเอกศิลปศึกษาในปี พ.ศ. 2523 ถึงปีการศึกษา 2541

ในปีการศึกษา 2538 ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงได้ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำเสนอโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเปิดหลักสูตรจัดการศึกษา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2541 หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ขอแยกตัวออกไปและจัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์[1]

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมติให้จัดตั้ง “คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Fine and Applied arts, Mahasarakham University ” และให้ถือว่าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2549 ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาทัศนศิลป์ และดุริยางคศิลป์

ในปีการศึกษา 2550 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ได้ขอแยกตัวออกไปเพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ปี พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร และคณาจารย์  ได้ดำเนินการริเริ่มและดำเนินการขอจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ จากเดิมที่เป็นสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอจัดตั้งส่วนงานภายในจนสามารถจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ได้เป็นที่สำเร็จ ในปี พ.ศ. 2554 การจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์โดยมีบุคคลสำคัญที่ให้การสนับสนุน คือ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต และท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านอำนวย ปะติเส ซึ่งบุคคลทั้งสามถือได้ว่าเป็นบุคคลริเริ่มในการก่อตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ให้มีชื่อเรียกว่า “คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ภาษาอังกฤษคือ “Faculty of Cultural science, Mahasarakham University” และถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ นับเป็นคณะวัฒนธรรมศาสตร์คณะแรกของประเทศไทย[2]

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติให้คณะวัฒนธรรมศาสตร์ไปยุบรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์[3] พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ภาษาอังกฤษคือ “Faculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science, Mahasarakham University”[4] ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบันในปี คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และภาควิชาจำนวน 3 ภาควิชา สามารถอำนวยการสอนได้ 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในปีการศึกษา 2563 คณะมีบุคคลากรทั้งหมดรวม 79 คนและนิสิตจำนวน 1,195 คน[5] ทำการเรียนการสอนที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ขามเรียงและอาคารวัฒนธรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ในเมือง

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
  • กลุ่มงานบริหาร
  • กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
 • ภาควิชาทัศนศิลป์
 • ภาควิชาศิลปะการแสดง
 • ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • วิชาเอกจิตรกรรม
  • วิชาเอกประติมากรรม
  • วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์
  • วิชาเอกศิลปะไทย
  • วิชาเอกศิลปะสื่อประสม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชาศิลปการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย
  • วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง
  • วิชาเอกนาฏยศิลปตะวันตก
  • วิชาเอกศิลปะการละคร
- -
ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 • สาชาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[6]
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายนนธิวรรธน์ จันทนะผะลิน พ.ศ. 2546 - 2550
2. นายนนธิวรรธน์ จันทนะผะลิน (วาระที่สอง) พ.ศ. 2550 - 2554
3. ผศ.พีระพงศ์ เสนไสย พ.ศ. 2554 - 2558
4. รศ.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (รักษาการแทนฯ) พ.ศ. 2558 - 2558
5. รศ.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ พ.ศ. 2558 - 2562
6. รศ.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (วาระที่สอง) พ.ศ. 2562 - 2563
คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร พ.ศ. 2554 - 2558
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์ พ.ศ. 2558 - 2561
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ พ.ศ. 2561 - 2562
4. นายปรีชา ประเทพา (รักษาการแทนฯ) พ.ศ. 2562 - 2563
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่ทั้ง 2 เขตพื่นที่โดยส่วนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เขตพื่นที่ขามเรียง เลขที่ 41 หมู่ 20 จำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯและคณะการบัญชีและการจัดการ และส่วนคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ในเมือง เลขที่ 269 หมู่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติคณะวัฒนธรรมศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การยุบเลิกคณะวัฒนธรรมศาสตร์ เพื่อรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2564.
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อ การเปลี่ยนชื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์. สื่บค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2564.
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สถิติจำนวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563 โดย กองแผนงาน สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2564.
 6. ทำเนียบคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์, 23 มีนาคม 2564

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]