คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สัญลักษณ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing,
Mahasarakham University
อักษรย่อNU
ที่อยู่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 (22 ปี)
คณบดีรศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว[1]
สีประจำคณะ██ สีขาว
สัญลักษณ์ดอกปีบ
สถานปฏิบัติโรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เว็บไซต์nu.msu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในกำกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541[2] ตามแบบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 เพื่อสนองปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในขณะนั้นมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเพียงสถาบันเดียวคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[3] ปัจจุบันได้ทำการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ประวัติ[แก้]

ดอกปีบเป็นดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีแผนเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 เดิมกำหนดเปิดสอนในปี พ.ศ. 2544 แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัญหาขาดแคลนพยาบาลอย่างชัดเจน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทยให้เร่งรัดการเพิ่มผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 - 2542 ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลเพียงสถาบันเดียวคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[3]

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภูมิภาค ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการได้รับการบริการ สุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ขอปรับแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 เปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ จากปี พ.ศ. 2544 เป็นปี พ.ศ. 2540 และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 1286/2538 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มี รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นประธานกรรมการ[4]

คณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามริเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2538[2] และในปี พ.ศ. 2541 ทำให้มีการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะดำเนินงานในรูปแบบการบริหารในลักษณะนอกระบบราชการ ที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด โดยมีสภามหาวิทยาลัยกำกับดูแลทำให้โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนฐานะมาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นผู้รักษาการคณบดี[3] และถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[5]

หลักสูตร[แก้]

ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
หลักสูตรประกาศนียบัตร
  • สาขาผู้ช่วยพยาบาล (ป.ผู้ช่วยพยาบาล)

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
  • สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 20 กรกฎาคม 2541 - 15 กันยายน 2542 (รักษาการ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 16 กันยายน 2542 - 30 เมษายน 2543
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 1 พฤษภาคม 2543 - ไม่ทราบ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ไม่ทราบ - 12 พฤศจิกายน 2561
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว 12 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "คณะผู้บริหาร". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. 2.0 2.1 คณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติความเป็นมาคณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  3. 3.0 3.1 3.2 BugBigM (10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553). "ประวัติความเป็นมาคณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  4. ทบวงมหาวิทยาลัย. "แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)" (PDF). สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  5. คณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีกตัญญูคุณูปการแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
  6. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]