ข้ามไปเนื้อหา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha Business School, Burapha University
ชื่อย่อบธ. / BBS
สถาปนา1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (16 ปี)
คณบดีรศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี[1]
ที่อยู่
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วารสารวารสารการจัดการธุรกิจบูรพา
สี  สีน้ำตาล
มาสคอต
เรือสำเภา
เว็บไซต์https://bbs.buu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Burapha Business School) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ประวัติ

[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2521 ในฐานะภาควิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ลงมติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการจนกระทั่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาโดยพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131[3][4]

หลังจากแยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว คณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษย์ศาสตร์ ได้รวมเข้าด้วยกันเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” ภาควิชาบริหารธุรกิจ จึงได้โอนสังกัดมายังคณะใหม่นี้ด้วย

ต่อมา ภาควิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้แยกตัวเพื่อจัดตั้งเป็น“คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Burapha Business School” ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551[5]

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 14 ปี ณ ห้อง Banquet ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนศิษย์เก่าทุกระดับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้ประกาศใช้ชื่อใหม่ “คณะบริหารธุรกิจ” (Burapha Business School: BBS) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

หน่วยงานภายใน

[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งส่วนงานภายในดังนี้[6]

 • สำนักงานคณบดี
 • สำนักงานการศึกษา
 • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการการจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว

หลักสูตร

[แก้]
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา[7]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • กลุ่มวิชาการเงิน
 • กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • กลุ่มวิชาการตลาด
 • กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กลุ่มวิชาการจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาการจัดการ

ทำเนียบคณบดี

[แก้]

รายนามคณบดี

24 ตุลาคม 2551 - 23 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์

24 ตุลาคม 2559 - 23 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช

1 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมพาพันธุ์ศรี


อ้างอิง

[แก้]
 1. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะบริหารธุรกิจ : คณะผู้บริหาร เก็บถาวร 2021-07-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2567.
 2. ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ (หน้า ๑), มาตรา เล่ม ๙๑ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ประกาศใช้เมื่อ 28 มิถุนายน 2517. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 3. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา : พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา : พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕๔๑, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 5. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว : เกี่ยวกับคณะ เก็บถาวร 2021-07-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 6. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว : โครงสร้างการบริหารงาน เก็บถาวร 2021-07-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 7. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว : หลักสูตรที่เปิดสอน เก็บถาวร 2021-07-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]