คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Faculty of Fine And Applied Arts, Thaksin University
TSU LOGO.png
ที่ตั้ง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เว็บไซต์ www.tsu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University) ตั้งอยู่ที่ วิทยาเขตสงขลา เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประวัติ[แก้]

ในปี 2522 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ได้เปิดสอนวิชาพื้นฐาน รายวิชาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิชาเลือกบังคับ เลือกเสรี ในฐานะภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม และเปิดวิชาเลือกเสรีรายวิชาพื้นฐานทางด้านดุริยางคศาสตร์ในฐานะภาควิชาดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 2535 ได้เปิดเป็นวิชาโท สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ในปีการศึกษา 2537 ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนเป็นภาควิชาศิลปกรรมโดยเปิดสอนเป็นวิชาเอกทัศนศิลป์หลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2538 ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ ได้เปิดสอนวิชาเอกดุริยางคศาสตร์(สากล) ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้มีการปรับสภาพสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ เป็นภาควิชาเดียวกัน คือ ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 สิงหาคม 2546 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย และสาขาวิชาดนตรีนานาชาติ (ดุริยางคศาสตร์สากล) 7 กุมภาพันธ์ 2548 คณะกรรมการบริหารข้าราชการมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่1/2548 มีมติให้คณะใหม่ดำเนินการโดยมีสำนักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ และมีประธานบริหารหลักสูตรทำหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการของหลักสูตรต่างๆ สังกัดคณะฯ ทั้งนี้ให้ยกเลิกตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

 • ปรัชญา ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาศิลปกรรมเพื่อชีวิตและสังคมที่สมบูรณ์
 • สีประจำคณะ ได้แก่ แดงชาด

หลักสูตร[แก้]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังนี้

ปริญญาตรี

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

 • สาขาดุริยางศาสตร์สากล
 • สาขาดุริยางศาสตร์ไทย

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาศิลปะการแสดง
  • เอกโนรา
  • เอกนาฏศิลป์ไทย
  • เอกการละคร
 • สาขาทัศนศิลป์
  • เอกจิตรกรรม
  • เอกประติมากรรม
  • เอกศิลปะภาพพิมพ์
  • เอกศิลปะไทย
 • สาขาศิลปะการออกแบบ
  • เอกการออกแบบกราฟิก
  • เอกการออกแบบผลิตภัณฑ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]