ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อวัดในจังหวัดสระแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดสระแก้ว

พระอารามหลวงในจังหวัดสระแก้ว

[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย

[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดสระแก้ว

[แก้]

วัดราษฏร์ในกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์

[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอกิ่งอ.โคกสูง

[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอเขาฉกรรจ์

[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอคลองหาด

[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอตาพระยา

[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]
 • วัดตาพระยา ตำบลตาพระยา ( พระเจนฑ์จันทร์ จนฺทปญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดตาพระยา)
 • วัดพรหมสุวรรณ ตำบลตาพระยา (พระครูสุวรรณพรหมคุณ,เจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ,เจ้าอาวาสวัดพรหมสุวรรณ)
 • วัดตะโก ตำบลตาพระยา (พระครูสถิตวรธรรมคุณ,เจ้าคณะตำบลตาพระยา,เจ้าอาวาสวัดตะโก)
 • วัดใหม่นางาม ตำบลตาพระยา (พระครูเขมเขตวิชัย,เจ้าอาวาสวัดใหม่นางาม)
 • วัดกุดเตย ตำบลตาพระยา (พระครูวิโรจน์ธรรมรัต,เจ้าอาวาสวัดกุดเตย)
 • วัดกุดเวียน ตำบลตาพระยา ( พระอธิการชัยยันต์ ทีปธมฺโม เจ้าอาวาสวัดกุดเวียน )
 • วัดแก้วเพชรพลอย ตำบลตาพระยา (พระครูรัตนธรรมคุณ,เจ้าอาวาสวัดแก้วเพชรพลอย)
 • วัดโคคลาน ตำบลโคคลาน( พระครูอุดมธรรมวิภาต เจ้าอาวาสวัดโคคลาน )
 • วัดซับม่วง ตำบลโคคลาน ( พระสมชาติ สุชาโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดซับม่วง)
 • วัดสองพี่น้อง ตำบลโคคลาน (พระครูวิสาลปุญญาภิรัต,เจ้าคณะอำเภอ ตาพระยา ,เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง)
 • วัดทัพเสด็จ ตำบลทัพเสด็จ (พระสำรวย ภูริวฑฺโณ รักษาการ เจ้าอาวาสวัทัพเสด็จ)
 • วัดกะสังอัตตนันท์ ตำบลทัพไทย (พระอธิการสมชาย สิริปุณโญ เจ้าอาวาสวัดกระสังอัตตนันท์ )
 • วัดโคกปราสาท ตำบลทัพไทย (พระครูวิมลนันทคุณ,เจ้าอาวาสวัดโคกปราสาท)
 • วัดพุทธรัตนาราม ตำบลทัพไทย (พระครูพุทธรัตนาภรณ์,เจ้าอาวาสวัดพุทธรัตนาราม)
 • วัดหนองไทยชลอ (ทัพไทย) ตำบลทัพไทย ( พระบุญฮะ กนฺตธมฺโม รักษาการเจ้าอวาสวัดหนองไทยฉลอ )
 • วัดโคกกราด ตำบลทัพราช (พระครูประภัศรธรรมโสภิต,เจ้าอาวาสวัดโคกกราด)
 • วัดโคกไพล ตำบลทัพราช (พระครูวิบูลสีลาภรณ์,เจ้าอาสวัดโคกไพล)
 • วัดเจริญสุข ตำบลทัพราช (พระครูปัญญาสิริโชติ,เจ้าอาวาสวัดเจริญสุข)
 • วัดหนองติม ตำบลทัพราช ( พระอธิการไพศาล ฐานจารี เจ้าอาวาสวัดหนองติม )
 • วัดใหม่ไทยถาวร ตำบลทัพราช ( พระจรัส คุตฺวณฺโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหม่ไทยถาวร )
 • วัดโคกแจง ตำบลทัพเสด็จ ( พระอธิการเพื่อม สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดโคกแจง )
 • วัดมะกอก ตำบลทัพเสด็จ (พระครูวิบูลปัญโญภาส,รองเจ้งคณะตำบลทัพ ,เจ้าอาวาสวัดมะกอก บ้านโคกเพร็ก)
 • วัดโคกระกา ตำบลทัพไทย (พระครูธีรธรรมานุยุต,รักษาการเจ้าอาวาสวัดโคกระกา)
 • วัดไทยสามัคคี ตำบลโคคลาน (พระชื่น ชยธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคี)
 • วัดปราสาทเข้าโล้น ตำบลทัพราช พระสำเภา ปญฺญาคโม รักษาการ เจ้าอาวาส วัดปราสาทเขาโล้น
 • วัดทัพเซียม ตำบลตาพระยา (พระสมศักดิ์ สญฺญโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดทัพเซียม

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองสระแก้ว

[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวังน้ำเย็น

[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภอวัฒนานคร

[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]

วัดราษฏร์ในอำเภออรัญประเทศ

[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย

[แก้]

ดูเพิ่ม

[แก้]