สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Chitralada Technology Institute
180px
ชื่อย่อสจด. / CDTI
สถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (เอกชน)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (5 ปี)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (ในกำกับของรัฐ)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (0 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นายกสภาฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ตั้งสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน████ สีเหลือง สีฟ้า
เว็บไซต์www.cdtc.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อังกฤษ: Chitralada Technology Institute) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ดำเนินการโดยมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดา มีพระราชประสงค์จะขยายโอกาสการเรียนรู้ทางสายวิชาชีพจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไปเป็นระดับอุดมศึกษา กระทั่งมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กระทั่งวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมได้มีมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือให้ควบรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าด้วยกันและยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

ต่อมาในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในวาระแรกด้วยคะแนนเห็นด้วย 166 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เห็นชอบในวาระที่ ๒ และ ๓ ให้ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเห็นด้วย 199 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

ต่อมาในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๙๐ วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [2]

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

ระดับประกาศนียบัตร[แก้]

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[แก้]

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
  • 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
  • 3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  • 4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  • 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว สาขางานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
 • ประเภทวิชาศิลปกรรม
  • สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย สาขางานการสร้างเครื่องดนตรีไทย
 • ประเภทวิชาคหกรรม
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.)[แก้]

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี) และสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ระบบทวิภาคี)
  • 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)
  • 3. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ระบบทวิภาคี)
  • 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี)
  • 5. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระบบทวิภาคี/ทวิวุฒิ)
 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
 • ประเภทวิชาคหกรรม
  • 1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ (ระบบทวิภาคี)
  • 2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร
  • 3. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย สาขางานเชฟอาหารไทย
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]