สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Panyapiwat Institute of Management
Logo PIM.png
ชื่อย่อสจป. / PIM
คติพจน์คำขวัญ
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

ปรัชญา
การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา

วิสัยทัศน์
สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
สถาปนา9 มีนาคม พ.ศ. 2550
ผู้สถาปนาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีรองศาสตราจารย์​ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
รองอธิการบดีดร.นิพนธ์​ สุรพงษ์รักเจริญ
ที่ตั้งแจ้งวัฒนะ
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สีประจำสถาบัน
เว็บไซต์www.pim.ac.th
Logo PIM-2.png

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (อังกฤษ: Panyapiwat Institute of Management) เดิมชื่อสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

ช่อมะกอก โล่ และ ริบบิ้น ตราประจำสถาบัน
ดอกบัวมังคลอุบล
 • ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น เป็นตราประจำสถาบัน หมายถึง ความมีชัยเหนือสิ่งอื่นใด และ มงกุฎ หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความสำเร็จสูงสุด และยิ่งใหญ่
 • สีเขียว/สีทอง          เป็นสีประจำสถาบัน โดยสีเขียวหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์ และ สีเหลืองทองหมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
 • ดอกบัวมังคลอุบล เป็นดอกไม้ประจำสถาบันซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของความเพียรพยายาม ความอดทน และ ความสำเร็จอันงดงาม

การศึกษา[แก้]

รูปแบบการศึกษา[แก้]

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือ สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษาอย่างจริงจังและครบถ้วน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นรูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ (Work-based Education) และสถานที่ฝึกงานนั้น ก็เป็นองค์กรธุรกิจมืออาชีพที่เต็มไปด้วยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ด้วยวิธีนี้จะทำให้จบการศึกษาพร้อมประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง อีกทั้งยังรู้รอบถึงปัญหา และการแก้ไขในสายงานอาชีพนั้นๆ ด้วยการจัดการศึกษาแบบ Work-based Education (WBE) มี 3 องค์ประกอบที่สำคัญ

 1. Work-based Teaching (WBT) เป็นการเรียนภาคทฤษฎี หลักการทั่วไป และการเรียนรู้วิชาการศึกษาทั่วไปให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ นอกจากเป็นความรู้จากตำราแล้ว ได้รับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริงในองค์กร เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในส่วนที่สองคือ WBL
 2. Work-based Learning (WBL) เป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างมีแบบแผนรองรับกล่าวคือการจัดวางโปรแกรม ครูฝึก และมีระบบการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบในองค์กร การจัดการเรียนการสอนจะมีการสลับกันระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัติงานตามโจทย์ที่กำหนดให้อย่างต่อเนื่องรวม 4 - 8 ครั้ง ตามความเหมาะสมของหลักสูตร และออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อทำให้มีการบูรณาการระหว่างทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง ในกระบวนการนี้นักศึกษาสามารถเกาะติดและเรียนรู้เพิ่มเติมหรือแม้การทำการทดลองในสถานประกอบการจริงในโจทย์เดิมหรือศึกษาร่วมกับนักศึกษา คณาจารย์ข้ามสาขาวิชาจนได้ข้อสรุปเป็นโครงการหรือแม้แต่สร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่เวทีประกวดในระดับสถาบันและกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างความรู้ใหม่กลับไปสู่องค์กรได้อีกด้วย
 3. Work-based Researching (WBR) เป็นการศึกษาวิจัยของคณาจารย์จากปัญหาวิจัยจริงในองค์การที่ผลวิจัยพร้อมนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้โดยตรง และกลับมาสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน การจัดการศึกษาแบบ WBE จะดำเนินการเป็นกระบวนการต่อเนื่องสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4-5 ปี ทำให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเป็นเวลาร้อยละ 40 – 50 ของเวลารวมทั้งหมด

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และยังมีวิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management : International program)


คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management)
 • สาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant Business Management)


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ (Automotive Manufacturing Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering)


คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Business Japanese)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Communicative English for Business)


คณะนิเทศศาสตร์

 • วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and Brand Communication)
 • วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism)


คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate and Facility Management)
 • สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ (People and Organization Management)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทื่ยว (Hotel and Tourism Management) – English Program
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทื่ยว (English Program)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (Aviation Business Management)


คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร (Innovative Agricultural Management)


คณะศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) (Teaching Chinese Language)
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) (English Language Teaching)


คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม (Farm Technology Management) ) – English Program
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร (Food Processing Technology Management) – English Program

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

 • วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
 • วิชาเอกการจัดการการคมนาคมขนส่ง (Transportation Management)
 • วิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที่ (Terminal and Estate Management)

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management (MBA - MTM)


คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

 • สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ People Management and Organization Strategy (MBA - POS)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Master of Science Program in Information Technology (MBA-MSIT)


คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)

 • สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา Educational Management and Administration Leadership (MBA- ME-MAL)

วิทยาลัยนานาชาติ (IMBA)

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)

พื้นที่การศึกษา[แก้]

ภาพมุมสูง บริเวณลานหูกระจงภายในสถาบันฯ อาคารด้านซ้ายชื่อ Convention Hall อาคารด้านขวาเป็นอาคารอำนวยการ อาคารที่หลบอยู่ด้านหลังเป็นอาคารเอนกประสงค์

แจ้งวัฒนะ (เปิดสอนทุกคณะ/สาขาวิชา)[แก้]

ตั้งอยู่ที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2855 0000 ถึง 14 โทรสาร 0 2855 0391

หน่วยการเรียนทางไกล[แก้]

เพื่อเป็นการตอบสนองการเรียนใกล้ภูมิลำเนาของตน สถาบันฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนทางไกล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนจ์ โดยรับส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์ จากห้องเรียนในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]