คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Informatics,
Mahasarakham University
ชื่อย่อวทส. / วิดยาการ / IT
คติพจน์ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม
สถาปนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
• 9 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (27 ปี)
คณะวิทยาการสารสนเทศ
• 24 เมษายน พ.ศ. 2546 (20 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีรศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ
ที่อยู่
อาคารปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศ เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 043-754359
วารสารวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์
สี███ สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.it.msu.ac.th

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Informatics, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการสอนด้านสารสนเทศศาสตร์ การแสดง วิทยาการคอมพิวเตอร์และไอที จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 โดยการรวมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับเป็นคณะวิชาลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ต่อมาในปี 2542 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แยกออกจากคณะวิทยาศาสตร์เพื่อไปจัดตั้งเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในฐานะ“ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์”

จนกระทั่งวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมติให้จัดตั้ง "โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ" โดยการรวม"ภาควิชาบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์" ซึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ"ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์" สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยมีบุคลากรในโครงการเริ่มแรกจำนวน 36 คน

ต่อมาในปี 2546 ได้มีมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546[1] อนุมัติให้จัดตั้งเป็น“คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Informatics, Mahasarakham University” คณะวิชาลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัย มีสถานะเป็นคณะนอกระบบ มีนิสิตเริ่มก่อตั้ง 893 คน จำแนกเป็น 4 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
 2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์ (IS)
 3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน (MC) (เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์(CA) ในภายหลัง)
 4. หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS)

ในระยะเริ่มดำเนินงาน สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศตั้งอยู่ ณ อาคารราชนครินทร์ ห้อง RN - 411 ชั้น 4 เป็นสำนักงาน ต่อมาในเดือนธันวาคม 2544 คณะวิทยาการสารสนเทศได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราว ห้อง RN – 411 ไปยังกลุ่มอาคารสำนักวิทยบริการ อาคารบี ชั้น 3 จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 และปัจจุบันย้ายมาที่อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ (IT)

ปัจจุบัน คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ และภาควิชาต่างๆ จำนวน 6 ภาควิชา สามารถอำนวยการสอนได้ในระดับปริญญาตรี โทและเอกจำนวน 6 หลักสูตร 15 สาขาวิชา และในปี 2563 คณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 106 คนและนิสิตจำนวน 2,448 คน[2]

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ


การบริหารงานภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้านการบริหารงาน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนา
 • สำนักงานเลขานุการ
  • กลุ่มงานบริการทั่วไป
  • กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
  • กลุ่มงานวิชาการ วิจัยและพัฒนานิสิต
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ภาควิชาภูมิสารสนเทศ
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์
 • ภาควิชาสื่อนฤมิต
 • หน่วยวิจัย INFOMATION SECURITY AND ADVANCED NETWORK (ISAN)
 • หน่วยวิจัย MULTI-AGENT INTELLIGENT SIMULATION LABORATORY (MISL)
 • ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC)
  • หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (INFORMATICS TRAINING CENTER: ITC)


หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนใน 6 หลักสูตร 15 สาขาวิชา ดังนี้


หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[3]
ภาควิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-

-

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)

 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สท.ม.)

 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

-

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาสื่อนฤมิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาสื่อนฤมิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาสื่อนฤมิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

-

-

หมายเหตุ

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

อาคารปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ) และสำนักคอมพิวเตอร์ โดยใช้อาคารปฏิบัติการทางวิทยาการสารสนเทศเป็นอาคารเรียนของคณะ

ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

Informatics Training Center หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรมภายใต้ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC – Northeastern Digital Content Center) ดำเนินการโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้บริการวิชาการและฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แอนิเมชัน เกม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • มัลติมีเดียและเกม (Multimedia and Game)
 • การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development)
 • ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programming)
 • หลักสูตรทั่วไป (Utility)

กีฬา 5 วิด’สัมพันธ์[แก้]

“กีฬา 5 วิด’สัมพันธ์”[4] เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (วิดการเมือง), คณะวิทยาการสารสนเทศ (วิดยาการ), วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (วิดดุ), คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิดวะ) และคณะวิทยาศาสตร์ (วิดยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) โดยมีจุดประสงค์ให้ทั้ง 5 คณะ เกิดความผูกพัน มิตรภาพไมตรี และเกิดความสามัคคีแน่นแฟ้นต่อกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้รับความสนุกสนามเพลิดเพลินและผ่อนคลาย

ส่วนในกีฬานั้นจะแบ่งออกเป็น 2ประเภท คือกีฬาสากล กับกีฬาพื้นบ้าน ส่วนในเรื่องของแสตนเชียร์และผู้นำเชียร์ได้มีการตกลงถึงกฎ กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬา เช่น มีชักกะเย่อ ส่งลูกปิงปอง และเพิ่มสีสันด้วยกีฬาผู้นำคือให้ผู้นำแต่ละคณะได้ลงมาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีการโชว์สแตนด์เชียร์ จัดกีฬาพื้นบ้านขึ้นมา เพื่อให้น้องที่สแตนด์มีส่วนร่วมด้วยเป็นประจำทุกปี เรียกได้ว่าเป็นประเพณีไปแล้ว สำหรับการเวียนเจ้าภาพ จะเวียนเป็นวงกลมตามภูมิลักษณะของมหาวิทยาลัย เริ่มต้นจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้


ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[5]
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ (รักษาการแทนฯ) 1 มิ.ย. 2544 - 27 ม.ค. 2548
2. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ[6] 28 ม.ค. 2548 - 3 ก.พ. 2552
3. รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ[7] 4 ก.พ. 2552 - 29 ม.ค. 2556
4. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ (รักษาการแทนฯ)[8] 30 ม.ค. 2556 - 27 ก.พ. 2556
5. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ[9] 28 ก.พ. 2556 - 29 มิ.ย. 2557
6. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ (รักษาการแทนฯ)[10] 30 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557
7. รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส (รักษาการแทนฯ)[11] 1 ต.ค. 2557 - 27 พ.ย. 2557
8. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ[12] 28 พ.ย. 2557 - 2 ธ.ค. 2561
9. ผศ.ดร.ศศิธร แก้วมั่น[13] 3 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักงานอธิการบดี, กองแผนงาน : ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สถิติจำนวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563 โดย กองแผนงาน สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก็บถาวร 2021-04-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2564.
 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ข้อมูลจำนวนหลักสูตรทั้งหมดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า 8, 24 มิถุนายน 2564.
 4. สื่อมวลชล. “กีฬา 5 วิด’สัมพันธ์” สานสัมพันธ์ 5 คณะ มมส. เก็บถาวร 2022-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้น 6 ตุลาคม 2565.
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ทำเนียบคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ, 23 มีนาคม 2564.
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 277/2548, 23 มีนาคม 2564.
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 443/2552, 23 มีนาคม 2564.
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 410/2556, 23 มีนาคม 2564.
 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 818/2556, 23 มีนาคม 2564.
 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2352/2557, 23 มีนาคม 2564.
 11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 3697/2557, 23 มีนาคม 2564.
 12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4518/2557, 23 มีนาคม 2564.
 13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4764/2561, 23 มีนาคม 2564.