คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Nursing, Naresuan University
สัญลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปนา19 สิงหาคม พ.ศ. 2539; 27 ปีก่อน (2539-08-19)
คณบดีผศ.ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
ที่อยู่
สี███ สีแสด
มาสคอต
รูปช้างศึก อยู่ในโล่กลมแบบโบราณ ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อคณะในป้ายชายธง
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์nurse.nu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อังกฤษ : Faculty of Nursing, Naresuan University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เป็นคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ด้านซ้ายสุด) อาคารด้านขวาคือคณะทันตแพทยศาสตร์ และอาคารตรงกลางคือคณะสหเวชศาสตร์
สถานศึกษาภาคปฏิบัติของนิสิต​คณะพยาบาลศาสตร์
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตพยาบาลเพื่อให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่หลักอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ในปีการศึกษา 2539 ได้ผลิตพยาบาลวิชาชีพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยนิสิตพยาบาลที่ได้ศึกษาในโครงการร่วมผลิตดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มโครงการได้ผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 4 รุ่น เป็นจำนวน 1,540 คน และในปีการศึกษา 2546 จะรับนิสิตในโครงการร่วมดังกล่าวเป็นปีสุดท้าย

ต่อมาในปีการศึกษา 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา โดยจะจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้ง 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ในปีการศึกษา 2547 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยจะดำเนินการจัดการเรียนตลอดหลักสูตรทั้ง 4 ปี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และใช้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นสถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติของนิสิตพยาบาล

ภาควิชา[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มี​ 1 ภาควิชาคือ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ดังนี้

 • กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
 • กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
 • กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวิชาการการพยาบาลชุมชน
 • กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 • กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาวิชาชีพ

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
 • สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]