คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Nursing MSU Logo.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing,
Mahasarakham University
อักษรย่อพย. / NU
ที่อยู่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 41 หมู่ที่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง19 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 (23 ปี) [1]
คณบดีรศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว[2]
สีประจําคณะ     สีแดง
สัญลักษณ์ตะเกียงไนติงเกล
สถานปฏิบัติโรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์nu.msu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Nursing, Mahasarakham University) เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในกำกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) สถาปนาขึ้นเป็นลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เพื่อสนองปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันได้ทำการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ประวัติ[แก้]

อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์
ดอกปีบเป็นดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีแผนเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 เดิมกำหนดเปิดสอนในปี พ.ศ. 2544 แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัญหาขาดแคลนพยาบาลอย่างชัดเจน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทยให้เร่งรัดการเพิ่มผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 - 2542 ซึ่งในขณะนั้นมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเพียงสถาบันเดียวคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[3]

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในขณะนั้น จึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภูมิภาค ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการได้รับการบริการ สุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ขอปรับแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 เปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ จากปี พ.ศ. 2544 เป็นปี พ.ศ. 2540 และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 1286/2538 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มี รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นประธานกรรมการ[4]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามริเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2538[1] และในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะดำเนินงานในรูปแบบการบริหารในลักษณะนอกระบบราชการ ที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด โดยมีสภามหาวิทยาลัยกำกับดูแลทำให้โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนฐานะมาเป็น“คณะพยาบาลศาสตร์” และประกาศในระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2541[5] เป็นต้นมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นผู้รักษาการคณบดี[3] และถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[6]

ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ตะเกียงไนติงเกล

 • สีประจำคณะ

     สีแดง (      สีขาว สีในแถบชุดครุยวิทยฐานะ)

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

ต้นปีบหรือต้นกาสะลอง คือต้นไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ
  • งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ
  • งายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต
 • สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าภาควิชา)
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
  • กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล

หลักสูตร[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และโททั้งสิ้น 3 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[7]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

รวมทุกกลุ่มวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตร
 • สาขาผู้ช่วยพยาบาล (ป.ผู้ช่วยพยาบาล)
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.)

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (พย.ม.)

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (พย.ม.)

กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งแต่ก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน มีรายนามดังนั้น

ทำเนียบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 20 กรกฎาคม 2541 - 15 กันยายน 2542 (รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 16 กันยายน 2542 - 1 พฤษภาคม 2543 (รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 2 พฤษภาคม 2543 - 31 พฤษภาคม 2544
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2544-1 เมษายน 2546

(รองคณบดี ปฏิบัติราชการแทนคณบดี)

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 2 เมษายน 2546 - 28 สิงหาคม 2551
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 29 สิงหาคม 2551-14 กรกฎาคม 2553
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 15 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2561
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว 12 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน[8]

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และสำนักคอมพิวเตอร์ โดยทำการเรียนการสอนภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 คณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติความเป็นมาคณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "คณะผู้บริหาร". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. 3.0 3.1 BugBigM (10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553). "ประวัติความเป็นมาคณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. ทบวงมหาวิทยาลัย. "แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)" (PDF). สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 5. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี : ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑. สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2564
 6. คณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีกตัญญูคุณูปการแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 7. หลักสูตร
 8. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]