มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
Chandrakasem Rajabhat University
จันทรเกษม.png
แบบและสีอักษรย่อจันทราd.gif
ชื่อย่อ มจษ. / CRU
คติพจน์ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
สถาปนา 9 กันยายน พ.ศ. 2483
ประเภท รัฐ
อธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล[1]
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ที่ตั้ง 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900
เว็บไซต์ www.chandra.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (อังกฤษ: Chandrakasem Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล

ประวัติ[แก้]

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เดิมเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยมี มล. มานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกและจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนในเขต วังจันทรเกษม ด้านหลัง กระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียกกันติดปากว่า ป.ม.หลังกระทรวง
 • พ.ศ. 2501 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูจาก ป.ม. เป็น ป.กศ. ชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) และย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ซอยลาดพร้าว 23) ตำบลลาดยาว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น แขวงจันทรเกษม) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 • พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลพระราชทานสถาบันการศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2547 ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ทำเนียบผู้บริหารในอดีต - ปัจจุบัน[แก้]

รายนามผู้บริหาร(อธิการบดี) ในอดีต - ปัจจุบัน
รายนามผู้บริหาร สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
1. หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย โรงเรียนฝึกหักครูมัธยม (พ.ศ. 2483)
2. ดร.กมล เภาพิจิตร โรงเรียนฝึกหักครูมัธยม (พ.ศ. 2491)
3. อาจารย์โชค สุคันธวณิช โรงเรียนฝึกหักครูมัธยม (พ.ศ. 2497)
4. อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ โรงเรียนฝึกหักครูมัธยม (พ.ศ. 2501 )
5. อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2503)
6. อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2508)
7. คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2515)
8. อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม ( ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเป็นวาระที่สอง)
9. ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2519 )
10. รศ.ดร.อินทร์ ศรีคุณ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2528)
11. ผศ.ณรงค์ ทองปาน สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ 2537 )
12. ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2537 )
13. ผศ.อมรา รัตตากร สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540)
14. นายสมศักดิ์ วยะนันทน์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 )
15. รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2545 )
16. รศ.เทื้อน ทองแก้ว สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545)
17. รศ.มานพ พราหมณโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547)
18. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ( 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 )
19. รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ( 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน )

ปรัชญา[แก้]

ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลปัจจุบัน เพื่อกำหนดรูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควร นำมากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้คือ

ที่ตั้งและการเดินทาง[แก้]

สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กลางใจเมืองหลวงที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมครบครัน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน Cineplex อีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แสดงถึงความทันสมัยของเมืองใหญ่ บนพื้นที่เกือบ 90 ไร่ถูกจัดสรรเป็นอาคารที่ทันสมัยกว่า 30 หลัง พร้อมศูนย์กีฬา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอประชุม หอพักนักศึกษานานาชาติ และภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดที่จัดวางได้อย่างลงตัว
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-6900-99
 • การเดินทาง
  • รถปรับอากาศ :ปอ.38, ปอ.206, ปอ.529
  • รถโดยสารธรรมดา : สาย 38, 126, 136, 178, 179, 185, 191, 206

คณะ/วิทยาลัย[แก้]

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตวิทยา
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
  • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
  • สาขาวิชาบัญชี
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แขนงการโฆษณา)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชาดนตรีไทย
  • สาขาวิชาดนตรีสากล
  • สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ และแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์)
 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ปีการศึกษา
  • สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
 • บัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย์การเรียนรู้/วิทยาเขต[แก้]

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

หอนาฬิกาจันทรเกษม2[2]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม[แก้]

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับที่ 2,563 ของโลก อันดับที่ 89 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 31 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′13″N 100°34′31″E / 13.820310°N 100.575200°E / 13.820310; 100.575200