คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส.png
คําขวัญความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม
ชื่ออังกฤษFaculty of Informatics,
Mahasarakham University
อักษรย่อวทส. / IT
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศ เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 043-754359
วันก่อตั้ง1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 (20 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ศศิธร แก้วมั่น
วารสารวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์
สีประจําคณะ     สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.it.msu.ac.th

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Informatics, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการสอนด้านสารสนเทศศาสตร์ การแสดง วิทยาการคอมพิวเตอร์และไอที จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 โดยการรวมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับเป็นคณะวิชาลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติ[แก้]

อาคารปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ในฐานะ "โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ" โดยการรวม"ภาควิชาบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์" สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ"ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์" สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยมีบุคลากรในโครงการเริ่มแรกจำนวน 36 คน

ต่อมาในปี 2546 ได้มีมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546 อนุมัติให้จัดตั้งเป็น“คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Informatics, Mahasarakham University” มีสถานะเป็นคณะนอกระบบ มีนิสิตเริ่มก่อตั้ง 893 คน จำแนกเป็น 4 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
 2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์ (IS)
 3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ (MC)'(CA)
 4. หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS)

ในระยะเริ่มดำเนินงาน สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศตั้งอยู่ ณ อาคารราชนครินทร์ ห้อง RN - 411 ชั้น 4 เป็นสำนักงาน ต่อมาในเดือนธันวาคม 2544 คณะวิทยาการสารสนเทศได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราว ห้อง RN – 411 ไปยังกลุ่มอาคารสำนักวิทยบริการ อาคารบี ชั้น 3 จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 และปัจจุบันย้ายมาที่อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ (IT)

ปัจจุบัน คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ และภาควิชาต่างๆ จำนวน 6 ภาควิชา สามารถอำนวยการสอนได้ในระดับปริญญาตรี โทและเอกจำนวน 6 หลักสูตร 14 สาขาวิชา และในปี 2563 คณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 106 คนและนิสิตจำนวน 2,448 คน[1]

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ

 • สำนักงานเลขานุการ
  • กลุ่มงานบริการทั่วไป
  • กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
  • กลุ่มงานวิชาการ วิจัยและพัฒนานิสิต
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ภาควิชาภูมิสารสนเทศ
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์
 • ภาควิชาสื่อนฤมิต
 • หน่วยวิจัย INFOMATION SECURITY AND ADVANCED NETWORK (ISAN)
 • หน่วยวิจัย MULTI-AGENT INTELLIGENT SIMULATION LABORATORY (MISL)
 • ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC)
 • หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (INFORMATICS TRAINING CENTER: ITC)

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนใน 6 หลักสูตร 14 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[2]
ภาควิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-

-

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)

 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สท.ม.)

 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

-

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่*

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาสื่อนฤมิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาสื่อนฤมิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาสื่อนฤมิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสื่อนฤมิต*

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

-

-

หมายเหตุ * หมายถึง หลักสูตรใหม่ที่เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ) และสำนักคอมพิวเตอร์ โดยใช้อาคารปฏิบัติการทางวิทยาการสารสนเทศเป็นอาคารเรียนของคณะ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[3]
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ (รักษาการแทนฯ) 1 มิ.ย. 2544 - 27 ม.ค. 2548
2. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ[4] 28 ม.ค. 2548 - 3 ก.พ. 2552
3. รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ[5] 4 ก.พ. 2552 - 29 ม.ค. 2556
4. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ (รักษาการแทนฯ)[6] 30 ม.ค. 2556 - 27 ก.พ. 2556
5. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ[7] 28 ก.พ. 2556 - 29 มิ.ย. 2557
6. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ (รักษาการแทนฯ)[8] 30 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557
7. รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส (รักษาการแทนฯ)[9] 1 ต.ค. 2557 - 27 พ.ย. 2557
8. ผศ.สุจิน บุตรดีสุวรรณ[10] 28 พ.ย. 2557 - 2 ธ.ค. 2561
9. ผศ.ดร.ศศิธร แก้วมั่น[11] 3 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สถิติจำนวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563 โดย กองแผนงาน สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2564.
 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2563 หน้า 133, 31 มีนาคม 2564
 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ทำเนียบคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ, 23 มีนาคม 2564.
 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 277/2548, 23 มีนาคม 2564.
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 443/2552, 23 มีนาคม 2564.
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 410/2556, 23 มีนาคม 2564.
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 818/2556, 23 มีนาคม 2564.
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2352/2557, 23 มีนาคม 2564.
 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 3697/2557, 23 มีนาคม 2564.
 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4518/2557, 23 มีนาคม 2564.
 11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4764/2561, 23 มีนาคม 2564.