สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อย่อพีไอเอ็ม / PIM
คติพจน์คำขวัญ
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

ปรัชญา
การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา

วิสัยทัศน์
สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา9 มีนาคม พ.ศ. 2550
ผู้สถาปนาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์
ผู้ศึกษา13,824 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
วิทยาเขตแจ้งวัฒนะ
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วิทยาเขตวิทยาเขตอีอีซี (อู่ตะเภา) ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สี
 •   สีเขียว   สีทอง
เว็บไซต์www.pim.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์[2] (อังกฤษ: Panyapiwat Institute of Management) เดิมชื่อสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2021 ให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยของเอเชียว่าเป็นมหาวิทยาลัยด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A[3]

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น เป็นตราประจำสถาบัน หมายถึง ความมีชัยเหนือสิ่งอื่นใด และ มงกุฎ หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความสำเร็จสูงสุด และยิ่งใหญ่
 • สีเขียว/สีทอง    เป็นสีประจำสถาบัน โดยสีเขียวหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์ และ สีเหลืองทองหมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
 • ดอกบัวมังคลอุบล เป็นดอกไม้ประจำสถาบันซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของความเพียรพยายาม ความอดทน และ ความสำเร็จอันงดงาม

การศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และยังมีวิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration )

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่(ต่อเนื่อง) (Modern Trade Business Management: International program (Continuing Program))
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)(Modern Trade Business Management (Internet-based Distance Education))
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่(ต่อเนื่อง)(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)(Modern Trade Business Management (Continuing Program)(Internet-based Distance Education))

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management )

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management)
 • สาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant Business Management)


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology)

 • สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  (Digital and Information Technology)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (Computer Engineering and Artificial Intelligence)
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ  (Industrial Engineering and Intelligent Manufacturing)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์  (Automotive Manufacturing Engineering)
 • สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering)

คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts )

 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Business Japanese)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Communicative English for Business)


คณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

 • วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and Brand Communication)
 • วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism)


คณะวิทยาการจัดการ (Management Sciences )

 • สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร (Real Estate and Property Management)
 • สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ (People and Organization Management)
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (Aviation Business Management)


คณะเกษตรนวัตและการจัดการ (Innovative Agriculture and Management)

 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร (Innovative Agricultural Management)


คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Education Management)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (Teaching Chinese Language)
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching)


คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการอาหาร (Food Science, Technology and Management)

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง (Logistics and Transportation Management)

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง (Logistics and Transportation Management )


คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing)

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทางวิชาชีพ 4 ปี
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทางวิชาชีพ 2.5 ปี

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

 • สาขาวิชานวัตกรรมธุุรกิจและการจัดการ(การจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)( Business Innovation and Management (MBA-BI)


คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

 • สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ People Management and Organization Strategy (MBA - POS)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Master of Science Program in Information Technology (MBA-MSIT)


คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)

 • สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและความเป็นผู้นำ (Educational Management and Leadership) M.Ed. (Educational Management and Leadership)


คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)

 • สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ Master of Communication Arts Program in Innovative Communication for Modern Organization


วิทยาลัยนานาชาติ International College

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Business Administration Program in International Business (iMBA)


วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) Master of Business Administration Program in Business Administration (Chinese Program)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) Master of Arts Program in Arts Management (Chinese Program)

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) Doctor of Philosophy Program in Business Administration (Chinese Program)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) Doctor of Philosophy Program in Educational Management (Chinese Program)

พื้นที่การศึกษา[แก้]

ไฟล์:ภาพมุมสูงสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริเวณลานหูกระจง.jpg
ภาพมุมสูง บริเวณลานหูกระจงภายในสถาบันฯ อาคารด้านซ้ายชื่อ Convention Hall อาคารด้านขวาเป็นอาคารอำนวยการ อาคารที่หลบอยู่ด้านหลังเป็นอาคารเอนกประสงค์

แจ้งวัฒนะ (เปิดสอนทุกคณะ/สาขาวิชา)[แก้]

ตั้งอยู่ที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2855 0000 ถึง 14 โทรสาร 0 2855 0391

หน่วยการเรียนทางไกล[แก้]

เพื่อเป็นการตอบสนองการเรียนใกล้ภูมิลำเนาของตน สถาบันฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนทางไกล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนจ์ โดยรับส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์ จากห้องเรียนในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]