ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยดุสิตธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยดุสิตธานี
ชื่อย่อวดธ. / DTC
คติพจน์สุขสำเร็จด้วยปัญญา
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 (31 ปี)
นายกสภาฯคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
อธิการบดีนางสาวฟราวเกอะ เกอร์บันส์
ผู้ศึกษา3,296 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ
เลขที่ 902 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
เลขที่ 382/2 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ต้นไม้ต้นมะฮอกกานี
สี  มะรูน
  ขาว
เว็บไซต์www.dtc.ac.th

วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ "โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี" เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดย ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และอดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้เปิดสอนหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการประกอบอาหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2539[2] นั้นโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้มีฐานะเป็นวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรอบรมระยะสั้น ใน 1 วิทยาเขตและ 1 ศูนย์การศึกษา คือวิทยาเขตกรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นนายกสภาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดตั้ง "โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี" จากปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และอดีตสมาชิกวุฒิสภา โดยผลสืบเนื่องมาจาก

 • ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไปซี่งจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และได้ศึกษามาจึงจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
 • สถาบันที่ผลิตบุคลากรมีไม่เพียงพอและที่มีอยู่บางสถาบันจัดสอนเพียงทฤษฎีแต่การปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • ขาดแคลนหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบทางวิชาชีพด้านธุรกิจโรงแรมให้มีการสอนสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และความต้องการของโรงแรม
 • ขาดผู้นำในการพัฒนาด้านวิชาการของธุรกิจโรงแรมซึ่งจะต้องพัฒนาทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน

จากสภาพการณ์โดยสรุปข้างต้นโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเฉพาะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้รุดหน้าทัดเทียมนานาประเทศซึ่งจะมีผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมซึ่งในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรเต็มเวลา ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนหลักสูตร 2 ปี

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติการโรงแรม (Diploma in Hotel Operations)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร (Professional Chef Diploma)

นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการสอนเป็นต้นมาโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งโดยบริษัทเอกชน (Corporate University) แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้มีฐานะเป็นวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีโดยเริ่มในปีการศึกษา 2539

ต่อมาในปี 2554 จึงได้มีการขยายศูนย์การศึกษา ไปยังวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี มี 1 วิทยาเขต และ 1 ศูนย์การศึกษา คือวิทยาเขตกรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีหลักสูตรระดับปริญญาที่เปิดดำเนินการรวม 9 หลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจบริการ การโรงแรม ศิลปะการประกอบอาหาร การท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นในระดับปริญญาตรีจำนวน 7 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จำนวน 3 สาขา วิชา ได้แก่

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 • หลักสูตรการจัดการบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์) จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • Bachelor of Business Administration in Hotel & Resort Management (ได้รับการรับรองหลักสูตรจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน: École hôtelière de Lausanne)
 • Bachelor of Business Administration in Professional Culinary Arts (หลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน Le Cordon Bleu และวิทยาลัยดุสิตธานี)

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 กลุ่มวิชา คือ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม  (สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

เครื่องหมายของวิทยาลัย[แก้]

ความหมายของเครื่องหมาย[แก้]

 • รูปปราสาทดุสิต หมายถึง สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นองค์กรหนึ่ง ในเครือของบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ที่มาศึกษา ได้มีความรู้ประสบการณ์ และสติปัญญา เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 • สุขสำเร็จด้วยปัญญา (Success Through Wisdom) หมายถึง การใช้สติปัญญาทำให้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต ที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
 • ความหมายโดยรวม คือ วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และประสบการณ์ พัฒนาสติปัญญา และความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุขที่แท้จริง

ปณิธาน[แก้]

วิทยาลัยดุสิตธานี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทุกคน ให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการเพื่อคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้า และการศึกษา เพื่อความรอบรู้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานสากล

สีประจำวิทยาลัย[แก้]

 • สีประจำวิทยาลัยดุสิตธานี คือ สีแดงอมน้ำตาล และ สีขาว
 • สีแดงอมน้ำตาล หมายถึง ความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม
 • สีขาว หมายถึง ความสะอาด ซื่อสัตย์ สุจริต

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

บทเพลงประจำสถาบัน[แก้]

 • เพลงมาร์ชดุสิตธานี คำร้อง/ทำนอง จงรัก จันทร์คณา
 • เพลงดุสิตธานุสรณ์

อธิการบดี[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นางวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ พรประภา 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่แทนอธิการบดี

3 นางสาวฟราวเกอะ เกอร์บันส์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2017-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]