คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
It MSU.png
คำขวัญความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม
ชื่ออังกฤษFaculty of Informatics,
Mahasarakham University
อักษรย่อIT
ที่อยู่อาคารปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 043-754359
วันก่อตั้ง1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 (19 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น
สีประจำคณะ     สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.it.msu.ac.th

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Informatics, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการสอนด้านสารสนเทศ การแสดงและไอที

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ในฐานะ "โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ" มีบุคลากรในโครงการเริ่มแรกจำนวน 36 คน และได้มีมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546 อนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นคณะนอกระบบจนถึงปัจจุบัน มีนิสิตเริ่มก่อตั้ง 893 คน จำแนกเป็น 4 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
 2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์ (IS)
 3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ (MC)'(CA)
 4. หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS)

ในระยะเริ่มดำเนินงาน สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศตั้งอยู่ ณ อาคารราชนครินทร์ ห้อง RN - 411 ชั้น 4 เป็นสำนักงาน ต่อมาในเดือนธันวาคม 2544 คณะวิทยาการสารสนเทศได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราว ห้อง RN – 411 ไปยังกลุ่มอาคารสำนักวิทยบริการ อาคารบี ชั้น 3 จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 และปัจจุบันย้ายมาที่อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ (IT)

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ภาควิชาภูมิสารสนเทศ
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์
 • ภาควิชาสื่อนฤมิต
 • หน่วยวิจัย INFOMATION SECURITY AND ADVANCED NETWORK (ISAN)
 • หน่วยวิจัย MULTI-AGENT INTELLIGENT SIMULATION LABORATORY (MISL)
 • ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC)
 • หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (INFORMATICS TRAINING CENTER: ITC)

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสื่อนฤมิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]