สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Panyapiwat Institute of Management
Pim.jpg
ชื่อย่อ PIM
คติพจน์

คำขวัญ
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
ปรัชญา
การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา

วิสัยทัศน์
สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
สถาปนา 9 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
ที่ตั้ง

แจ้งวัฒนะ
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ศูนย์อมตะนคร
700/1 หมู่ 1 อาคารไทย-เยอรมัน ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สีประจำสถาบัน
เว็บไซต์ www.pim.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (อังกฤษ: Panyapiwat Institute of Management) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

ช่อมะกอก โล่ และ ริบบิ้น ตราประจำสถาบัน
ดอกบัวมังคลอุบล
 • ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น เป็นตราประจำสถาบัน หมายถึง ความมีชัยเหนือสิ่งอื่นใด และ มงกุฎ หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความสำเร็จสูงสุด และยิ่งใหญ่
 • สีเขียว/สีทอง          เป็นสีประจำสถาบัน โดยสีเขียวหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์ และ สีเหลืองทองหมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
 • ดอกบัวมังคลอุบล เป็นดอกไม้ประจำสถาบันซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของความเพียรพยายาม ความอดทน และ ความสำเร็จอันงดงาม

การศึกษา[แก้]

รูปแบบการศึกษา[แก้]

Work-based Learning คือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ PIM โดยใช้ Model การศึกษา Deutsche Japan Thailand Business Model (DJT) ซึ่งอิงจากโมเดล Work-based Education จากเยอรมันเป็นหลัก แต่ผสานความรู้จากจุดเด่นของญี่ปุ่นและไทยเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ให้เกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสมและสร้างบุคลากรที่มีพลังของประเทศ

 • D – Deutsch: คือ เยอรมนี ชาติที่มีความโดดเด่นด้านการฝึกบุคลากรแบบ Work-based Education เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) เจ้าแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน (Productivity & Perfectionism)
 • J – Japan: คือ ญี่ปุ่น ชาติที่ขยันทำงานมากอันดับต้นๆ ของโลก มีความเป็นเจ้าตลาด (Marketability) และเป็นชาติแห่งข้อมูลข่าวสาร (Information) และเทคโนโลยี (Technology)
 • T – Thailand: คือ ไทย ชาติที่สร้างสรรค์ (Creativity) ยืดหยุ่น (Flexibility) และเรียบง่ายสบายๆ (Relaxation)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และยังมีวิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์


คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์


คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Business Japanese)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Communicative English for Business)


คณะนิเทศศาสตร์

 • วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์
 • วิชาเอกการสื่อสารองค์กร
 • วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์


คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทื่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน


คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร


คณะศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน


คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์


คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาลัยนานาชาติ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรภาษาจีน)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ

 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

พื้นที่การศึกษา[แก้]

ภาพมุมสูง บริเวณลานหูกระจงภายในสถาบันฯ อาคารด้านซ้ายชื่อ Convention Hall อาคารด้านขวาเป็นอาคารอำนวยการ อาคารที่หลบอยู่ด้านหลังเป็นอาคารเอนกประสงค์

แจ้งวัฒนะ (เปิดสอนทุกคณะ/สาขาวิชา)[แก้]

ตั้งอยู่ที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2832 0200 ถึง 14 โทรสาร 0 2832 0469

ศูนย์อมตะนคร (เปิดสอนเฉพาะวิชาการจัดการโลจิสติกส์)[แก้]

ตั้งอยู่ที่ 700/1 หมู่ 1 อาคารไทย-เยอรมัน ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0 2784 6685, 0 3845 7023 โทรสาร 0 2784 6685

หน่วยการเรียนทางไกล 12 จังหวัด (เปิดสอนเฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่)[แก้]

เพื่อเป็นการตอบสนองการเรียนใกล้ภูมิลำเนาของตน สถาบันฯได้เปิดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนทางไกล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนจ์ โดยรับส่งสัญญาณแบบเรียวไทม์ จากห้องเรียนในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]